פיצויי "סבל" בהפקעת מקרקעין / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

כמעט ואין מושב (ובמקרים רבים גם מושבניקים) שסוגיית הפקעת הקרקעות אינה נוגעת בו, ולא נאלץ להתמודד עם מצב בו הרשויות מודיעות כי בכוונתן להפקיע את שטחו לטובת סלילת כביש, העברת צינור, רכבת וכיוצ"ב.

אין ספק שהפקעת קרקע על ידי רשות שלטונית גורמת לבעל הקרקע, ממנו נגרע השטח, תחושות קשות. מטבע הדברים מרגיש בעל הקרקע כי על הרשות לשלם פיצויים בגין ההפקעה. כאשר הרשות מסרבת להעניק פיצויים אלו, מצטרפת לפגיעה בגין ההפקעה גם תחושת חוסר צדק משווע אשר לפעמים קשה שבעתיים. כך היה במקרה אשר נדון לאחרונה  (1.2.17) הבית במשפט המחוזי מרכז-לוד, במסגרתו נתקפה החלטתו של שר התחבורה שלא להעניק "פיצויי סבל" בגין הפקעת הרבע הראשון במקרקעין המצויים בבעלות התובע.

באותו מקרה נעשו מספר הפקעות בשטח של התובע ואף פוצלה החלקה שברשותו לארבעה חלקים. כלל השטחים שהופקעו הגיע לרבע מן השטח הכולל. התובע ביקש משר התחבורה שיפעיל את סמכותו למתן פיצוי בשל הסבל שנגרם לו כתוצאה מההפקעה, למרות שהשטח שהופקע הגיע רק לרבע מכלל השטח, בגינו לא מגיעים פיצויי הפקעה על פי החוק. השר סירב למתן הפיצויים, ומכאן נולדה התביעה, במסגרתה התבקש בית המשפט לבחון את סבירות החלטתו של השר עת דחה בקשתו של התובע לקבלת פיצויי סבל.

בראשית פסק דינו הדגיש בית המשפט כי הפקעת קרקע מבעליה על ידי רשות שלטונית, הינה מן הפגיעות הקשות ביותר בזכות הקניין. עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עלה מעמדה של זכות הקניין לדרגת זכות חוקתית על-חוקית, ובהתאם לכך התגברה ההגנה הניתנת לקניינו של הפרט בענייני הפקעות.

אל מול זכות הנפקע לקבלת פיצוי בגין ההפקעה ניצב אינטרס הציבור, אשר במסגרתו הפגיעה בקניין הפרט באמצעות הפקעת מקרקעיו מתחייבת לעיתים על מנת לשרת את רווחת הציבור בכללותו. ברם, סמכות זו של נטילה שלטונית מוגבלת, בין היתר, על ידי החובה לשלם לנפקע פיצוי נאות ורך במקרים חריגים המעוגנים בהוראות חוק ספציפיות, תתאפשר הפקעה אף ללא תשלום פיצוי מלא.

בין הוראות חוק אלו, המתירות הפקעה בפיצוי חלקי, ניתן למנות את סעיף 7 לפקודת הדרכים, הקובע:"לא יהא בעל הקרקע זכאי לקבל פיצויים אלא אם כן היה שטח הקרקע שנלקח גדול מרבע השטח הכולל של החלקה שממנה נלקח: בתנאי שאם הוכח כי אם לא ישולמו לו פיצויים יהא נגרם לו סבל, רשאי שר העבודה או שר התחבורה לפי שיקול דעתו ליתן אותו סכום הפיצויים שימצא לנכון מתוך התחשבות בכל מסיבות העניין..."

הנה כי כן, סעיף 7 לפקודת הדרכים קובע כי לא ישולמו לנפקע פיצוי הפקעה בעבור הרבע הראשון של המקרקעין שהופקעו ממנו, כאשר בהמשך מוסיף סעיף 7 כי ככל שיוכח כי העדר פיצוי כאמור יסב סבל (Hardship) לנפקע, רשאי השר להעניק פיצוי בגין סבל זה, אף בעבור הרבע הראשון שהופקע (להלן: "פיצויי סבל").

במסגרת הלכת רוטמן (ע"א 8622/07 רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 14.5.2012) נקבע בפסיקה שסמכות השר לשלם פיצויי סבל הופכת לחובה במקרים שבהם הופקע חלק מהשטח לשימוש שאינו קהילתי והחלק שלא הופקע לא הושבח. הסיבה לכך היא שמשמעות אי תשלום הפיצויים המלאים במקרה שכזה היא פגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין של אותו אדם יחיד. כך גם אירע במקרה שנדון בתביעה זו. בית המשפט קובע כי ההפקעה לא בוצעה בשלמותה ואין מחלוקת כי לאחר ההפקעה נותרה בפני אותו תובע חלקת אדמה. עוד נקבע כי בהתאם להלכת רוטמן, הפקעות המבוצעות לפי פקודת הדרכים (כפי שנעשה בענייננו), אינן יוצרות השבחה וזאת נוכח היותן בגדר הפקעות לשימושים שאינם קהילתיים.

לכן קובע בית המשפט בענייננו כי התנאים המנויים בהלכת רוטמן מתקיימים בנסיבות דנן, שכן לפנינו קרקע אשר הופקעה באופן חלקי מבלי שהחלק הנותר בידי הבעלים הושבח. לאור זאת קובעת הלכת רוטמן, כי סמכות השר להורות על פיצויי סבל בגין הפקעת הרבע הראשון - הינה בגדר חובה.

מכאן המשיך בית המשפט לדון בטענות נוספות שהעלה השר כנגד תשלום הפיצויים אשר לא זה המקום לפרטם. בסופו של דבר, בית המשפט דוחה גם טענות אלו וקובע כי יש לקבל את התביעה ביחס לשאלת פיצויי הסבל ולבטל את החלטת השר.

יובהר כי פסק דין חשוב זה עומד לבחינה נוספת כעת בבית משפט העליון, כך שהמילה האחרונה בעניין זה טרם נאמרה. נמשיך לעקוב.

* ה"פ (מרכז) 39012-11-15 עדי אלמליח נ' שר התחבורה (פורסם בנבו, 1.2.2017)

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים אלא אם נרשם אחרת.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.