"עידן הנחלה המהוונת" סיכום שנת תשע"ז / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אנו בפתחה של שנת תשע"ז שתבוא עלינו לטובה במהלכה עומדים להתרחש שינויים במגזר החקלאי שהחלו בשנת תשע"ו.

החלטות רמ"י שתוקנו במהלך השנים האחרונות, לאחר בג"ץ פורום הערים העצמאיות (9.6.11), קרמו עור וגידים במהלך שנת תשע"ו וכעת החלטה 1464 שהיא ההחלטה המרכזית שתשנה את מערך הזכויות בנחלות, עומדת רגע לפני יציאה לדרך.

החלטה 979 בגלגוליה השונים ובמספרה הנוכחי 1464, היא נקודת מפנה היסטורית חשובה בתהליך השינוי והיא למעשה השער לכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" עליו אנו דנים רבות.

במהלך השנים ממועד ההחלטה בבג"ץ (9.6.11) לא ניתן היה להודיע על מועד ליישום ההחלטה ובציבור אף התפתחה אדישות מסוימת וסקפטיות ביחס ליישום של החלטה 1464.

בשנת תשע"ו הרשות פעלה רבות לקדם את יישום ההחלטה. הרשות גייסה כח אדם, ערכה מכרזים לגיבוש המחלקות במחוזות של "אגף חוזים לדורות בהתיישבות", הכינה מערכת מחשב, הכינה את החוזים והמסמכים הנדרשים ליישום ההחלטה, הכינה נהלי עבודה והתקדמה בפיילוט ליישום החלטה 1464 והחלטה 1311, אותו מבצע האגף מזה מספר שנים, מאז אישור ההחלטה בבג"ץ (9.6.11).

הכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" תתרחש בשנת תשע"ז. הרשות תפתח את השער ליישום ההחלטה, בעוד מספר חודשים (ברבעון הראשון של שנת 2017), כאשר במחוז צפון של הרשות ניתן כבר כיום לפעול ולבקש את יישום ההחלטה, בייחוד בתהליך של מכירת נחלות או בהליך שיוך דירות בקיבוצים. במרכז הארץ ניתן לבקש ליישם את ההחלטה במקרים מיוחדים (הליכים משפטיים, סיבות רפואיות, כלכליות, משפחתיות וכו').

החלטה 1464:

היישום של החלטה 1464 יהווה נקודת מפנה היסטורית במגזר החקלאי כך שבעלי הנחלות יהפכו מבעלי זכויות "חוזיות" לבעלי זכויות "קניין" בשני שלבים:

שלב ראשון - מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" (החלטה 1311) - בעלי הנחלות יחתמו על הסכמי "חכירה לדורות" ביחס לחלקה א' של הנחלה והזכויות יירשמו בלשכת רישום המקרקעין.

בשלב שני - מ"בר רשות" ל"חכירה מהוונת" (החלטה 1464) - בעלי הנחלות ייכנסו להחלטה 1464 שהשלכותיה הינן על חלקת המגורים (שטח של 2.5 דונם או שטח גדול יותר לפי תב"ע תקפה ביום 27.3.07), באחד משני מסלולים:

מסלול ראשון - "דמי כניסה" 3.75% + מע"מ.

מסלול שני - "דמי רכישה" 33% + מע"מ.

לאחר הכניסה להחלטה באחד משני המסלולים שלעיל, בעלי הנחלות יחתמו על נספח להסכם החכירה לדורות שיקנה להם את ההטבות לפי המסלול שנבחר. 

במסלול "דמי הכניסה" - בעל הנחלה יקבל שלוש הטבות מרכזיות:

 1. ביטול רצף בין דורי.
 2. קיבולת זכויות בניה של 375 מ"ר לניצול במבנים (כיום שלוש יחידות בשני מבנים ובהמשך שלוש יחידות בשלושה מבנים), כאשר בגין כל מ"ר מעבר ל- 375 מ"ר ישולם 91% דמי היוון כפי שמשולם כיום.
 3. פיצול מגרשים מנחלה בתשלום 33% +מע"מ משווי המגרש המפוצל (השלמה ל- 33% משווי המגרש המפוצל לאחר תשלום "דמי כניסה").

