ישיבת מועצת מקרקעי ישראל (הוראת שעה) "חרבות ברזל" / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

רשות מקרקעי ישראל פרסמה היום (31.10.23) באתר סדר יום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה שמועדה עדיין לא נקבע. על סדר היום הצעה לתיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל" - (הוראת שעה) שקובעת הוראות מקילות ביחס ליישובי "קו עימות" וכפי שיוסבר להלן.

תוקף הוראות השעה הוא לשלוש שנים ועד ליום 31.12.2026.

הוראות השעה נועדו על מנת לתת כלים לחיזוק יישובי קו העימות (צפון ודרום) במטרה לשמר את ההתיישבות בראיה ארוכת טווח וכן להגדיל את שיעור האוכלוסייה בני המקום וכן לתת לאגודות ולמועצות האזוריות כלים להגדלת מכסת התעסוקה, הקמת מיזמים וכו'.

נבהיר שוב - ההוראות מתייחסות ליישובי קו עימות בלבד!

בשלב זה לא נכללת בסדר היום הבקשה שהגשנו לרמ"י ולשר הבינוי והשיכון לאפשר שימוש במבנים קיימים ובמבנים ניידים עבור מפונים נוכח מצב המלחמה. אבהיר, כי הבקשות נמסרו למנהל רמ"י ולשר אך עדיין אין החלטה בנושא ואני קורא מכאן לכל מי שיש לו יכולת להעלות את הנושא לסדר היום בכל פורום ובכל אמצעי תקשורת שיעשה זאת בעדיפות ראשונה על מנת שהדרישה תהיה חלק מסדר היום של ישיבת המועצה הקרובה.

הוראות מרכזיות בהצעת ההחלטה:

הקצאת לבני מקום - בהקצאת מגרשים למגורים לבניה עצמית באזור קו עימות ניתן יהיה לקצות לבני מקום 60% מהמגרשים.

איוש נחלות פנויות במושבים - נחלות פנויות ביישובי קו עימות ישווקו למומלצי האגודה שאושרו על ידי האסיפה הכללית בפטור מתשלום.

עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה במושב - עד לתיקון ביישובי קו עימות שולם 3.75% + מע"מ והתקבלו כל הזכויות בהתאם למסלול "דמי רכישה". ביישובי עוטף עזה ניתנה הטבה כך ששולם עבור 215 מ"ר. כעת הוצע כי יינתן פטור מלא מתשלום "דמי חכירה" בסך 3.75% + מע"מ ויינתנו כל ההטבות בהתאם למסלול "דמי רכישה".

עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ - קיבוץ באזור קו עימות לא יידרש לשלם דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי וכן יתר הזכויות פטורות מתשלום כפי שהיה עד היום.

הקצאת קרקע להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה ליישובי קו עימות - ביישובי קו עימות תותר רכישת זכויות להקמת עד 50 יחידות דיור המיועדות לשכירות עבור מועמדים לקליטה בישוב. כן תותר הסבת מבנים קיימים לשכירות בכפוף להיתרי בניה.

 מבני מגורים להלנת עובדים במושב ובקיבוץ - ביישובי קו עימות תותר הצבת מבנים ארעים וכן הסבת מבנים קיימים לטובת שיכון עובדים בחקלאות בכל שטח משטחי המשבצת בכפוף להיתרי בניה. סעיף זה יחול אף על עובדים שאינם עובדים זרים.

תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב - באזור קו עימות תינתן הנחת אזור על תשלום דמי חכירה מהוונים עבור כלל שימושי התעסוקה הלא חקלאית בנחלה. עד להחלטה זו ניתנה הנחת אזור רק עבור מבני קייט.

החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישוב חקלאי - בישוב חקלאי באזור קו עימות אשר בתקופת תחולתה של החלטה זאת יגיע למיצוי מכסת התעסוקה, יהא זכאי בתקופה זאת למכסת תעסוקה בהיקף של עד 150 דונמים נטו.

הקצאת קרקע למיזם אנרגיה מתחדשת - סולארי בתחום משבצת חקלאית - במיזם סולארי תותר הקצאת קרקע בשטח של עד 400 דונם ליישוב חקלאי (במקום 250 דונם עד ההחלטה).

 

מיזם אגרו וולטאי - ביישובי קו עימות יתאפשר מיזם משותף עד לשטח כולל של 1,500 דונם.

