הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591 – הבהרות נוספות / בועז מקלר רו"ח

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 זכאים בעלי הזכויות בנחלה ל"התחשבנות מחדש", במקרים בהם  התבצעו הפעולות הבאות בנחלה: פעולות של העברת זכויות, תוספת בנייה למגורים או פיצול מגרש. זכות ההתחשבנות מוגבלת עד כה למי שיפנה עד ליום 09.04.2019.

יש לשים לב להבדל בין המועד הקובע לעניין ההתחשבנות שהינו מועד הגשת הבקשה עד ליום 09.04.2019 לבין המועד הקובע להיווצרות הזכות להתחשבנות שהינו מ 09.06.2011 ואילך.

לאחרונה התקבלה החלטה בהנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) להאריך מועד ההתחשבנות בשנה נוספת כלומר עד 9.4.2020.

יודגש כי החלטה זו דורשת קבלתה ע"י מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הבאה הצפויה לאחר כינון הממשלה הבאה.

ההחלטה בעניין גן השומרון

ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה. האגודה יוצגה ע"י עו"ד גד טיכו.

ת"א 43236-10-17 אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' קרן קיימת לישראל ואח'.

האגודה ביקשה מביהמ"ש לתן פס"ד הצהרתי שיקבע שלאגודה זכויות היסטוריות הקיימות בפרדס שיושב בחלקה של "משבצת" האגודה. כלומר, לתן גושפנקה כי האגודה הינה הבעלים של הפרדס שהוא אחד  מחלקות המקרקעין הכלולות  בהסכם "המשבצת". 

כתוצאה מהגשת התביעה סירבה  רמ"י מלתת שירות לחברי האגודה בשטחים ובחלקות  המקרקעין שאינן נכללות במסגרת התביעה. 

הסירוב נומק ע"י רמ"י כך: "כי מדיניות הרשות אינה מאפשרת החלת החלטות מיטיבות מקום בו מתערערים הכללים הרגילים החלים על נחלות ונבחן מחדש טיב היחסים שבין הרשות לבעל הזכויות".

לפי רמ"י כל עוד מתנהל הליך משפטי כנגדה נשמט יסוד ההתקשרות בין האגודה לרמ"י. יתרה מזאת, רמ"י נדרשת לבחון את הסוגיה הכללית טרם תבחן את הסוגיות הספציפיות של המתיישבים.

בית המשפט קבע שהחלטת רמ"י היא בלתי סבירה, אינה מידתית ובנוסף עלול להיגרם נזק לחברי האגודה עד קבלת פס"ד.

כמו"כ, מאזן הנוחות נוטה לטובת חברי האגודה הואיל ואם לא יינתן צו המניעה הזמני לא יוכלו חברי האגודה להצטרף להסדר   המאפשר התחשבנות מחדש עקב פקיעתו בתאריך 09.04.2019 .

מתוך כך, ביהמ"ש הכריע בסוגיה ונתן צו מניעה זמני וקבע כי באשר לשטח חלקת המגורים המצוי בנחלה, שאינו קשור לתביעה זו, חקלאי חבר האגודה העומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זכאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה.  

ראו חוזרינו מס' 15/2019 " תביעה לזכויות היסטוריות אינה מונעת ישום החלטה 1591"

תשובת רמ"י לעתירת כפר סירקין

בעניין כפר סירקין  סירבה רמ"י להחיל את החלטה 1591 על חברי האגודה וזאת מאחר שמתנהלת תביעה של האגודה כנגד רמ"י לקבלת זכויותיה ההיסטוריות.

כתוצאה מכך הוגשה לביהמ"ש המחוזי-מרכז עתירה מנהלית 'כפר נחמן סירקין' נ' רשות מקרקעי ישראל (עת"מ 80912-01-19) ע"י עו"ד גד טיכו המבקשת מבית המשפט לחייב את רמ"י ליישם את החלטה 1591 לרבות "התחשבנות" חברי כפר סירקין למרות התביעה שמנהלת האגודה כנגד רמ"י.

לאחרונה הגישה רמ"י כתב תשובה לבית המשפט וציינה שביום 13.03.2019 קיבלה הנהלת רמ"י החלטה להארכת המועד לביצוע "התחשבנות" במקרים אלו וזאת עד חצי שנה לאחר מועד ההכרעה בתביעות הבעלות.

להלן הודעת רמ"י לעניין ההתחשבנות:

"14) לאחרונה ממש, ביום 13.3.19, קיבלה הנהלת הרשות החלטה המאריכה את הזכות להגיש בקשה לביצוע התחשבנות עד לאחר ההכרעה בתביעת הבעלות במקרים בהם נמנעה הגשת הבקשה לביצוע התחשבנות בשל קיומה של תביעת בעלות. וזה נוסח ההחלטה:

"הנהלת הרשות מאשרת כי הזכות להגשת בקשה לביצוע התחשבות, העומדת לבעלי זכויות בנחלות בישובים המנהלים תביעות בעלות או תביעות להכרה בזכויות היסטוריות או זכויות עודפות כנגד הרשות עד ליום 9.4.19, תוארך עד לתום חצי שנה מן המועד בו תוכרע התביעה המתנהלת על ידם, באופן שזכותם להגשת הבקשה לא תפגע בשל תביעת הבעלות"

15)  למען הסדר הטוב נבהיר, כי החלטת הנהלה זו מאריכה את המועד להגשת בקשת התחשבנות עד לחצי שנה מן המועד בו תוכרע תביעת הבעלות, אך אינה משנה את הקבוצה עליה חל אותו הסדר (קרי – מי שביצעו פעולות כאמור של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש, בתקופה שבין 9.6.11 ועד 10.4.18, ולא יכלו לבצע זאת לפי תנאי החלטה 1591 עקב העיכוב ביישומה"

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237