הצעה לשינויים במיסוי אגודות שיתופיות - סעיף 62 / בועז מקלר, רו״ח ואמיר כהן, רו"ח

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי  התקציב לשנות 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, (להלן "הצ"ח ההסדרים"), נכלל בין השאר תיקון המשנה סדרי בראשית בעניין מיסוי אגודות שיתופיות וחבריהם על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.

ההצעה לתיקון סעיף 62

בסעיף 98 (9) להצ"ח ההסדרים "אגודה שיתופית חקלאית", נקבע:

"במקום סעיף 62 יבוא:

62. 

(א) דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגדה שיתופית חקלאית בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות התשנ״ו-1995, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לעניין פקודה זו, אם האגודה ביקשה זאת מפקיד השומה בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, ובלבד שהתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית של האגודה, בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה.

 

(ב) אגודה אשר הגישה בקשה כאמור בסעיף קטן(א) תפרט בדוח לפי סעיף 131 לשנת מס, את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס.

 

(ג)  האגודה רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כשותפות; הודיעה האגודה כאמור, תחדל להיחשב כשותפות מתחילת שנת המם שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור, ולא תוכל לשוב ולבקש שדינה יהיה כדין שותפות.״

כמו כן, מוצעת בסעיף 101 להצ"ח ההסדרים הוראת מעבר בזו הלשון:

"דינה של אגודה שיתופית חקלאית שהתאגדה לפני יום התחילה ולא תבעה מפקיד השומה שדינה יהיה כדין שותפות לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, יהיה כדין שותפות החל בשנת המס 2016, אם בקשה זאת מפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, ובלבד שהתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית של האגודה, בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה, והוראות סעיף 62(ב) ו- (ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 98(9) לחוק זה יחולו."

דברי ההסבר להצ"ח ההסדרים לתיקון סעיף 62

"דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לעניין פקודת מס הבולים, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לעניין פקודה זו, אם האגודה תבעה כך בדו״ח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס, ובלבד שהחלטה על תביעה באמור נתקבלה באסיפה הכללית של האגודה בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה.

מוצע לקבוע הוראות לעניין רישום, בקרה ומניעת מעבר בין מבני מיסוי, אשר יחולו על אגודה שיתופית חקלאית, זאת בדומה להוראות שנקבעו לעניין חברה משפחתית בתיקון מס׳ 197 לפקודה, במסגרת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014), התשע״ג-2013, והוראות דומות שהוצעו בעניין חברת בית במסגרת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(תיקון מס׳ 220), התשע״ו-2016 (ה״ח התשע״ו, עמ׳ 393).

יובהר כי ההפניה לתקנות סוגי האגודות השיתופיות במקום לפקודת מס בולים, לעניין סיווג האגודה, אינה משנה את תחולת הסעיף."

משמעות הצעת התיקון

לפי המצב הקיים אגודה שיתופית חקלאית יכולה לבחור מדי שנה האם להיחשב כשותפות לצרכי מס או כחברה.

הצעת החוק קובעת כי אגודה שיתופית חקלאית חדשה תידרש לבצע את הבחירה בתוך 3 חודשים ממועד כינונה ואגודה ותיקה, אם לא בקשה זאת עד עתה, תוכל לבצע את הבחירה בהתייחס לשנת המס 2016 תוך 3 חודשים ממועד קבלת הצעת החוק.

לאחר הבחירה אגודה  שתבחר בחלופת שותפות תוכל בעתיד לשנות את בחירתה לחלופת חברה.

אגודה הבוחרת כיום בחלופת חברה, או אגודה שתשנה את הבחירה לחלופת חברה בעתיד, לא תוכל לשוב מבחירתה, כלומר לא תוכל לבחור להיות ממוסה כשותפות בעתיד.

ביצוע הבחירה דורש, החלטת אסיפה כללית וחתימתם של מרבית החברים, בהתאם למנגנון הקבוע היום.

תיקון דומה הוצע במיסוי חברת בית (ולא התקבל) ובוצע במיסוי חברה משפחתית במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה מיום 5.8.2013.

במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה נקבעו הוראות מעבר שונות וכללים נוספים שלא נקבעו בתיקון זה. כך למשל לא נקבעו כללים במקרים של שינוי סיווג אגודה לחקלאית או סיווג אגודה חקלאית לסיווג אחר ועוד.

באם תתקבל הצעת החוק הרי שמדובר בהחלטה אשר תשפיע על מיסוי האגודה וחבריה, בכל תקופת פעילותה בעתיד.

מכאן שקיימת חשיבות רבה לקבלת החלטה מושכלת בעניין.

התנגדותנו להצעת החוק

אנו מתנגדים לשינוי סדרי בראשית בהצ"ח ההסדרים דלעיל של סעיף 62 הקיים מעל 64 שנים ונותן ביטוי ליחסים המשפטיים והכלכליים בין האגודה השיתופית החקלאית לבין עשרות ולעיתים מאות חבריה.

הדרישה המוצעת מאגודה שיתופית חקלאית לבחור אחת ולתמיד את דרך מיסוי רווחיה כשותפות או כחברה בניגוד להוראות הסעיף מקדמת דנן אינה נותנת ביטוי ליחסים מיוחדים אלו.

לפיכך ההוראות כפי שהיו קיימות עד כה במשך למעלה מ- 64 שנים נותנות ביטוי לאופיין המיוחד של אגודות שיתופיות רבות, בנות עשרות רבות של חברים כל אחת, אשר נאלצו להתאגד כך במסגרת משבצת קרקעות הנחלות החקלאיות שהוקצו לאגודה השיתופית החקלאית עבורה ועבור חבריה.

אנו בוחנים את דרכי הפעולה להסרת הגזרה.

המלצות פרטניות ומעשיות יועברו

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.