הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות-עמדת רמ"י / בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

07 אוג 2016 המחברת/ת: בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד
בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

לאחרונה רמ"י החלה לפנות למושבים במטרה להסדיר את כלל שטחי המשבצת, הכוללים את האפשרות להגדיל את שטח המשבצת ולהסדיר את "עודף" המשבצת.

ביום 9.12.2014 ניתנה החלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 "חידוש חוזי משבצת- הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת מתווה עבודה להסדרת סוגיית השטחים "העודפים" ומתן פתרונות ויצירת אחידות להגדרת השטחים העודפים והפרדתם לשטחי קבע ושטחיים זמנים.

בין השאר קובעת החלטת הנהלת רמ"י, 3666, בסע' 8 תנאי ליישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל כדלקמן:

"כל יישום של החלטות מועצה מטיבות יותנו בהגדרת שטחים עודפים, לרבות עסקות תעסוקה, אנרגיה סולארית ואיוש נחלות בהתאם להחלטות מועצה 1226, 1272 ו- 1317, שיוך וחתימה על חוזה לדורות על פי החלטות מועצה 1155 ו- 823. ככל שקיימות עסקות בשלבי הכנה מתקדמים, הרשות לא תעכב את אישור העסקה בהגדרת שטחים עודפים."

להרחבה ראו חוזרנו מס' 5/2015 "החלטת רמ"י בעניין סימון שטחים עודפים".

להלן עמדת רמ"י לעניין הגדרת שטח המשבצת:

  לא נכלל במכסת המשבצתנכלל במכסת המשבצת 

דרכים סטטוטוריות

מבני ציבור שהוקצו למועצה

מגרשים ששווקו במסגרת הרשאת גג לסוה"י

מגרשים ששווקו במכרז

מקרקעי יעוד

כהגדרתם בסעיף 107 בחוק המקרקעין כגון:  נהרות, נחלים, תעלות דרכים, מסילות ברזל.

 

מגרשי הרחבה/שיוך

תעשייה/מסחר/תיירות
לפי החלטת המועצה 1455/1226/949/717

חלקות א'

חלקות ב'

פדיון זכויות

שטח המחנה

הגדלת שטח המשבצת

קיימים ישובים שטרם השלימו את מכסת הקרקע המגיעה להם, ישוב זה רשאי להגיש בקשה לרמ"י לצרף שטח נוסף למשבצת עד לגובה התקן שנקבע לו. הבקשה תוגש למשרד החקלאות האזורי, במסלול ועדת קרקעות.

הקריטריונים לתוספת שטח הינם: זמינות קרקע, מצב עיבוד שטחי המשבצת, האגודה ו/או חבריה מעבדים את השטחים בעצמם, מס' הנחלות המאוישות, הסדרת חריגות, העדר חובות, הסדרת שימושים סחירים, העדר עבירות על חוק ההתיישבות, המלצת ועדת קרקעות.

עפ"י רמ"י חישוב מכסת הקרקע לישוב שנמצא בחוסר משבצת, הקרקע שתוקצה לו במסגרת השלמת התקן תהיה בהתאם למס' הנחלות המאוישות+5 נחלות פוטנציאליות.

הסדרת עודף המשבצת

ישנם ישובים אחרים שיש להם עודף במשבצת.

עודף במשבצת-קרקע מעבר לתקן שטרם הוגדרה ומעמד זמני.

שטח זמני- קרקע מעבר לתקן שאותרה והושכרה לאגודה בחוזה שכירות חקלאי.

יישוב שמשבצת הקרקע שלו גדולה מהתקן, יידרש להגדיר את העודף שנוצר, העודף שנוצר יושכר לאגודה במסגרת חוזה שכירות חקלאי לתקופה של 3 שנים. במידה והקרקע לא תידרש למימוש מדיניות רמ"י, הקרקע תמשיך להיות מושכרת במעמד זמני.

על מנת להסדיר את הקרקע הזמנית והגדלת גודל הנחלה ו/או מספר הנחלות, יש להגיש לועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות בקשות להגדלת התקנים. על פי עמדת רמ"י נדרשת אישורה עפ"י הקריטריונים כדלקמן:

זמינות הקרקע, מצב עיבוד שטחי המשבצת, האגודה ו/או חבריה מעבדים את השטחים בעצמם, מס' הנחלות המאוישות, הסדרת חריגות, העדר חובות, הסדרת שימושים סחירים, העדר עבירות על חוק ההתיישבות.

חשיבות הסדרת שטח המשבצת – עפ"י רמ"י

  1. חוזה המשבצת לא יחודש עד להגדרת העודפים.
  2. הימנעות מהגדרה חד צדדית.
  3. שליטה של האגודה באופן ברור יותר בקרקעות.
  4. הבנקים מערימים קשיים בעת לקיחת משכנתאות.
  5. לא ניתן לבצע שינויים במשבצת.
  6. עצירת היתרים בחלקות ב'.
  7. חוזים לדורות.

יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 476

סע' 9 שהועלה במסגרת ההצעה להחלטה 3666 קובע כדלקמן:

"ככל שתעלה דרישה מצד האגודה לעניין הגדלת שטח המשבצת בהתאם להחלטות מועצה 361 ו- 476, הרשות תתחייב כי השטחים שהועברו למעמד זמני לא יוקצו לאחר, עד לגיבוש מדיניותה במעבר לחוזה חכירה לדורות. במקביל, האגף החקלאי יפעל לתיקונן וניסוחן מחדש של החלטות מועצה 361 ו- 476."

סעיף 9 לא אושר והועבר לבחינת יועמ"ש רמ"י ומנהל האגף החקלאי.

הנהלת רמ"י אמורה לדון בקרוב בתוספת לשטחי משבצת הנחלות על פי עקרון שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476 קרי תוספת 3 דונם לכל נחלה.

יובהר כי, החלטה 476 של מועצת מקרקע ישראל "הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960" קובעת מפורשות כי זכותה של אגודת המושב לכלול במשבצת הנחלות "קרקע נוספת"-קרקע ראויה לעיבוד בשטח העולה על מכסת הקרקע אך אינו עולה על סכום נחלות לפי שלושה דונם לנחלה על פי תקן שאושר ליישוב"

 

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.