במסלול "דמי הרכישה" בעלי הנחלות יקבלו חמש הטבות מרכזיות:

 1. ניצול קיבולת הבנייה הקיימת והעתידית ללא תשלום נוסף לרשות.
 2. פיצול מגרשים מהנחלה ללא עלות.
 3. פטור מתשלום דמי הסכמה במכירה ביחס לחלקת המגורים (בגין החלקות החקלאיות ישולמו דמי הסכמה לפי הקבוע בהחלטה 1464).
 4. אפשרות להשכיר בתים בנחלה.
 5. חתימה על הסכם חכירה מהוון ביחס לחלקת המגורים.

לא בכדי אנו קוראים לעידן החדש "עידן הנחלה המהוונת". עוד בהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 נקבע, כי בעלי הנחלות יהיו בעלי זכויות קניין שרשומות בלשכת רישום המקרקעין, אך תחת זאת המושבים שקמו לאחר קום המדינה קיבלו זכויות "בר רשות" לפי הסכמי המשבצת (תלת - צדדי ודו - צדדי) ורק כיום, כחמישים שנה לאחר החלטה מס' 1, יוקנו זכויות הקניין שנקבעו בהחלטה.

הנחת העבודה היא, כי רוב בעלי הנחלות יפעלו במסלול הראשון של דמי הכניסה, הואיל והתשלום בגין "דמי הכניסה" הוא בגובה סביר במרכז הארץ ובפריפריה ומקנה הטבות חשובות מאוד לצורך מימוש הזכויות בנחלה (בדמי כניסה אין הנחות אזורי עדיפות לאומית).

בעלי נחלות שרכשו נחלות לאחר 9.6.11 יוכלו להמיר את דמי ההסכמה ששילם המוכר בדמי רכישה ולשלם את ההפרש ככל וקיים. באזורי עדיפות לאומית בהם קיימת הנחת אזור, יהיו זכאים המוכרים לקבל את ההפרשים בגין דמי ההסכמה לדמי הרכישה, שכן דמי ההסכמה ברוב המקרים גבוהים יותר מדמי הרכישה. במקרים בהם לא נמכרה/נרכשה נחלה, בעל הנחלה יתקשה לבצע היוון מלא של הזכויות בחלקת המגורים בדמי רכישה בייחוד במרכז הארץ הואיל ומדובר בסכומים גבוהים (בנחלה בשווי של 6 מיליון ₪ דמי הרכישה הינם כשני מיליון ₪. בנחלה בשווי של עשרה מיליון ₪ גובה דמי הרכישה הינו כשלושה מיליון ומאתיים אלף ₪). באזורי עדיפות לאומית קו עימות, בעל הנחלה יקבל היוון מלא של חלקת המגורים לאחר תשלום דמי כניסה.

במקרה שבו בעל נחלה יבקש לבצע יותר מפיצול של מגרש אחד, כלכלי וכדאי יותר לשלם את דמי הרכישה במקום לשלם עבור שני פיצולים ויש לתכנן זאת מראש.

שמירה על "משטר הנחלות":

ב"עידן הנחלה המהוונת" נשמר העיקרון של "משטר הנחלות" שקובע את העקרונות היסודיים שלהלן:

 1. הנחלה נועדה למגורי בעל הנחלה ומשפחתו בלבד (ניתן להשכיר בתים בנחלה לאחר תשלום דמי רכישה).
 2. קיימת חובת התגוררות של בעל הנחלה בנחלה.
 3. את הנחלה יש לעבד ברצף.
 4. את הנחלה ניתן להוריש ליורש אחד או בני זוג כאשר, עידן הנחלה המהוונת מקנה אפשרות של פיצול מגרש אחד או יותר מהנחלה (לפי התב"ע שבתוקף) ורישום הזכויות ע"ש יורשים נוספים (בנוסף ליורש שיקבל את הזכויות בנחלה המפוצלת).

החלטות נוספות שניישם ב"עידן הנחלה המהוונת":

החלטה 1458 -תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה:

החלטה 1458 מסדירה שימושים שאינם חקלאיים במבנים קיימים או חדשים בחלקת המגורים בנחלה. המבנים לפל"ח ממוקמים בחלקת המגורים בלבד בתחום שטח של 2.5 דונם והשטח המיועד לפל"ח הינו 500 מ"ר (לפי הקבוע בתב"ע).

