רמ"י מתנה הסדרי פל"ח בויתור על זכויות חכירה היסטוריות / בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

28 יול 2016 בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מתנה את מימוש החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים" (להלן: "החלטה 1458") לבעלי חוזה חכירה "היסטורי" בנחלות בויתור על החוזה, בטענה שהחלטה 1458 לא חלה עליהם, וכי הם לא זכאים להקלות וההטבות בהחלטה 1458.

למעשה רמ"י כופה על בעלי החוזה ההיסטורי את החוזה החדש מכוח החלטה 1311 של מועצת מקרקעי ישראל "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", חוזה שפוגע קשות בזכויות החוזה ההיסטורי, לרבות בחוזה מכוח החלטה 416 של מועצת מקרקעי ישראל ("חוזה בן עמי").

רקע:

ביום 8.5.2016 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1458, במסגרת ההחלטה ניתן בין היתר להסדיר ולאשר את שימוש הפל"ח בנחלה.

למרות זאת, רמ"י מסרבת לממש את ההחלטה לבעלי הנחלות שמחזיקים בחוזה היסטורי.

רמ"י טוענת כי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1054 "תחולת החלטות מועצת מקרקעי ישראל על חוזה חכירה פרטניים", בה נקבע כי לחוכרים המבקשים למצות זכויות מטיבות מחוזה החכירה הפרטני שלהם לא תהיה זכות להקלות שייקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מאוחרות.

הזכויות המטיבות בחוזה 416:

לא ברור מדוע, רמ"י מסרבת לאשר את עסקאות הפל"ח, שכן הן בחוזה ההיסטורי והן בחוזה מכוח החלטה 416 של מועצת מקרקעי ישראל "חוזי חכירה במושב עובדים לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל התש"ן" - 1960 ("חוזה בן עמי") ניתן לבצע עסקאות אלו.

סעיף 5(ג) ל"חוזה בן עמי":

    5 (ג) "למרות האמור לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 7 (ב) תהיה האגודה רשאית להשתמש

    בחלק מהמוחכר למטרת מפעל.

    בפסקה זו: "האגודה" - לרבות חבריה, באישור האגודה, ובלבד שעל חבריה יחול  

    סעיף 10 (ה)". (הדגשה שלי - ב.מ)

ויאמר כי כל בעלי חוזי החכירה ההיסטורי שתקופת 49 השנים הראשונות שלהם הסתיימה לאחר 11.5.1989 זכאים לחוזה 416 ("חוזה בן עמי").

בהחלטה 416 אישרה מועצת מקרקעי ישראל נוסח מלא ומפורט של חוזה חכירה לדורות הן לאגודת המושב והן לחלקה א' לחבר המושב.

החלטה 416 אף פורסמה בילקוט הפרסומים של ממשלת ישראל מס' 3681 מיום 17.7.89.

רמ"י לא יישמה לאורך שנים את החלטה 416 הן את חוזה החכירה לאגודה והן את חוזה החכירה לחלקה א' של חבר המושב.

על כך נאמר במכתב שנשלח ע"י היועץ המיוחד למנהל המינהל ב- 20.5.2001 בעניין "חוזי חכירה לדורות עם הישובים החקלאיים" ,  כדלקמן:

" 1. נושא חתימת חוזי חכירה לדורות עם אגודות הישובים החקלאיים ועם בעלי הנחלות במושבים מטופל במשך שנים רבות במינהל.

במבחן התוצאה המצב רחוק מלהשביע רצון, ובמושבים אף מעיד על כשל, חרף כל המאמצים שנעשו בעיניין.

2. למינהל ולחוכרים כאחד עיניין מובהק בהסדר חתימת החוזים לדורות, הן מבחינת הגדרת השטחים המוחכרים והן מבחינת זכויות וחובות הצדדים.

3. מלבד החובה לבצע החלטות המועצה בעיניין, וההיבט המשפטי, הדבר נכון ומחויב גם מההיבט הציבורי והמוסרי כלפי המתיישבים החקלאיים, שהתיישבו ומעבדים את הקרקע עשרות שנים. בין הישובים שהוקמו בטרם הקמת המדינה, ובין שהוקמו לאחריה, כמשימה לאומית ראשונה במעלה של הגשמת האחזות בקרקע, שמירה וביטחון (נכון גם להיום, על אף המתרחש במקומות מסויימים בעיניין נדל"ן)."  (הדגשה שלי - ב.מ)

הסדרת שימושי הפל"ח עומדת בסדר העדיפויות הגבוה של רמ"י. לפיכך הדרישה החדשה של רמ"י מבעל הזכויות בנחלה לוותר על החוזה ההיסטורי כתנאי להסדרת זכויות הפל"ח פועלת בניגוד למטרותיה ויוצרת חיכוכים ועיכובים מיותרים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237