נוהל B 37.05 - הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים / מיכל בוסל, עו״ד

בישובים חקלאיים רבים קיימות "תחנות דלק פנימיות". בתחילה תחנות אלה שימשו לתדלוק רכבי האגודה, בעיקר  כלי רכב חקלאיים.

בחלק מן היישובים בוצע בתחנות הדלק שימוש החורג מההרשאה והתחנות שימשו לצרכים מסחריים או הופעלו על ידי תאגיד חיצוני כך שהשימוש שנעשה בהם בפועל כלל תדלוק של כלי רכב שאינם בהכרח חקלאיים, אינם של האגודה ואף של אנשים המתגוררים מחוץ ליישוב.

לאחרונה, בעקבות החלטת הנהלת רמ"י 3741, התקבל נוהל פנימי חדש, נוהל B 37.05, אשר עניינו "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים". הנוהל מבטל נהלים והוראות אגף קודמות בנושא.

להלן עיקרי הנוהל:
כל תחנת דלק פנימית תוסדר על פי אחת החלופות הסדרה לתחנות הדלק ביישובים החקלאיים, כמפורט כדלקמן:
1.    הפעלת תחנת הדלק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי.
2.    הסדרת תחנת הדלק כתחנת דלק מסחרית.
3.    סגירת תחנת הדלק.

נקבעה תקופת מעבר בת שנתיים בה רמ"י תאפשר את ההסדרה. לשם כך, רמ"י פנתה בכתב לכל האגודות החקלאיות, והאגודות מחויבות לבחור באחת מהחלופות ולהעביר את הנתונים הנדרשים לרמ"י לצורך הסדרת השימוש בתוך 90 ימים מיום שליחת המכתב של רמ"י.

במסגרת ההסדרה, האגודה תחויב בתשלום דמי שימוש עבור השימוש המסחרי בעבר כאשר הגבייה תתבצע עבור תקופה של 7 שנים בלבד, וזאת גם אם השימוש היה ארוך יותר).

על מנת לעודד הסדרה, תינתן הטבה לעניין חישוב דמי שימוש העבר ביחס למכירת הסולר לשימוש חקלאי, ותינתן האפשרות לבצע עסקה לתחנת תדלוק מסחרית בהתאם להיתר כדין בלבד וללא חיוב ביצירת מגרש סטטוטורי.

בתום תקופת ההסדרה או במקרה שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגודה, לפי המוקדם מבין המועדים, לא יחולו התנאים המיטיבים המפורטים לעיל.

חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא מס׳ 16/16

ככל שתוך 90 יום משליחת ההודעה לא התקבלה תגובת האגודה להודעת רמ"י, יועבר הטיפול למרחב השמירה להגשת תביעה משפטית.


נכתב על ידי עוה"ד מיכל בוסל.
האמור

מיכל בוסל, עו״ד

משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא עוסק בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237