החלטה 1582, "הסדר הביניים", חתימה על היתרי בניה למגורים בקיבוצים- הנחיות פנימיות / חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה הוציאה הנהלת רמ"י הנחיות פנימיות מעודכנות (להלן: "ההנחיות") הנוגעות לחתימת רמ"י על היתרי בניה לחברים בקיבוצים (ומושבים שיתופיים) וזאת בעקבות אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1582 בעניין "בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים- הסדר הביניים" (להלן: "ההחלטה").

ההנחיות עוסקות הן בקיבוצים אשר החליטו על שיוך דירות, והן בקיבוצים שלא החליטו על שיוך ואינם נכללים בהסדר הביניים, כפי שיפורט בהמשך.

כמו כן, ההנחיות כוללות גם תצהירים מעודכנים עבור המקרים הרלבנטיים.

תמונת המצב המעודכנת לגבי הוצאת היתרי בניה למגורים בקיבוצים הינה כדלקמן:

"קיבוצים שיתופיים" וכן "קיבוצים מתחדשים" שעוד לא קיבלו החלטה על שיוך (קיבוץ שלא קיבל החלטה על שינוי אורחות החיים בהיבט של שיוך הדירות)

קיבוצים אלו נדרשים להגיש היתרי בניה על שם הקיבוץ בלבד ולחתום על תצהיר לפיו, בין היתר, כל בניה של יחידת מגורים, לרבות הרחבה או שינוי מבנה קיים, תעשה במימונו המלא והבלעדי של הקיבוץ, כי הובהר לחברים כי לא תהיינה לחברים כל זכויות ביחידות המגורים נשוא הבקשה ו/או במי מיחידות המגורים בקיבוץ וכי הקיבוץ בלבד יהיה רשאי להחליט באיזו יחידת מגורים יתגוררו החברים, לרבות אפשרות העברת החברים מיחידת מגורים אחת לשנייה, בהתאם לצרכי הקיבוץ.

 בבניה מעבר ל 160 מ"ר, ישולמו דמי חכירה מלאים, בכפוף להנחת איזור עדיפות, שובר התשלום יוצא לקיבוץ.

"קיבוצים מתחדשים" המבקשים לבנות במסגרת הסדר הביניים

בגדר קיבוצים אלו נכללים הקיבוצים אשר:

קיבלו החלטה על שיוך, אך טרם החליטו לפי איזה ממסלולי השיוך האפשריים לפעול, או

כבר בחרו על אחד ממסלולי השיוך אך טרם הגישו לרמ"י בקשה מלאה, או

קיבוצים שבחרו והגישו לרמ"י בקשה מלאה אך טרם סיימו את הליך השיוך.

הסדר הביניים לא יחול במקרה בו הקיבוץ סיים את הליך השיוך ומבוקשת תוספת יח"ד, אלא אם כן הקיבוץ הגיש בקשה מלאה ונמצא בתהליך שיוך לפי מסלול אחר מהשיוך שהושלם (למשל קיבוץ שביצע שיוך בפועל לפי החלטה 751 והחליט לעבור לשיוך לפי החלטה 1592).

 

הסדר הביניים חל על בקשות של חברים חדשים בלבד (חבר חדש בקיבוץ שקיבל החלטה על 751 - התקבל לחברות לאחר קבלת ההחלטה לשייך לפי 751, אחרת, חבר שהתקבל לחברות לאחר יום 27.3.07).

על הקיבוץ להמציא רשימת משפחות חברים חתומה ומאומתת הכוללת את מועד הקבלה לחברות בחלוקה לחברים ותיקים ולחברים חדשים וכן רשימה של מספר יחידות המגורים הקיימות.

לגבי שימושים חורגים נקבע כי ככל וידוע לרמ"י על שימושים חורגים, לא יונפקו היתרי בניה קודם להפקדת ערבות על סך 1 מיליון ₪ או פחות, על פי קביעת מנהל המרחב בהיוועצות עם שמאי המרחב.

היתר הבניה יוגש על שם הקיבוץ (ניתן לרשום בסוגריים את שם החבר).

בבניה מעבר ל 160 מ"ר, על החבר החדש להפקיד ערבות בנקאית בגובה דמי חכירה מהוונים מלאים (91%) בכפוף להנחת איזור עדיפות לאומית, כקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1561 עבור הבניה הנוספת מעל 160 מ"ר, חלף תשלום דמי חכירה.

להנחיות מצורפים גם תצהירי אגודה וחבר מעודכנים.

 

חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא מס׳ 11/09

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237