הודעות

הנחיה זו מפרטת דרכים מומלצות להתכנסות אסיפות כלליות ועריכת הצבעות בימים אלו. נוכח התמשכות מגפת הקורונה וההבנה כי יש להתנהל ב"שגרת קורונה" תוך הקפדה ושמירה על בריאות הציבור, מומלץ לאגודות להימנע מכינוס אספות כלליות פיזיות ולקיימן באמצעים דיגיטליים, כמפורט להלן. מומלץ כי האגודות יפעלו לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגים אצלן לצורך קיום אספות כלליות לרבות הצבעות. מומלץ לאגודות שיתופיות שבתקנונן קיימת הוראה מפורשת המונעת אפשרות שימוש באמצעים טכנולוגיים לניהול ענייני האגודה, לפעול לשינוי התקנון. ככל שקיים קושי בתיקון התקנון, ניתן לפנות למשרדנו.
הארכת רישיונות העבודה של העובדים הזרים: לאחר תשלום האגרות, על החקלאי (או הלשכה הפרטית אותה מינה לייצגו ) לפנות למרכז הארצי להנפקת רישיונות לא יאוחר מיום 15.1.2021 על מנת להסדיר הארכת רישיונות העבודה ב/ 1 של עובדיו הזרים בדרכוניהם (פרטים בקובץ המצורף). חקלאי שלא ישלם את אגרת בקשה במועד שנקבע בהודעה זו, מודיע בכך לרשות כי אינו מעונין להעסיק עובדים זרים בשנת 2021 , וההקצאה המירבית המומלצת עבורו תבוטל.
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות שפורסם ביום ה - 11.10.2020 מצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מספר 1
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לשתף את ציבור המגדלים בגיבוש המדיניות בנושא. באמצעות הסקר המצ"ב אנו מבקשים ללמוד על חומרת הבעיה, היקפה והדרכים לפתרונה. נודה לכם מאוד אם תקדישו מספר דקות למילוי סקר בנושא.
חתמו על הסכם שיתוף פעולה נרחב בו שותפים מגדלים מהצפון, מקיבוצי מרכז הארץ החברים בגרנות ומדרום הארץ, מפוני גוש קטיף • 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.