קבלה לחברות בהתנהגות / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

חברות במושב, או בכל אגודה אחרת, טומנת בחובה זכויות וחובות כאחד. ברובם המוחלט של התיקים המגיעים לפתחו של רשם האגודות, מבקשים הפונים להכיר בהם כחברי אגודה, לאחר שהאגודה סירבה לעשות כן. מבחינה זו, המקרה שנדון לאחרונה* בפני סגן רשם האגודות היה שונה. באותו עניין היו אלו דווקא המבקשים שפנו אל הרשם וביקשו למחוק את שמם מפנקס החברים בעוד שהאגודה טענה כי מדובר בחברים מן המניין. בהחלטתו דן סגן הרשם בדרכים בהן ניתן להכיר באדם כחבר אגודה, ומפאת חשיבות הדברים בחרתי לסקור בפניכם את עיקריהם.

אותו עניין החל במינוי חוקר מטעם הרשם לדון בשאלת חברותם של הפונים באגודה. בדו"ח החקירה שהגיש המליץ החוקר שלא לגרוע את שמם של המבקשים מפנקס החברים. המלצה זו הובאה להכרעה בפני סגן הרשם.

בפתח החלטתו מפנה סגן הרשם לתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (חברוּת), תשל"ג-1973 הקובעת כי:  "קבלת חבר באגודה תהיה בדרך הקבועה בתקנות שלה". בענייננו, תקנון האגודה קובע כי על המבקש להתקבל כחבר האגודה למלא טופס בקשה בכתב בנוסח שבתקנון ולצרף אישור של ועדת הקבלה. התקנון קובע כי הבקשה להתקבל כחבר תוגש לוועד ההנהלה של האגודה (או לוועדת קליטה שבחרה האסיפה הכללית), אשר יחליט, ברוב קולות, אם לקבל את המבקש כמועמד לחברות. רק בתום תקופת המועמדות יובא עניינו בפני האסיפה הכללית, והמועמד יתקבל לחברות אם תמכו בכך לפחות 2/3 מחברי האגודה.

במקרה דנן לא היתה מחלוקת כי לא התקיימו במבקשים כל ההליכים המפורטים לעיל לצורך קבלה לחברות.  כך למשל, מועמדותם של המבקשים לא אושרה, כנדרש, על ידי ועדת קבלה, טפסי הבקשה של המבקשים לא הועברו, כנדרש, לוועדת הקליטה, וועדת הקליטה לא אישרה, ברוב קולות, את קבלת המבקשים למועמדות. סגן הרשם קבע כי בנסיבות אלה אין בידו לקבל את טענת האגודה כי המבקשים התקבלו לחברות כדת וכדין.

סגן הרשם מציין כי אמנם, בעיתון האגודה פורסם ביום 17.6.06 כי ביום 22.6.06 תתקיים "הצבעה לקבלת חברי יישוב חדשים" וברשימה זו נכללו גם המבקשים. האגודה אף הגישה "רשימה" מיום 23.6.06, המתיימרת להוות "פנקס חברים" שכללה את שמותיהם של כל אותם חברים חדשים שהתקבלו כביכול לחברות, והמבקשים ביניהם. עם זאת, קובע סגן הרשם, הגם שייתכן וכך היו הדברים, תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 קובעות כי פנקס החברים חייב לכלול פרטים מפרטים שונים ובהם: השם המלא של החבר, מספר הזהות, מען החבר, חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה, ועוד.

סגן הרשם קובע כי הדף החלק שהוגש אינו כולל דבר מכל האמור זולת שמות החברים לפי סדר האלף-בית. במצב דברים זה, ובעיקר כשחסרה אותה רשימה תאריך הקבלה לחברות וחסרה חתימה של המוסמך לחתום בשם האגודה, לא ניתן לתת ל"רשימה" זו משקל כלשהו.

משכך, נקבע כי לא עלה בידי האגודה להוכיח כי המבקשים התקבלו לחברות כדין. 

לכאורה, ניתן היה לחתום את ההחלטה בקביעה האמורה, אלא, שכידוע, לצד קבלת חברים באופן פורמאלי, ישנה אפשרות, במקרים מיוחדים, להכיר באדם כחבר אף אם לא נתקיימו בו כל הדרישות הפורמאליות שבחוק ובתקנון האגודה.

כך, תקנה 2א לתקנות החברות מורה כי: "נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין...יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2...".

מכוחה של תקנה זו יש ואדם יתקבל לחברות אף אם לא התקיימו בעניינו ההוראות הקבועות בתקנון. במקרה כזה, ההכרה בחברות דה-פקטו יוצרת הנחה  כי החברות כשרה אף דה-יורה.

סגן הרשם מזכיר כי מדובר בהליך חריג וכי הכלל היה ונותר שאדם יתקבל לחברות בהתאם לכללים שנקבעו בתקנון האגודה וכי לא די בכך שאחד הצדדים נהג באופן המלמד על חברות, אלא שנדרש כי שני הצדדים, נהגו, לאורך זמן, בדרך המאפיינת חברות מלאה באגודה.

לאורך השנים התגבשה רשימה של מבחנים וסממנים, אשר בהתקיימם, תגבר הנטייה לקבוע כי אכן אדם הפך לחבר באגודה, אף אם לא התקבל לשורותיה במסלול הפורמאלי המקובל. בין אלו ניתן למנות: מגורים בתחום האגודה משך שנים ארוכות, השתלבות פעילה בחיי היישוב, תשלומי מסים, השתתפות והצבעות באסיפות כלליות, השתתפות בבחירות לרשויות האגודה והצגת מועמדות לאחת מרשויות האגודה.

בענייננו, קובע סגן הרשם, לאחר בחינת כלל הממצאים שנאספו על ידי החוקר, לרבות הקביעה כי המבקשים הגישו לאגודה בקשה רשמית להתקבל כחברים - יש לקבוע כי במקרה זה התקיימו אותן נסיבות מיוחדות המצדיקות לראות במבקשים חברים מכח מנהג. הוכח, כי לא רק שהאגודה נהגה במבקשים כחברים לכל דבר ועניין, אלא שאף המבקשים עצמם נהגו כך וראו עצמם כחברי האגודה, וזאת למשך תקופה ארוכה.

כך, המבקשים השתתפו באסיפה הכללית, התמודדו בבחירות למזכירות האגודה, פנו לאגודה לצורך קבלת היתר לתחילת בניית בית הקבע שלהם, והתגוררו בשטחי האגודה תקופה של 12 שנים מבלי שנדרשו לעזוב. על סמך מבחנים אלו קובע סגן הרשם כי המבקשים הינם חברי האגודה, לכל דבר ועניין, אף אם לא התקיימו בעניינם כל ההליכים הפורמאליים הקבועים בתקנון.

*273-4112-18 מתניה ונעמי אהרונוביץ נ' נריה - אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע״מ(פורסם בנבו, 18.08.2019)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.