ניתן לקבל היתר בניה למבנה לפל"ח במסגרת עסקת היוון של המבנה בתשלום 91% כאשר באזורי עדיפות לאומית אין הנחות אזור לשימושי פל"ח למעט מבני קייט. ככל ובעת הוצאת היתרי הבניה למבנה לפל"ח ישולם היטל השבחה לועדה המקומית, החוכר זכאי לבקש מהרשות לבצע חישוב לפי גובה דמי היוון של 46% במקום 91%. מדובר על הפחתה משמעותית של דמי ההיוון ולצורך כך יש להציג לרמ"י את אישור התשלום של היטל ההשבחה לוועדה.

ההפעלה של מבני הפל"ח הינה על ידי בעל הנחלה בלבד, למעט מקרים בהם ניתן להשכיר את המבנים לשימושים שהם בעלי אופי חקלאי ואינם מתחרים בעיר (משרדים, גלריה, בית קפה, לדוגמא לא ניתן להשכיר).

בעידן הנחלה המהוונת בעל הנחלה המבקש להתפרנס מהנחלה יוכל לעשות שימוש בהחלטה ולהסדיר מבנים חדשים או קיימים ולבצע שימוש עצמי או להשכיר מבנים במקרים בהם ניתן לבצע השכרה. השימוש בהחלטה מאפשר הסדרה של מבנים במקרים בהם קיימים שימושים חורגים בנחלה.

הגבלה של תשלום "דמי שימוש" לתקופה של שבע שנים - התנאי העיקרי לביצוע עסקת פל"ח במבנה קיים או חדש, הנו תשלום "דמי שימוש" לרשות בגין שימושים חורגים שמתבצעים בנחלה. הרשות הגבילה את תשלום דמי השימוש לתקופה של 7 שנים וזאת בהחלטה שבתוקף עד 31.12.17.

החלטה 1316 - שימושים נלווים לחקלאות:

החלטה 1316 התקבלה בשנת 2014 ועד היום לא נעשה בה שימוש במקרים רבים. ההחלטה נועדה על מנת להסדיר שימושים משלימים לחקלאות במספר תחומים, בשטח חלקה א' של הנחלה, כלהלן:

 1. גידול בעלי חיים - לרבות חנות ממכר של בעלי חיים וציוד הנדרש לגידול. החנות הינה בשטח של 50 מ"ר בצמידות דופן לפעילות. העסקה תתבצע לפי 91% ובמקרה של תשלום היטל השבחה לפי 46%.
 2. עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית - השטח הכולל של המבנה בו מתבצעת הפעילות בתחום חלקת המגורים לא יעלה על 500 מ"ר. השטח הכולל של המבנה בו מתבצעת הפעילות מחוץ לחלקת המגורים בתחום חלקה א' לא יעלה על 350 מ"ר. אפשרות להקמת חנות ממכר בתחום חלקה א' שלא תעלה על 50 מ"ר מתוך השטח שאושר בסך של 350 מ"ר.
 3. פעילות תיירותית וחינוכית בנחלה - הפעילות מבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת       

  בנחלה. שטח הפעילות התיירותית והחינוכית בחלקה א' לא יעלה על 150 מ"ר ויהיה שטח נלווה לשטח הבנוי הנדרש לפעילות החקלאית. ניתן להקים חנות ממכר בחלקה א' בצמידות לפעילות התיירות והחינוכית בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר ומהווה שטח נלווה לפעילות התיירותית והחינוכית.

החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות:

החלטה 1445 מאפשרת לאגודות להקצות נחלות פנויות (נחלות שלא הוקצו לפי תקן הנחלות של המושב), למומלצים של האגודה (באזורי עדיפות לאומית) או להמיר את חלקות המגורים למגרשי מגורים אותם תוכל האגודה להקצות למומלצים של האגודה בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.

במסגרת התב"ע החדשה שמבצעים המושבים יש לבצע הסדרה תכנונית של הנחלות הפנויות או הסדרה של המגרשים כאשר את התכנית יש לסיים עד 2020.

שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים:

בעידן הנחלה המהוונת נוכל לבנות בחלקת המגורים שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים וכן יחידת הורים של 55 מ"ר. נוכל לבצע פיצול של מגרש אחד או יותר מחלקת המגורים. במקרה שבו לא התבצעה הרחבה במושב וקיימת יתרה גדולה של יחידות דיור במושב לפי הקיבולת של תמ"א 35, ניתן לבקש בתכנית יותר משלוש יחידות.

