המרת הסכמי פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 / בועז מקלר, רו"ח

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.9.2016, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1424 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 12.9.2016 ומספרה החדש כעת 1481.

בין השאר, מחייבת ההחלטה להמיר עד 31.12.2016 הסכמי פיתוח לתעסוקה בחוזי חכירה לדורות.

להלן נוסח סעיף 2.5 בהחלטה 1481 המתייחס להסכמי פיתוח לתעסוקה:

" 2.5.     הקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1285:

             2.5.1     בהקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1286, הרשות תחתום על חוזה חכירה ללא תלות במצב הבינוי במקרקעין ובהתאם למפורט להלן:
                         
2.5.1.1.    ההמרה לחוזה חכירה תותנה בתשלום 91% מההפרש בין ערך הקרקע בעסקה המקורית, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ליום מתן הארכה, לבין ערך הקרקע במועד מתן הארכה בהתייחס לזכויות שהוקנו בהסכם הפיתוח המקורי.
                          2.5.1.2.    על התשלום הנ"ל לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית וקו עימות. "

הארכת הסכמי פיתוח במקרים חריגים:

סעיף 2.7 להחלטה 1481 מאפשר מתן ארכה להסכמי פיתוח במקרים חריגים וזו לשונו:

                    " 2.7.        במקרים חריגים או בהקצאות למטרות שלא מפורטות בהחלטה זו,             
                     הנהלת הרשות תהא רשאית לשקול באופן פרטני מתן ארכה ותנאים לאישורה
                     בהתאם לנסיבות ההקצאה. "

התחשבנות כספית עם ביטול עסקה

עם ביטול הסכם הפיתוח יוחזרו התשלומים ששולמו בגינו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בקיזוז התשלומים כאמור בסעיף 1.2 להחלטה 1481 כדלקמן:

" 1.2.     בוטל ההסכם, תקזז הרשות מהתמורה, כהגדרתה בהסכם, אשר שולמה לרשות במועד עריכת ההסכם וכן מתשלומים נוספים ששולמו בגין הקרקע, כשהם משוערכים על פי חוק פסיקת ריבית ובצמדה התשכ"א-1961 ממועד אישור העסקה (להלן: "התמורה") את כל הסיכומים כדלקמן:
               1.2.1. דמי שימוש בשיעור של 0.5% לחודש מתמורה. לתקופה שממועד אישור     העסקה ועד למועד פינוי המקרקעין בפועל.

               1.2.2. מסים ותשלומי חובה המפורטים בהסכם והחלים בתקופת הסכם.
               1.2.3. פיצויים מוסכמים בשיעור של 5% מהתמורה.
               1.2.4. עלויות דמי פינוי המקרקעין במידת הצורך. "

יודגש כי, במקרים דלעיל, עם ביטול הסכם הפיתוח, הקרקע תוחזר למשבצת הנחלות של אגודת הישוב החקלאי.
      

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.