במקרים ייחודיים עזיבת האגודה מחייבת וויתור על הזכויות במקרקעין – צמצום הלכת עפגין / איתן מימוני, עו״ד

הרקע

בני זוג, החברים במושב אמירים, ביקשו לעזוב את המושב ולהפסיק את חברותם בו, אך זאת מבלי לוותר על זכויותיהם בנחלה שבשטח היישוב.

מאחר ותקנון המושב מתנה את הפרישה מן החברות בו בוויתור על הזכויות במקרקעין, ביקש המושב להמשיך ולחייבם בדמי חבר באגודה אשר הצטברו לסך של 16,606 ₪. בני הזוג טענו כי הם אינם חברים במושב משביקשו במפורש לפרוש ממנו ולכן הם לא מחויבים בתשלום דמי החבר, על כן הגיש המושב תביעה כספית כנגדם לבימ"ש שלום.

בימ"ש שלום מצא, כי חרף ההלכה כי תניה בתקנון שעניינה פגיעה בחופש מהתאגדות או בזכות לקניין בטלה, במקרה דנן, עקב צביונו הייחודי של המושב כמושב טבעוני בעל אורח חיים מסוים וייחודי, ניתן לקבוע כי מי שהתקבל כחבר וקיבל על עצמו את תקנון המושב הכפיף עצמו גם לתוכן הערכי של המושב באופן שגובר במעט גם על זכותו לחופש מהתאגדות. בשל האמור, קבע בימ"ש קמא, כי מי שפורש מן המושב מחויב לעקור עצמו מזכויותיו בקרקע, וזאת במטרה לשמר את צביונו הייחודי של המושב.

על החלטה זו ערערו בני הזוג לביהמ"ש המחוזי בטענה כי פסיקת בימ"ש קמא מוטעית ומנוגדת לפסיקה המנחה בתחום. כמו כן טענו בני הזוג, כי הם עודם מנהלים אורח חיים טבעוני המתאים לצביון המושב, כך שאין כל מניעה שישמרו על זכויותיהם בקרקע.

מנגד טען המושב, כי יש להיצמד להחלטת בימ"ש השלום אשר התקבלה מתוך הבנה של צביונו הייחודי של המושב, וכי אם בני הזוג מעוניינים הם יכולים לפעול כדין ולנסות להביא לשינוי הסעיף בתקנון המתנה פרישה מהאגודה בוויתור על הזכויות במקרקעין.

דיון והכרעה

ביהמ"ש המחוזי סקר את הפסיקה בנושא והגיע למסקנה, כי אומנם ככלל אין לפגוע בזכויות הקניין והחופש מהתאגדות של חברים במושב ולהתנות פרישה מהאגודה בוויתור על הזכויות במקרקעין, ואולם, במצבים בהם ניתן לראות בבירור כי למושב יש צביון ייחודי שעלול להיפגע, ניתן לאזן בין הזכויות האמורות ובין הצורך בשמירה על צביון המושב, וכי במצבים בהם תקנון המושב מסדיר מפורשות את הנושא יש ללכת לפיו.

בהתאם לאמור, בחן ביהמ"ש המחוזי את תקנון המושב אמירים והתרשם כי אכן מדובר במושב בעל צביון ייחודי בו החשיבות של קהילה המורכבת מצמחוניים וטבעוניים בלבד משליכה באופן ישיר על הוראות הנוגעות לכל התחומים בתקנון המושב. כמו כן קבע ביהמ"ש, כי לולא התניה בתקנון המושב לא היה יכול המושב להבטיח את השמירה על צביונו שכן כל אחד היה יכול להשכיר את ביתו לאנשים שאינם חולקים את אותם ערכים העומדים בבסיסו של המושב וכך יפגע הצביון.

אי לכך, ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור ואשרר הכרעתו של בימ"ש קמא, ולפיה בעקבות הצורך החזק בשמירה על צביון המושב יש להיצמד להוראות התקנון, גם אם אלה מהווים פגיעה מסוימת בזכויות החברים, ואם בני הזוג מעוניינים לפרוש מן המושב עליהם לוותר גם על זכויותיהם בנחלתם.

סיכום

בהתאם לאמור לעיל, ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור, וחייב את בני הזוג בתשלום הוצאות המושב בסך 10,000 ₪.

רע"א (נצרת) 9544-02-17  דנה רוזנבלום נ' אמירים – מושב עובדים של צמחוניים וטבעוניים, פס״ד מיום 19/06/17

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237