איילת רייך מיכאלי, עו״ד

איילת רייך מיכאלי, עו״ד

מתמחה בקיבוצים ומושבים, משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

ayeletr@kv-yavne.co.il

בהליך בוררות בין המושב לחבריו, בו ייצגתי את החברים,  נקבע, כי על מנת לעמוד בעקרון השוויון בין חברי אגודה שיתופית, אין די בחלוקת נחלות השוות בגודלן, אלא יש לבחון גם את טיב הקרקע ומועד חלוקתה.

פסק בוררות חייב אגודה שיתופית, המסווגת כמושב עובדים, לפצות חברים באגודה בגין הפרת עקרון השוויון במסגרת חלוקת קרקעות בפרויקט הרחבה. הפיצוי ניתן בגין חלוקת קרקע בטיב נמוך יותר בהשוואה לחברים האחרים, איחור של שנים בהקצאת הקרקע וכן לחץ מים נמוך בנחלות החברים התובעים. טענת האגודה לפיה השוויון לא הופר שכן כל החברים קיבלו חלקה זהה בגודלה – נדחתה. פסק הבוררות קיבל משנה תוקף לאחר שהשגה שהוגשה על ידי המושב לרשם האגודות השיתופיות נדחתה לאחרונה. חברי המושב, הן בבוררות והן בדיון בפני רשם האגודות השיתופיות, יוצגו על ידי הכותבת.

תיקון חדש לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 מאפשר רשמית קיום הצבעות דיגיטליות באגודה שיתופית. התיקון קובע עקרונות מנחים לעניין קיום ההצבעות, אולם מאפשר לחברי האגודה השיתופית את החופש לעצב לעצמם את ההסדר הטכנולוגי הספציפי המתאים להם.

בעבר, נתן וועד האגודה הסכמתו להשכרת המקרקעין לחברות הסלולר, אולם לאחר זמן חזר בו. בית המשפט הורה על סילוק האנטנות וקבע, כי הרשאה שניתנה ע"י האגודה להשכיר את הנכס "היא בגדר היתר של רצון טוב, שהאגודה יכולה לחזור בה ממנו ולבטלו בכל רגע." כן קבע בית המשפט, כי קרקעות המדינה ניתנו לאגודות החקלאיות לצרכי חקלאות, ולא לשם שירות של אינטרסים כלכליים שאין עניינם בחקלאות.

בית משפט השלום הורה לאחרונה לחברות הסלולר "סלקום" ו- "פלאפון" לסלק את האנטנות שהקימו במושב בית גמליאל על קרקע שיועדה לחקלאות. נקבע, כי אכן כעשרים שנה קודם לכן, וועד האגודה נתן את הסכמתו להקמת האנטנות, אולם על פי בית המשפט, אין הדבר מונע מוועד חדש לבטל את ההסכם, במידה ואינו תואם את גישתו.

ת"א (שלום)(רחובות) 57151-07-17 בית גמליאל מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע"מ נ' ינטה יוסף (המנוחה) ואח'. פס״ד מיום 25/01/24

האם ידעתם כי סוג הפיצויים בשל הפרת הסכם וגובהם יקבע, בין היתר, גם על סמך אופן פעולתו של הצד שנפגע מאי קיום ההסכם והשאלה האם פעל כדי להקטין את נזקו?

חוק החוזים מאפשר לצד הנפגע מהפרת חוזה לקבל פיצויים בגין ההפרה. ישנם סוגים שונים של פיצויים ובכללם פיצויי השבה, שנועדו להשיב לנפגע את מה שקיבל המפר מהחוזה, ולעומתם פיצויי ציפייה, שנועדו להעמיד את הנפגע במצב בו היה יכול להימצא אלמלא הופר החוזה. בפסק דין שניתן לאחרונה קבע בית המשפט השלום, כי אשם תורם חוזי ואי קיום החובה להקטנת הנזק עשויים להוביל לשלילת פיצויי ציפייה, כאשר גם חשש להפרת חוזה עשוי להשית אחריות על הצד התובע פיצויים בעקבות אי קיום ההסכם.

ת"א (שלום הרצליה) 76764-12-20 חברה פלונית נ' חברה אלמונית ואח'. ניתן ביום 3.8.23.

אושר חוק לדחיית תשלומים ב– 30 ימים לקבוצות שהושפעו קשות מהלחימה

בעקבות מתקפת הטרור שאירעה ביום 7.10.23 הוחלט, כי מספר קבוצות ובכללן כוחות הביטחון בסדיר ומילואים, מי שהתגורר ערב פרוץ המלחמה ביישוב שפונה, מי שנפצע כתוצאה מפעולת איבה, נעדר או נחטף וכן קבוצות נוספות, יהיו זכאיות לדחיית תשלומים. הדחייה תחול על כל מועד שנקבע בחוזה לעשיית פעולה, על תשלומים לרשויות המדינה וכן על ביצוע פעולות ותשלומים בהתאם לפסקי דין. החוק אינו חל על תשלום מזונות ועל תשלום שכר עבודה.