חלף היטל השבחה רעיוני לרשויות מקומיות - בעד עסקות הנערכות ביישובי קו עימות למטרת מגורים ללא תקבול לרשות, תהא הרשות המקומית זכאית לחלף היטל השבחה אשר ייגזר מערך הקרקע הנקוב בעסקה.

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד - 2023:

ביום 25.10.2023 התפרסמה ברשומות הוראת שעה בתקנות התכנון והבניה המסדירות הקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) עבור יחידת דיור בבנייה נמוכה (מבנה שאינו עולה על שתי קומות) או יחידת דיור צמודת קרקע (מבנה שאין מעליו או מתחתיו יחידת דיור נוספת).

התקנות קובעות כי הקמת ממ"ד בשטח שלא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות) והנפח לא יפחת מ-22.5 מ"ק (אלא אם הרשות המוסמכת אישרה ממ"ד בשטח או בנפח קטנים יותר) - תהיה פטורה מהיתר.

הקמת הממ"ד תתבצע באמצעות אישור הרשות המוסמכת שהיא "הגא" והבקשה תוגש באופן מקוון לרשות המוסמכת מלווה בכל המסמכים הנדרשים (ראה בקובץ התקנות המצורף). הבקשה תיבדק בתוך 14 ימים ותודיע למבקש על אישור או דחיית הבקשה.

מסקנות:

