על דוחות נוכחות / שמואל גלנץ, עו״ד

עובד שעבד קרוב לשנתיים אצל הנתבעת שהפעילה בית קפה במרכז ירושלים תבע בשורה של עניינים, גמול שעות נוספות, דמי הבראה, פידיון חופשה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

במאמר זה נעסוק בעולה מאי הצגת רישום הנוכחות של העובד בעבודה.

לא היתה מחלוקת על השכר החודשי שנקבע ועל העובדה שהנתבעת ניהלה רישום נוכחות ממוחשב. בתלוש השכר לא צויין דבר בהקשר לעבודה בשעות נוספות.

שעות עבודתו של התובע והאם כללו שעות נוספות היו במחלוקת.

יוסף, בהסכם העבודה שנחתם בין הצדדים בתחילת הקשר ביניהם נרשם כי התובע "יתחיל עבודתו בשעה 05:00 בבוקר ויסיים עבודתו עד השעה 17:00 אלא אם שחרר אותו מעבידו לפני כן".

בדיון טען התובע כי עבד כל יום כ-12 שעות. הנתבעת לעומת זאת טענה כי התובע עבד מהשעה 06:00 עד 15:00 ומעולם לא הועסק בשעות נוספות.

דרישת התובע בעת שלב גילוי המסמכים לגלות את דוחות הנוכחות לא מולאה. הנתבעת תירצה זאת בכך שמכרה את הזיכיון לפיו הפעילה את בית הקפה לצד ג' והנתונים אינם בידה.

בית הדין לא קיבל טענה זאת לאור העובדה שבתביעה אחרת של עובדת כנגד הנתבעת, עובדת שהפסיקה עבודתה במועד הסמוך למועד סיום עבודת התובע בנתבעת ושם, כן הציגה הנתבעת דוחות נוכחות.

בית הדין הסיק "שהנתבעת מנעה את הצגת רישומי הנוכחות של התובע, ומסקנה נוספת, מתבקשת, היא כי הרישומים היו תומכים בתביעת התובע".

מכאן פנה בית הדין לחוק הגנת השכר:

סעיף 26 (ב):

" (א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; ...

(ב)  ... היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות".

משהנתבעת לא הרימה את הנטל לסתור את גרסת התובעת קיבל בית הדין את גרסת התובע ופסק על פי החזקה שהחוק, כאמור לעיל, גמול עבור עבודה בהיקף של 60 שעות נוספות בחודש.

נתקבלה תביעתו של התובע ונפסק לזכותו סכום של 65,812 ₪ בגין רכיב תביעתו זה – גמול שעות נוספות.

סע"ש(עבודה)(ירושלים) 45350-04-13 נאסר שחאדה נ' ר.ש.א.י. שירותי מזון בע"מ, ניתן ב-8.5.17.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237