על תשלום פנסיה במשכורת השוטפת / שמואל גלנץ, עו״ד

08 אוג 2018 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

פניות רבות מטעם חקלאים בעניין ההפרשה לפנסייה ועל חשבון פיצויי פיטורים לעובדים התאילנדים המועסקים אצלם מופנות אלי לעיתים קרובות.
ההפרשה לפנסיה לעובדים הזרים בחקלאות הינה סוגיה לא פתורה. מחד הדין מחייב הפרשה לטובת פנסיה לכל עובד בחקלאות ובכלל זה לעובדים הזרים. לשון החוק(1) מחייב הפרשה לקופה מוגדרת שזהו ייעודה. מאידך, בפועל אין קופה כזו. דוחות ביקורות הנערכות אצל חקלאים מטעם משרד העבודה מפיקות התראות לחקלאים ואיום בעיצומים כספיים. בית הדין הארצי הורה הלכה לפיה בצאת העובד את הארץ, יש לשלם את הסכום שהיה מופרש עבורו אילו קיימת היתה קופה גמל לעו"ז.

מעבר להיות תשלום הפנסיה ופיצויי פיטורים לעו"ז נוגד את הרציונאל שבגינם קיימת החובה (בעיה שלא כאן המקום לדון בה) מתמודדים החקלאים עם בעיות יישום הלכה למעשה. המלצת משרד התמ"ת עוד משנת 2008 לפתוח חשבון ע"ש המעסיק ואליו להפריש באופן שוטף את המגיע בעד פנסיה וע"ח פיצויי פיטורים יוצרת בעיה מצד הכרה בהוצאה השוטפת ע"י רשויות המס.

במטרה להמנע מהתראות וחיובים הניתנים ע"י פקחי משרד העבודה וכדי לפתור את בעיית ההכרה בהוצאה נוהגים מקצת חקלאים לשלם את המגיע בעד פנסיה וע"ח פיצויי פיטורים בתלוש השכר תוך ציון הדבר בשורות נפרדות בתלוש. אין ספק שפתרון זה אינו עונה על המהות והרציונל של שני נושאים בעייתיים אלה, זו גם היתה עמדתו של הממונה על יחסי העבודה במשרד העבודה כפי שהובעה בפגישה עימו בעבר.
פסקי דין סותרים ניתנו במקרים בהם מעסיק משלם לעובד הזר מידי חודש את הסכום אותו אמור היה להפריש לקופת פנסיה. בחלקם הונחה דעתו של בית הדין ותביעת העובד נדחתה ובמקרים אחרים נפסק כי תשלום שוטף אין בו כדי למלא את הדרישה לתשלום פנסיה ופיצויי פיטורים.

פסק דין שניתן בבית הדין הארצי(2) יכול שישמש צידוק להתנהלות כאמור, היינו תשלום שוטף מידי חודש. פסק הדין העוסק בעניין שכזה ניתן בתביעה של מסתנן מאריתראה שהועסק למעלה מ-3 שנים בחברת ניקיון.

פסק הדין עסק במספר עניינים ואולם כאן נתמקד רק בעניין ההפרשות לפנסייה.

באותו מקרה נמסרה לעובד בתחילת עבודתו כנדרש הודעה על תנאי עבודתו. בהודעה צויין כי פנסיה תשולם לעובד ישירות מידי חודש וכך אמנם נעשה. בתלוש השכר נרשמו בין היתר 2 שורות באחת "ע"ח פ.פ." בשניה "גמל פנסיה".

העובד טען בערכאה הראשונה, בבית הדין האזורי לעבודה, כי יש לחייב את החברה בתשלום פיצויי פיטורים מלאים שכן הוא לא הבין את תוכן ההודעה לעובד שניתנה לו בתחילת עבודתו משזו נרשמה בעברית. בית הדין האזורי קיבל את טענתו של העובד וקבע כי על החברה לשלם לעובד את מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לו וזאת לנוכח הוראות חוק פיצויי פיטורים(3) לפיו על מנת שאפשר יהיה לשלם מידי חודש סכום ע"ח פיצויי פיטורים נדרש אישורו של שר העבודה וכזה לא היה. בית הדין קבע: "משלא הוצג בפנינו אישור שר העבודה, אין לראות בתוספת השכר ששולמה לעובד תחליף לתשלום פיצויי פיטורים לנוכח... הוא זכאי לפיצויי פיטורים".

בית הדין האזורי תמך החלטתו בין היתר בטענה כי מטרת החוק אינה קבלת כספים מהמעביד במהלך העבודה, אלא לאפשר לעובד קבלת סכום כסף עם סיום עבודתו.

במהלך השנים הוסדרו בחוק בצווים ובתקנות דרכי הפקדה לקופות לסוגי עובדים שונים (ב-23.6.16 הותקנו תקנות פיקדון לעובדים זרים בענף הבניין ובחברות סיעוד. ב-11.5.17 פורסמו תקנות לתשלום פקדון למסתננים).

מכל מקום לגבי עובדים זרים בחקלאות עד למועד רשימה זו לא הותקנו התקנות בעניין קופה אליה יש להפריש זכויות הפנסיה והסכום ע"ח פיצויי פיטורים.

בעקבות ערעור החברה לבית הדין הארצי נתהפכה ההלכה לפיה פסק בית הדין האזורי. בניתוח שערך בית הדין הארצי נקבע: "אין מקום למנוע מהמעסיק לצאת ידי חובת ההפקדה השוטפת באמצעות תשלום שוטף של רכיב הפיצויים לעובד בשכרו במסגרת שורה נפרדת בתלוש השכר".

בית הדין קבע כי במקום בו קיימת הסכמת העובד, ישנה הפרדה ברורה בתלוש בין שכר היסוד לבין רכיב פיצויי הפיטורים וכאשר הסכום המשולם אינו בא במקום פיצויי פיטורים אלא ע"ח פיצויי פיטורים, כי אז יש לאפשר צורת תשלום שכזו.

 

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי.

  1. חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991
  2. 64836-09-16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' אוקובזגי
  3. סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 "הסכם בין מעסיק לבין עובד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה וההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך, יבוא לענין הפיצויים במקום הוראות חוק זה ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד, המחייב תשלום פיצויי פיטורים".

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.