גידול קנביס - כנס משרד החקלאות / מיכל בוסל, עו״ד

ביום 12.1.2017 ערך משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפגש חקלאים בנושא קנביס רפואי. המפגש נועד לתת מענה לשאלות רבות שהופנו למשרד החקלאות בשל ההתעניינות הרבה בעיסוק בתחום הקנביס הרפואי, במיוחד לאור ההחלטות וההנחיות החדשות בנושא. נביא להלן דגשים מתוך המפגש.

רגולציה

הסדרת התחום באמצעות הרגולציה נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי, הכוללת גידול, ייצור, אריזה, הפצה וניפוק של מוצרי קנביס לשימוש רפואי, תהיה ברמת האיכות הגבוהה ביותר ובאופן הדומה ככל הניתן לנוהג הקיים ביחד לתכשירים רפואיים ותרופות.

על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים משנת 1973, קנביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימושי אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין.

בנוסף להוראות פקודת הסמים המסוכנים, "האמנה היחידה לסמים נרקוטיים" משנת 1961 קובעת משטר פיקוח ייחודי לסם זה, ובכלל זה ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא. על פי החלטות הממשלה בנושא (החלטות מס' 3609, 1050, 1587), משרד הבריאות – היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) משמש "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר.

על כן, כל עיסוק או מגע בקנביס בארץ, כגון גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנביס ומוצריו מחויבת בעמידה בהוראות כל דין, לרבות קבלת רשיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים (דרך היק"ר) וכן בעמידה בתנאי הרשיון. תנאי הרישיונות לעוסקים בתחום כוללי דרישות איכות ואבטחה מחייבות ותנאים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין, כפי שגובשו וכפי שיעודכנו מעת לעת.

להלן דגשים שעלו בכנס:

 • תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי הוסדר במסמך שפרסמה היק"ר שכותרתו "מפת הדרכים" ומטרתו להנחות ולסייע לציבור המבקש לעסוק בתחום.
 • הליך בקשה לקבלת רישיונות לפי פקודת הסמים המסוכנים, יעשה בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות וכן על פי הנחיות ונהלי היק"ר. ההליך הינו דו שלבי. בשלב הראשון, תבחן עמידת המבקש בתנאי סף וזאת על מנת למנוע ממבקש הוצאות או השקעות במצב בו המבקש אינו עומד בתנאי הסף (תנאי הסף יובאו בהמשך הסקירה).
 • בהתאם להנחיות היק"ר, לא יוגבל מספר העוסקים בתחומי העיסוק המוגדרים במסמך ההנחיות שפרסמה היק"ר וכל מי שעומד בדרישות האיכות, האבטחה והתנאים הנדרשים, יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק באחד מתחומי העיסוק. כמו כן, ככל שהדבר תואם את דרישות האיכות והדין, לרבות חוק התכנון והבנייה, יתאפשר גם לקיים במתחם אחד משתלה לחומרי ריבוי, חוות גידול, מפעל ייצור ובית מסחר. הניפוק לא יעשה באותו המתחם אלא בבתי מרקחת בלבד.
 • הכוונה היא שהסדרת גידול הקנביס תגרום למעבר משוק המרוכז על ידי המדינה למשטר כלכלת שוק חופשי אשר יהיה מבוקר ומפוקח על ידי המדינה ויאפשר אפשרות שווה לכל חקלאי או יזם לעסוק בו.
 • יצוא קנביס: צוות בינמשרדי בראשות מנכ"לי משרד הבריאות והאוצר ובהשתתפות משרדי החקלאות, בטחון הפנים, המשפטים והכלכלה נמצא כעת בעיצומם של דיונים בשאלת היתכנות וייצוא הקנביס הרפואי מישראל ויגיש מסקנותיו לשרי הבריאות והאוצר. לאחר מכן, שאלת היתכנות הייצוא תובא לדיון בממשלה. כאשר גם אם יאושר ייצוא, אפשר יהיה לייצא רק חומר מעובד.

נקודות עיקריות להגשת בקשה לרישיון למשרד הבריאות לקבלת אישור ראשוני

בשלב הראשון, על המבקש/יזם להגיש בקשה לקבלת אישור ראשוני. יש להבחין בין אישור לחוות גידול או ריבוי לבין בקשה לרישיון למפעל.

 1. בקשה לקבלת רישיון לחוות גידול / ריבוי קנביס:

  האישור הראשון הינו אישור המעיד כי המבקש הינו בעל זכויות במקרקעין בה ניתן לקיים את הגידולים המבוקשים או אישור המעיד כי ליזם שותפות עם בעלי זכויות בקרקע חקלאית כאמור לאחר קבלת היתר לשימוש חורג על פי חוק ההתיישבות החקלאית. יש לשים לב לנקודות הבאות:

  הצורך בפנייה לרשות מקרקעי ישראל ומשמעותה

  הכוונה לצירוף אישור זכויות בקרקע מהגוף הרלוונטי (לשכת רישום המקרקעין או רשות מקרקעי ישראל – "רמ"י"). בעניין זה, יודגש כי כאשר מוגשת פנייה לרמ"י לקבלת אישור זכויות, רמ"י מבצעת בדיקה של הקרקע, לרבות האם ישנם דו"חות פיקוח עדכניים או שימושים חורגים בקרקע. ייתכן אף שרמ"י תשלח פיקוח מטעמה לבדיקת השטח בגינו מבוקש האישור. ככל שבקרקע מבוצע שימוש חורג, לא ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת רישיון כאמור.

  האם מדובר בשימוש חורג לפי החוק?

