שינויים במדיניות רמ"י בנושא הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת / שרית ויור, עו״ד

ביום 9.1.17 פורסמה הצעת החלטה מס' 673 מטעם מועצת מקרקעי ישראל, אשר אמורה לבטל את החלטת מועצה מספר 1427. להלן עיקרי השינויים המוצעים:

  1. ביום 19.12.16 החליטה רשות החשמל על עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. כפועל יוצא, מוצע בהחלטה כי בהקצאת קרקע בה התעריף לייצור חשמל נקבע בהליך תחרותי שנערך על ידי רשות החשמל, ישולם מחיר אחיד לקרקע לתקופת הפרוייקט, אשר ייחשב כתשלום דמי חכירה מהוונים לכל תקופת החכירה, ובלבד שהתעריף שיקבע בהליך התחרותי לא יעלה על התעריף המירבי שייקבע על ידי רשות החשמל בתיאום עם רמ"י.

    מוצע להסמיך את רמ"י לקבוע את המחיר האחיד כאמור, תוך הבחנה בין הקצאת קרקע בפטור ממכרז לבין הקצאת קרקע במכרז. בישיבה משותפת עם משרד האוצר ורשות החשמל, הוצג מחיר קרקע בפרוייקט פוטו וולטאי בין 15,000 ₪ ל- 25,000 ₪ לדונם.

  2. כמו כן, ההצעה כוללת הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים, וזאת ללא עסקה וללא תשלום בדומה למדיניות רמ"י לגבי מתקנים המוצבים על גגות קיימים. האמור הינו בתנאי שהספק החשמל מבטא את הצריכה העצמית של המאגר, ושלמאגר המים קיים חיבור נפרד לרשת החשמל. במקרה של מאגרים על קרקע משבצת – יתווסף תנאי כי מספר הצרכן של המאגר שונה ממספר הצרכן של האגודה, וכי מספר צרכן זה אינו משמש לשימושים אחרים. הקמת מתקנים סולאריים במאגרי מים שאינם עומדים בתנאים לעיל – תהיה בכפוף לביצוע עסקה ותשלום בהתאם להחלטת המועצה.

    מוצע כי סעיף זה יהיה בתוקף עד ליום 1.1.2019.

  3. מוצע כי תותר הקמת תאגיד משותף למספר ישובים חקלאיים שקרקעותיהם נכללות במסגרת פרוייקט אחד, אף אם אין רצף קרקעי בין קרקעות הפרוייקט.

  4. מוצע כי מתיישב בחלקת המגורים בנחלה רשאי לבצע עסקת תעסוקה לפרויקט סולארי, בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטת מועצה 1458 (שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה).

חוזר מס׳ 1/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי שפירא.


עו"ד שרית ויור, מרכזת את תחום האנרגיה המתחדשת במשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237