חשוב להדגיש, כי גם לאחר שבעל הנחלה יישם את החלטה 1464 וייכנס לאחר המסלולים המוצעים, הוא לא יוכל לממש את הזכויות שמקנה לו ההחלטה, במידה והמושב לא יסדיר תב"ע שתקבע כי ניתן לבנות בחלקת המגורים בנחלה שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים וכן תוגדל קיבולת זכויות הבניה לשטח של כ- 250 מ"ר עיקרי + שירות לכל יח"ד (שטח מומלץ). עד שהתב"ע החדשה תאושר בעל הנחלה יוכל לבצע את הבניה בשלוש יחידות בשני מבנים, כאשר בית מגורים אחד הינו עם קיר משותף לאחד הבתים האחרים.

תב"ע חדשה למושב בעידן הנחלה המהוונת:

מושבים רבים עובדים על התצ"ר (תכנית לצרכי רישום), בכדי לרשום את חלקות א' של הנחלות כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין. זו רק יריית הפתיחה בתהליך וחשוב להכיר כי יש לפעול בהקדם לבחירת בעלי המקצוע שילוו את המושב בהליך הסדרת תב"ע למושב שתאפשר את יישום ההחלטות.

מומלץ לפעול להסדרת תב"ע שתיישם את הנושאים המפורטים להלן:

1. שלוש יחידות בשלושה מבנים + יח"ד להורים (יחול תשלום היטל השבחה במימוש זכויות).

2. הגדלת זכויות הבנייה ל- 750 מ"ר + 55 מ"ר.

3. הסדרת פיצול מגרשים מנחלות בתב"ע של המושב, כולל הסדרת דרכי גישה.

4. הגדלת חלקת המגורים ל- 2.5 דונם.

5. רכישה של הזכויות הנוספות בחלקות המגורים לפי התב"ע (הגדלה של חלקות המגורים מעבר  ל- 2.5 דונם, במקרים בהם חלקות המגורים היו גדולות מ- 2.5 דונם בתב"ע בתוקף ביום

   27.3.07).

6. הסדרת שימושים לפל"ח בחלקות המגורים.

7. הסדרת שימושים במבנים של האגודה.

8. הסדרת אזורים למסחר, תחנת דלק וכו'.

10. הסדרת דרכים ותשתיות ליחידה השלישית.

11. ביטול נחלות פנויות והמרה למגרשי מגורים.

הורשה ב"עידן הנחלה המהוונת":

מוסד הבן הממשיך הוא עיוות היסטורי שילך ויעלם מן העולם עם יישום החלטה 1464. בהסכם החכירה עליו יחתמו בעלי הנחלות לפי החלטה 1311 במעבר מ"בר רשות "ל"חכירה לדורות" נקבע כי רק אם מונה בן ממשיך בעבר ונרשם כדין בסוכנות המינוי יהיה בתוקף גם לאחר יישום ההחלטה וחתימה על הסכם החכירה.

ככל ולא מונה בן ממשיך בעבר שנרשם בסוכנות כדין (רק במקרה של הסכם משולש), לא תהיה כל רלוונטיות למינוי בן ממשיך לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) בכל הקשור לזכויות בנחלה.

בעידן הנחלה המהוונת בעלי הנחלה נדרשים להקפיד לערוך צוואה על מנת לקבוע מה ייעשה בנחלה לאחר שילכו שני הורים לבית עולמם. המציאות מראה כי במקום שבו לא נותרה צוואה רבים הם הריבים בין היורשים ולמרבה הצער רבים הם ההליכים בבתי המשפט.

שנת תשע"ז שבוא עלינו לטובה תביא עימה משב רוח רענן בכל הקשור לנחלה, למגורים וההתפרנסות מהנחלה, בתהליך הכניסה לעידן הנחלה המהוונת.

אנו רואים את עידן הנחלה המהוונת כהזדמנות שיש לקחתה בשתי ידיים ולנהוג בה נכון על מנת לנתק את רצף הטעויות ההיסטורי שטבוע בגנים של בעלי הנחלות בתהליכי העברה בין הדורות.

הנחלה היא ערך היסטורי שיש לשמור עליו לדורות, יש לחלק אותה באופן מיטבי בין היורשים ולאפשר ליותר מילד אחד ליהנות מהזכויות, במסגרת צוואה מתאימה.

ולבסוף נזכור את עיקרון העל - נחלות לא מוכרים אלא מעבירים את הזכויות לדור הבא של "עידן הנחלה המהוונות".

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.