 1. מועצת מקרקעי ישראל שבראשה עומד שר הבינוי והשיכון עומדת לאשר הוראות שעה המתייחסות ליישובי קו עימות. במהלך השנים נדרש מרמ"י לאשר הטבות אלו ונוספות, אך רמ"י לא נענתה לבקשות. הועדה שהיתה אמורה לקום בשנת 2018 ולא קמה ולאחר לחץ קמה בשנת 2020, קיימה דיונים בזום והיתה אמורה לאשר הטבות עבור יישובים באזורי עדיפות לאומית לא פרסמה את המסקנות עד היום ולמעשה דבר לא קרה למרות החלטות שמחייבות את רמ"י לפרסם את מסקנות הוועדה שכוללות גם אישור השכרת מבנים בנחלות.
 2. ההטבות שמבוקש לתת כעת ליישובי קו עימות אכן היו יכולות לחזק מאוד את היישובים ולאפשר העמקת ההתיישבות באזורים אלה שמהווים "קווי מתאר" של גבולות המדינה אם רק מישהו היה טורח להרים את הראש מהחדר ברום המגדל, בזמן המתאים.
 3. האם זה לא מאוחר מידי? מדוע רמ"י מתעוררת עכשיו לאחר שיישובים בעוטף עזה ספגו מכה רצחנית שלא היתה כמותה בהיסטוריה של מדינת ישראל? האם רמ"י סבורה כי ציונים שהקימו יישובים בדם יזע ודמעות וזעקו כל השנים להטבות בזכות ולא בחסד ולא קיבלו, כעת כאשר חרבו בתיהם יוכלו לעשות שימוש בהחלטות שמטרתן "עיבוי היישובים הגדלת האוכלוסייה לבני מקום והרחבת החקלאות ומיזמים סולאריים"?
 4. אם רמ"י אכן מבקשת "לדאוג" ליישובים בקו עימות, איך ייתכן שהיא עדיין לא אישרה את הבקשה שהגשנו לשימוש במבנים עבור המפונים מאותם יישובים שרמ"י כעת מבקשת לתת להם "הטבות" ולומר להם "ברור לנו שנוכח המתקפה האכזרית שחוויתם תהיה השפעה על ההתיישבות בקווי עימות אז אנחנו רוצים לתת לכם הטבות"? איך ייתכן שרמ"י לא מקבלת במיידי את ההחלטה שתהווה הוראת שעה המתבקשת נוכח המציאות הקשה על מנת שניתן יהיה לאכלס את המפונים ביישובים שנמצאים באזורים בטוחים יותר ולאפשר להם מעט מנוחה מהתופת שהם חוו ולאחר שאיבדו חיים שלמים ברגע? איך ייתכן שעומדת להתקיים ישיבת מועצה ולא עלתה לדיון הדרישה לקבל הוראת שעה לאכלוס מבנים כאשר המדינה רוצה לדאוג לאותם מפונים?
 5. "חכמה שבדיעבד" זו ההתמחות של רבות מרשויות המדינה, למרבה הצער. כבלי הבירוקרטיה חונקים את האזרחים וגם בשעות קשות אלה אנו רואים שמקבלי ההחלטות לא מתעוררים, גם לא לאחר שחברינו חווים חורבן הלכה למעשה, פינוי מבתים, איבוד הקשר למציאות ולשגרה הברוכה, עבור רבים מהם החיים כבר לא יחזרו להיות כמו שהיו ומי אנחנו בכלל שנאמר דבר וחצי דבר... .
 6. האם ברמ"י חושבים שהמפונים ישובו ליישובים אם לא יהיה בטחון מלא ומובהק לילדיהם, לא אולי ולא ליד אלא בטחון מלא אחת ולתמיד ולדורי דורות?
 7. ההטבות שרמ"י מבקשת להעניק היום אחרי "מתקפת הטרור הרצחנית" (ציטוט מדברי ההסבר להצעת ההחלטה), אחרי שהיישובים ספגו במשך שנים ארוכות תופת, ילדים שחיים תחת משטר אזעקות, פגיעות בגוף ובנפש במשך חיים שלמים - היו צריכות להינתן לפני זמן רב כאשר כולם חיו בשגרה ורצו לבנות ולפתח, אבל כעת להתקין הוראות לשלוש שנים לקליטה של אוכלוסייה חדשה, בנים, עיבוי יישובים, פיתוח חקלאות ומיזמים - נראה שמישהו כאן מנותק לגמרי מהמציאות ואותי זה מקומם והרבה יותר מכך!
 8. כולי תקווה כי רמ"י תתעשת ובשלב זה תאפשר את השימוש במבנים בנחלות בכל הארץ בדיוק שכפי שנעשה בשנות ה- 90 בעת העלייה מחבר העמים. התקנות שאושרו והקנו פטור לבניית ממ"ד הן אותן תקנות בדיוק שאושרו בשנות ה- 90 ואיפשרו שימוש והצבת מבנים והפלא ופלא אנו רואים כיצד התקנות לבניית ממ"ד אושרו תוך ימים כך יש לאשר את התקנות עבור השימוש במבנים על מנת שניתן יהיה לתת פתרון דיור למפונים שהוא ללא ספק ראשון במעלה ויידרש לאורך זמן רב, למרבה הצער.
 1. בחדשות אנו שומעים פרסומות כמו "מיטה חמה", בהן מבקשים לתת פתרון למפונים, רבים מהם כבר לא מקבלים סבסוד מהמדינה ונדרשים למצוא פתרונות דיור לתקופה ארוכה. מפניות רבות שאני מקבל מבעלי נחלות עולה, כי מפונים מחפשים מקום להציב מבנים יבילים על מנת לאפשר למשפחות יציבות כלשהי לתקופה הקשה הזו.
 2. באלפי נחלות בארץ יש מקום להצבת מבנים וכן שימוש במבנים קיימים כאשר מדובר במאות ואלפי מבנים בהם ניתן יהיה לשכן משפחות. איך ייתכן שרמ"י לא מאשרת את האכלוס של המבנים במיידי? למה ההתנהלות של רמ"י בשעות קשות אלה עדיין לא משתנה? מדוע היא כופה עלינו מאבק עיקש וצורך לשלוח מכתבים חוזרים בכדי לקבל את המובן מאליו? די! קצנו בהתנהלות הזו!
 3. עם ישראל התאחד ועושה נפלאות ביחד על מנת לסייע בכל דרך, מועצות אזוריות אישרו תוכניות לימודים לילדי המפונים שבימים אלה מתחילים ללמוד עם ילידנו במועצה האזורית גלבוע ובמועצות נוספות. הפתרונות עבור המפונים נדרשים לתקופה ארוכה, חברים שבתיהם נהרסו יידרשו להמתין עד שהבתים ייבנו ולא ניתן כלל לדעת מתי המערכה תסתיים ואיך תסתיים ומה יעלה בגורל היישובים ועוד ועוד שאלות קיומיות שרמ"י צריכה להעמיד מול עיניה ולקבל במיידי את ההחלטה על אכלוס המבנים.
 4. אנו ממשיכים לפנות לכל הגורמים כולל לשר ולרמ"י ובכל דרך אפשרית על מנת שהדרישה לשימוש במבנים תעלה לסדר היום בישיבת המועצה הקרובה ואני מבקש שוב שכל אחד יעשה כל שביכולתו לסייע בכדי להעלות את הנושא לראש סדר היום בכל אמצעי תקשורת ובכל פורום.


ב"ה ביחד ננצח!!!

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.