האם בקרוב תוכלו לקבל היתר להקמת מתקן סולארי? / אריה חייקין, עו"ד

מתקנים פוטו וולטאים (מתקנים סולאריים), הם נפוצים מאוד כיום ורבים מבקשים לקבל היתר להקמת מתקנים מסוג זה. הצעה לתיקון הרגולציה הקיימת כיום, הובאה לאישור הממשלה ובאם תאושר, תאפשר קבלת היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאים בשימושים נוספים. זוהי בשורה לרבים אשר לא יכלו לקבל היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאים עד היום. כל הפרטים בכתבה זו. 

מאגר מים. תמונה באדיבות אפיקי עמק חפר

(התמונה לצורך המחשה בלבד. באדיבות אפיקי עמק חפר)

תמ"א 1 עוסקת בין היתר, בהליכי התכנון ובתנאים לקבלת היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאים. תיקון 10 לתמ"א 1 אשר אושר כבר ביום 8.8.2021, כולל בתוכו שינויים במסלולי ההיתרים שניתן לקבל לצורך הקמת מתקנים פוטו וולטאים.

ביום 4.6.2024, התקבלה החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, להעביר להחלטת ממשלה את המלצות הולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) לתיקון הפרק העוסק במתקנים פוטו וולטאים בתמ"א 1 בשינויים קטנים שפורטו בהחלטתה.

התיקון אשר עבר להחלטת הממשלה עיקרו בתוספת שימושים בהם ניתן יהיה ליתן היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאים בדו שימוש.

להלן  עיקרי התיקון שהובא להחלטת הממשלה:

היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד של אחסנה או מבני משק

 1. בשטח המיועד לאחסנה או למבני משק ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי בין מבני אחסנה או מבני משק, בשטח שבו טרם הוחל בבינוי (בתנאי שיוכח כי אין בהקמת המתקן הפוטו וולטאי כדי לפגוע באפשרות למיצוי מלוא זכויות הבניה המאושרות לצורך אחסנה ו/או מבני משק בהתאם לתכנית החלה במקום) ועל קירוי של מבני משק (לפי כללים המפורטים בתיקון).
 2. בשטח שאינו מיועד למבני משק אך מתאפשר בו שימוש של מבני משק, ניתן יהיה להקים מתקן פוטו וולטאי על גבי קירוי של מבני המשק בלבד (לפי כללים המפורטים בתיקון).
 3. תותר תוספת או קביעה של זכויות בניה, ככל שהן נדרשות לצורך הקמת המתקן הפוטו וולטאי.
 4. הסעיף הזה לא יחול על הקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד חקלאי בתחום חלקה א' בנחלה.

 

היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי על חזית הגדר או כחזיתה בשטח מיועד לבינוי

מקום בו קיימת גדר שהוקמה כדין בשטח המיועד לבינוי, תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי על חזית הגדר או כחזיתה. התנאים העיקריים הנדרשים הם:

 1. נדרש שהעיגון למתקן הפוטו וולטאי, ככל שנדרש, יהיה לגדר בלבד.
 2. נדרש לשכנע את מוסד התכנון כי המתקן משתלב במרחב מבחינה תכנונית ואדריכלית.
 3. בקשה להיתר בניה להקמת מתקן פוטו וולטאי בייעוד מגורים או בסמוך לייעוד מגורים תצטרך לעבור תהליך של פרסום כמפורט בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965.

 

היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי מעל גדר בשטח המיועד למבנה ציבור, לתעשייה, תעסוקה או מלאכה, למתקן הנדסי, למבני משק ולמתקן ביטחוני

במקום שתכנית הכוללת הוראות מפורטות מייעדת שטח למבנה ציבור, לתעשייה, תעסוקה ומלאכה, למתקן הנדסי, למבני משק או למתקן ביטחוני תותר הקמת מתקן פוטו וולטאי מעל גדר שהוקמה כדין, על כולה או חלקה בכפוף לתנאים המפורטים בתכנית ובתיקון ובחוק התכנון והבניה. בין התנאים:

 1. הרוחב הכולל של המתקן לא יעלה על4 מטרים.
 2. המרחק בין הגדר עליה הוקם המתקן לבין שטח המיועד למגורים לא יפחת מ- 50 מטר.

ישנם גם כללים מיוחדים לגבי שטח מתקן ביטחוני,  הקמת המתקן תתאפשר רק במקטעי הגדר שמתקיים בהם לפחות אחד מאלה:

 1. מקטע הגדר עליו מוקם המיתקן מצוי בתחום או בסמוך לשטח בו ניתן היתר לבינוי. לעניין זה יראו בשטח כסמוך לתחום בו ניתן היתר לבינוי כאמור, אם מפרידה בין הגדר לשטח בו ניתן היתר לבינוי דרך היקפית, שביל או רצועה צרה אחרת של שטח פתוח.
 2. מקטע הגדר עליו מוקם המתקן גובל בשטח המיועד לבינוי.

היתר להקמת מתקן פוטו וולטאי כמיסעת השביל או כקירוי של שבילי אופניים

בתכנית הכוללת הוראות מפורטות המייעדת שטח לדרך או לדרך וטיפול נופי, רשאי מוסד תכנון להתיר הקמת מתקן פוטו וולטאי כמיסעת השביל או כקירוי השביל בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתיקון.

 1. הקמת המתקן תותר בשטח שבו הותר שימוש של שביל אופניים סלול, שאינו דרך עפר או דרך מצעים ושביל האופניים נסלל בפועל.
 2. ניתן יהיה להקים מתקן על שביל אופניים סלול המצוי בתחום שטח פתוח או הגובל בו בכפוף לאישור מתכנן המחוז. הוראה זו לא תחול במקרים הבאים:

  א. השטח הפתוח מצוי בתחום מכלול נוף או מכלול חוף.
  ב. השטח הפתוח מיועד לאחד מאלה: שמורת טבע, גן לאומי או יער.
 1. לא תותר כריתת עצים לצורך הקמת המתקן ותפעולו.
 2. בקשה להיתר בניה להקמת מתקן פוטו וולטאי לקירוי שביל אופניים במרחק של עד 50 מטרים משטח המיועד למגורים תצטרך לעבור תהליך של פרסום כמפורט בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965.
 3. ישנם תנאים נוספים שנוגעים לבטיחות משתמשי הדרך, מעבר כלי רכב, והשתלבות המתקן מבחינה נופית ואדריכלית.

מאגר מים באדיבות אפיקי עמק חפר

(התמונה לצורך המחשה בלבד. באדיבות אפיקי עמק חפר)

ההצעה לתיקון לתמ"א 1, הובאה כעת לאישור הממשלה והתיקון טרם נכנס לתוקף. נכון לעכשיו וכל עוד לא יאושר התיקון, לא ניתן כמובן לבקש היתרים על בסיסו. במידה ויאושר התיקון במלואו, ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרים להקמת מתקנים פוטו וולטאים בכל השימושים שפורטו לעיל, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.

חשוב לציין, כי בכתבה זו פורטו עיקרי התיקון המוצע בלבד. גם אם ייכנס התיקון לתוקף, יהיה על מבקש ההיתר לעמוד בתנאים נוספים לפי תמ"א וחוקים שונים שלא פורטו בכתבה זו, על מנת לקבל את ההיתר להקמת מתקן פוטו וולטאי בשימושים שפורטו. לכן, מומלץ מאוד לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין הבקיא בתחום בטרם הגשת הבקשה להיתר.

** מטרת כתבה זו הינה לתת מידע כללי בלבד והיא לא מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. 

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.