בית המשפט העליון: הגיע הזמן לקבוע ערכאת ערעור על החלטות רשם האגודות? / צבי שני, עו"ד

09 פבר 2017

האם ניתן לערער על החלטות רשם האגודות השיתופיות בפני בית המשפט העליון? בפסק דין שניתן אך לאחרונה (16/11/2016) ע"י נשיאת בית המשפט העליון, כב' השופטת מרים נאור, עסק בית המשפט בשאלה.

רשם האגודות השיתופיות הינו הגוף הממונה מטעם משרד הכלכלה על האגודות השיתופיות בישראל, אשר מאגדות חברים רבים, ומקיימות פעילות כלכלית בהיקף נרחב. בסמכותו לפקח על האגודות, לבצע בקרה חשבונאית על התנהלותן, לאשר הקמתן, פירוקן ועוד. בנוסף, הוא מהווה גם ערכאה דיונית עבור מגזר זה, בנושאים מסוימים לגביהם הסמיך אותו המחוקק.

הרשם פועל מכוח פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה וכן בהתאם לפסיקת בתי המשפט המנחה את הרשם בהפעלת סמכויותיו ושירותיו.

רקע

על רקע דו"ח חקירה שנערך לאגודה השיתופית במושב ינון ניתן צו פירוק לאגודה ע"י בית המשפט. מדו"ח החקירה עלה כי נמשכו מחשבונות האגודה כספים רבים כך שבסופו של יום הגיעה האגודה למצב של קריסה כלכלית. לאגודה מונה 'מפרק' שיטפל בהליך פירוק האגודה. במסגרת הטיפול בתביעות חוב כנגד האגודה, הוגשה למפרק תביעת חוב ע"י מי ששימש כמזכיר האגודה משך שנים ארוכות, בשתי תקופות שונות, אשר טען כי האגודה נותרה חייבת לו כספים. בין המפרק והמזכיר לשעבר התנהל דין ודברים ממושך וכן הליכים שונים. בין היתר נטען ע"י המפרק כי ההיפך הוא הנכון -  המזכיר הוא שחייב כספים לאגודה, וכי קיימת בידיו תשתית מספקת בדבר אחריותו של המזכיר לשעבר לחובות האגודה ולפירוקה, עד כדי פניה לרשם האגודות השיתופיות בבקשה להפעיל את סמכותו עפ"י פקודת האגודות השיתופיות ולהורות למזכיר להחזיר כספים לאגודה.

בהחלטה שניתנה ע"י הרשם, חויב לבסוף המזכיר לשעבר בסך של 20,000 ₪. בעקבות ההחלטה פנה המזכיר מספר פעמים בבקשות שונות לרשם, בעניין שבינו ובין המפרק, אך הרשם לא נעתר לכל בקשותיו ודחה את רובן. מאחר שלא התרצה, החליט המזכיר לערער על החלטות הרשם ופנה לבית המשפט העליון (בג"ץ), על מנת שיכריע במחלוקות.

הכרעת בית המשפט העליון

בית המשפט העליון חזר על ההלכה אשר נקבעה זה מכבר כי הוא אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות. בית המשפט ציין כי טענות המזכיר המלינות על קביעות שבעובדה ועל דרך יישומן, ביחס למחלוקות שבין המזכיר והמפרק, ביסודן הן טענות אשר אכן ראויות להתברר בערעור, אך אף על פי כן אין מקומן להתברר בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.

בית המשפט הוסיף בפסק דינו כי על המחוקק להיות ער לחוסר הקיימת בחקיקה בעניין ערכאת ערעור על רשם האגודות השיתופיות, בעיה אשר לה יש למצוא פתרון בהקדם ו'יפה שעה אחת קודם', אך כל עוד לא הסמיך המחוקק את בית המשפט לכך, בית המשפט לא יהפוך עצמו לערכאת ערעור.

המקרה המתואר הינו תופעה חריגה יחסית במערכת המשפטית, בה צד אשר נפגע מהחלטת טריבונל (ערכאה) מסוימת ובכוונתו לערער עליה על מנת לגרום לשינויה, למרבה הצער, נתקל ב'שוקת שבורה' הנובעת מהיעדר הוראה מתאימה בחוק. תקוותנו היא כי המחוקק יבין לצורך הקיים והמתבקש ויערוך שינוי מתאים בחקיקה זו.

 

בג"ץ 5945/14 יונתן זאנדני נ' רשם האגודות השיתופיות, פס״ד מיום 16/11/16

צבי שני, עו״ד

משרד עורכי דין צבי שני מתמחה בתחומי המגזר החקלאי ודיני העבודה.

office@shany-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237