  יצוין כי בהתאם לחוק ההתיישבות החקלאית, מחזיק קרקע המעביר את השימוש בה לאדם אחר (לא לשכירים מטעמו או לפעילות המבוצעת על חשבונו) או שותפות בקרקע או ביבול שאינה בין תושבי אותו יישוב או שהשותפים בה אינם עובדים במידה שווה ייחשבו לשימוש חורג בהתאם לחוק. דהיינו, המבקש צריך להיות פעיל בשותפות ולא רק להעמיד את הקרקע לשימוש של אחרים ולקבל תמורה ללא שיש לו כל חלק בפעילות המבוצעת בקרקע.

  האישור השני הינו אישור המעיד כי לקרקע הקצאת מים המאפשרת את הגידול – הכוונה לאישור של וועד האגודה. כמו כן, גם בעניין זה יש לעמוד בתנאי הקבוע בחוק ההתיישבות לפיו לא ניתן להעביר מכסת מים לאחר ולא להשתמש בה לצרכי קרקע המהווים שימוש חורג.

  אישור שלישי שנדרש הוא אישור מאת וועד היישוב המקומי לקיום הגידול בתחומו ובנוסף, אישור על הסכמת האגודה החקלאית לקיום הגידול במידה שהפעילות הינו בתחום המשבצת החקלאית.

 2. האישורים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת רישיון למפעל לייצור מוצרי קנביס או לבית מסחר

  האישור הראשון: אישור המעיד כי היזם הינו בעל זכויות במבנים שנבנו כדין.

  האישור השני: עירייה / מועצה אזורית כי הפעילות המבוקשת תואמת את התב"ע או אישור לשימוש חורג.

האם גידול קנביס הינו שימוש חורג לפי רמ"י?

יש לציין כי גידול קנביס אינו נחשב לגידול חקלאי ולכן עלול להתפרש כשימוש חורג. על כן, יתכן כי יראו בגידול הקנביס שימוש עסקי (מפעל לייצור קנביס שאינו נחשב לגידול "חקלאי" בהגדרתו אלא עשוי להיחשב כמבנה לתעשייה ומסחר) או לחילופין שימוש נלווה לפעילות חקלאית לפי החלטת מועצת רמ"י מס' 1316. במקרים כאלו, יש לשקול האם הסדרת השימוש הינה כדאית וכלכלית.

השלב השני: בדיקת הבקשות על ידי היחידה לקנביס רפואי

בשלב השני, הבקשות שהוגשו נבדקות על ידי היק"ר לעמידה בתנאי הסף. בהקשר זה, היק"ר מבצע בדיקה לאיתור מידע המונע מתן רישיון ובכלל זה בדיקה וקבלת חוו"ד משטרת ישראל בהתאם למסמכים שהוגשו לו, וביניהם רשימת בעלי השליטה, מורשי החתימה והמנהלים וכן העובדים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום מטעמו של היזם. בשלב זה, הבקשות שהוגשו ליק"ר הועברו לבדיקת המשטרה אך בשל מחסור באמצעים במשטרה הן טרם טופלו.

נקודות נוספות וסיכום

גישת משרד הבריאות לשיווק הינה מודל המדיקליזציה, דהיינו שהמוצר יהיה דומה ככל האפשר לתרופות ולא לגידולים חקלאיים. המטרה היא לנפק את המוצר בדומה לתרופות בבתי המרקחת (הכנס לא התייחס ללגליזציה של הקנביס אלא למטרתו הרפואית בלבד - מדיקליזציה).

בהקשר זה, יצוין כי הוצאת קנביס מתחום מורשה (חווה, מפעל, בית מסחר) תהיה רק לגורם מורשה אחר (חווה, מפעל, בית מסחר או בית מרקחת, לפי העניין) או לאתר השמדה מאושר על ידי משרד הבריאות.

מטרת הסדרת התחום הינה להבטיח כי איכות שרשרת אספקת הקנביס לשימוש רפואי תהיה ברמת השירות הגבוהה ביותר ובאופן דומה לתכשירים רפואיים ועל כן ההסדרה והרישיונות כוללים דרישות איכות ואבטחה מחייבים. פתיחת התחום לכלכלת שוק חופשי אומנם תהיה מבוקרת ומפוקחת על ידי המדינה אולם עלולה לגרום לירידה במחיר המכירה של המוצר. על כן, נדרש לבצע תחשיב כלכלי ולבחון את כדאיות ההשקעה בגידול וזאת בשים לב להשקעות ולהוצאות הרבות הצפויות (הן בטרם והן במהלך הגידול), כגון בדיקות מעבדה, מערכות מיגון ושמירה או ביטוח שתילים שאינן נדרשות בדרך כלל בגידולים "רגילים". כמו כן, יש לעמוד בתנאי חוק ההתיישבות בעניין איסור שימוש חורג בקרקע חקלאית על ידי השכרתה לאחר כפי שפורט לעיל וכן בעניין השימוש במכסות המים. תשומת לב נוספת היא בעניין הפנייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת אישור זכויות ולהשלכות הכרוכות בכך, לרבות בדיקה אפשרית של המקרקעין על ידי פיקוח מטעמה של רמ"י. ויש להתחשב גם בעובדה כי גידול קנביס אינו נחשב ל"גידול חקלאי" בהגדרתו ועלול להתפרש כשימוש חורג אשר נדרשת הסדרתו מול רמ"י.

עו"ד מיכל בוסל

 

האמור אינו חוות דעת משפטית אלא בגדר מידע כללי שאינו מהוה

מיכל בוסל, עו״ד

משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא עוסק בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.