ביום 18.10.23 התקבל בכנסת חוק לדחיית מועדים לתשלומים, אשר מעניק פתרון משפטי למספר קבוצות באוכלוסייה אשר הושפעו קשות ממצב הלחימה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד. החוק מעניק דחייה בת 30 ימים על כל המועדים שנקבעו ב: (1) חוזה לעשיית פעולה (למשל, תשלומי משכנתא); (2) תשלומים לרשויות (כגון ארנונה) ו– (3) פסקי דין. החוק אינו חל על תשלום מזונות ועל תשלום שכר עבודה.

ממש לאחרונה פנה אליי חבר מושב בדרום הארץ וטען שהוציאו אותו מקבוצת WhatsApp בה היו חברים חלק נכבד מחבריו למושב. הוא נפגע עד עמקי נשמתו וחש שהושפל עת כל חברי הקבוצה קיבלו הודעה על הסרתו. לשאלתו אם יוכל לתבוע את מנהל הקבוצה בגין פרסום לשון הרע סיפרתי על פסק דין שניתן ממש לאחרונה במסגרתו נבחנה שאלה זו ממש - האם פעולה של הסרת חבר מקבוצת WhatsApp יכולה לעלות לכדי לשון הרע?

 

ת"א (שלום רחובות) 64723-03-22 פלוני נ' אלמונית. ניתן ביום 16.8.23.

ממש לאחרונה פנה אליי מרכז וסיפר כי ניתנה הלוואה לספק עמו הוא עובד. על מנת להבטיח את תשלום ההלוואה נרשם לטובת המושב משכון על רכב יוקרתי. איתרע מזלו של הספק והוא פשט את הרגל.

למרכז המשק היה ברור כי מימוש הבטוחה, היינו הסכומים שיגיעו ממכירת רכב היוקרה, לא יספיקו לפירעון החוב במלואו והוא ביקש כי תוגש תביעת חוב על מלוא סך החוב. כשאמרתי לו שהוא מסכן את האפשרות לממש את רכב היוקרה אם יגיש תביעות חוב על מלוא סך החוב הוא התפלא מאוד. סיפרתי לו על פסק דין שיצא ממש לאחרונה בנושא ומפאת חשיבות הדברים מצאתי לנכון לסקור בפניכם את האפשרויות העומדות בפני נושה מובטח לגבות את החובות מפושט רגל.

פש"ר (מחוזי ת"א) 26817-12-17 פלונית נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח'. ניתנה ביום 20.8.23.

האם עדיף לי להתקשר עם נותן שירותים בהסכם למתן שירות קבלני והתמורה תשולם בחשבונית? התשובה אינה חד משמעית. דעו, כי קיימת חשיפה לכך שיטען בדיעבד כי התקיימו יחסי עובד-מעסיק ועל כן בנוסף לתמורה הקבלנית מגיעות לו זכויות נלוות, כעובד לכל דבר ועניין.

על מנת למנוע חשיפה משפטית חשוב מאוד להביא לידי ביטוי בהסכם ההתקשרות הקבלני את "מבחני הפסיקה". כמו כן, קיימת חשיבות גדולה לקיום מבחנים אלה במסגרת ההתקשרות בפועל בין הצדדים. לאור חשיבות הנושא, מצאתי לנכון לסקור בפניכם את פסקי דינם של בית הדין האזורי והארצי לעבודה, אשר הגיעו באותו המקרה להכרעות הפוכות בשאלת קיומם של יחסי עובד מעסיק לעומת יחסי קבלן מזמין.

ע"ע (עבודה ארצי) 57973-09-22 ב.ד. נ' י.א. ניתן ביום 13.8.23.

בית משפט השלום דחה תביעה במסגרתה ביקש חקלאי את ביטול הסכם הפשרה עליו חתם לפני כ- 20 שנה מול לקוחתנו, אגודה שיתופית חקלאית, הסכם אשר אף קיבל תוקף של פסק דין.  התובע חויב בתשלום הוצאות בסך 35,000 ש"ח.

תא (ת"א) 5622-01-21‏ ‏ עמירם יפהר נ' יפה הוד אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם בנבו 20.7.23).

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה את דרישתו של המוסד לביטוח לאומי כי האגודה תשיב לו תגמולי ביטוח המגיעים לעובד בגין תאונת עבודה שארעה לו במהלך הקטיף וקיבל  את עמדת המשיבה  כי שירותי קטיף הדובדבנים שניתנו לאגודה  היו בבחינת "מיקור חוץ לגיטימי".

* ב"ל (אזורי י-ם) 14457-03-17 עותמאן הזאלין - המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם, 29.7.21)

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.