הערכות לשינויים בהנחות בהקצאת מקרקעין / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בישיבה הקרובה של מועצת מקרקעי ישראל צפויה לעלות הצעה לשינוי סיווג יישובי אזורי עדיפות, אשר לה השלכות על ישובים רבים.

ראו חוזרינו 4/2019 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות"

שינוי בסיווג ישובים לפי החלטת משרד הבינוי והשיכון

על פי החלטת הממשלה 4302 מיום 25.11.2018 – "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון", 34 ישובים צפויים לשנות סיווגם לרעה ו-17 ישובים לשנות סיווגם לטובה.

נציין כי על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", כיום בקובץ – סימן א – הנחות אזור, סעיף 4.2  - סיווג אזורי עדיפות לתעסוקה, מסחר וליחידות קיט יקבע לפי סיווגם למגורים.


סיווג אזור עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, יקבע בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון אך לא פחות משעור דמי חכירה מהוונים של 51% -  למעט אזורי קו עימות בהם יחול פטור מלא.

לישובים הצפויים לשנות סיווגם לטובה - מוצע להשהות תהליכי הקצאת הקרקע עד כניסתה של ההחלטה החדשה לתוקף.

מצד שני, לישובים הצפויים לשנות סיווגם לרעה - מוצע לזרז עד כמה שניתן ולסיים את תהליך המצאת המסמכים לרמ"י לפני אישור החלטת המועצה החדשה.

קביעה לראשונה של תקרת הנחות סוציואקונומיות ל 74 ישובים.

 שינוי נוסף ומשמעותי לרעה נובע מהחלתה לראשונה של תקרת ההנחות הסוציואקונומיות כאמור בסעיף 4.2.2 בקובץ החלטתה של מועצת מקרקעי ישראל הקובע כי:

(ה)" על אף האמור בסעיף קטן (ד), ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל- 50,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

בעקבות החלטת הממשלה 4302 לעיל מבחן התקרה הסוציואקונומית יקבע לפי המדד הסוציואקונומי היישובי ולא המועצתי כפי שנעשה עד כה.

להוראה זו השלכות שליליות על עידוד ההתיישבות בגליל ובנגב ובעיקר במרבית הישובים במועצות האזוריות עמק יזרעאל, גליל תחתון ומשגב.

ראו טבלה "ישובי העדיפות לאומית העלולים לשנות מצבם לרעה עקב התקרה כלכלית חברתית" רצ"ב

הוראה זו, המצמצמת משמעותית את ההטבות, במידה ותתקבל, תפגע קשות בהמשך מפעל ההתיישבות ותכניות רבות שהושקע בהן ממון רב תרדנה לטמיון.

מוצע לפעול בכל הדרכים האפשריות לביטול גזרת התקרה הסוציואקונומית הפוגעת במימוש יעדי הממשלה בשיווק אלפי מגרשים באזורי עדיפות לאומית, ולפחות לקבוע תקופת מעבר בת שלוש שנים לישובים ששינו סיווגם לרעה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237