עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים / בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.

בעקבות תיקון 27 לחוק המים בוטל משטר היטלי ההפקה ומשק המים עובר למשטר של דמי מים אחידים.

ספק הרוכש את המים ממקורות ישלם למקורות את דמי המים לפי המטרות השונות.

מפיק מים מקידוחים ו/או ממים עיליים, ישלם למקורות דמי מים בגובה ההפרש בין הסכום המלא של דמי המים לבין עלויות ההפקה וההולכה הנורמטיביות שהוכרו לו.

הצגת ההשגות שלכם לשימוע בשלב זה חיונית להקטנת דמי המים שנקבעו לכם ע"פ פרשנות/שרירות לב של רשות המים, מדובר בסכומי כסף גדולים לאורך זמן.

הסבר -

 1. מרכיב ההולכה:

  בחישוב הנורמטיבי של הוצאות ההפקה וההולכה שביצעה רשות המים לא הוכרו הוצאות ההולכה לכלל המפיקים הפרטיים למעט אגודות המים הגדולות.
  מהלך זה מצביע על ניסיון שלא להכיר בהוצאות ההולכה שנדרשות לבעל רישיון ההפקה וההספקה וזאת בניגוד לכללים שלהלן:

  "תשתית הולכה" – תשתית הספקת מים שמתקיים בה אחד מאלה:
  (1) מנהל הרשות קבע כי היא דרושה לצורך הספקות מים וכי לא הייתה נדרשת לבעל רישיון הפקה והספקה לו היה מקבל את המים מרשות המים הארצית [מקורות].
  (2) היא משמשת בעל רישיון להספקת מים שהוא מקבל מרשות המים הארצית ומנהל הרשות קבע כי חיבור הצרכן דרכו מסופקים לו המים, אינו עומד בתנאים סעיפים 5 ו-10 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) התשע"ה – 2014
  (א) מנהל הרשות יקבע לכל בעל רישיון הפקה והספקה שמספק מים באמצעות תשתית הולכה, תעריף בעד הולכת המים באמצעותה.
  (ב) .....
  (ג) מנהל הרשות יקבע את תשתיות ההולכה, בהתחשב במאפיינים הנדסיים, תפעוליים וכלכליים, ולאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין".

  "13(א) בעל רישיון יגיש למנהל הרשות, בתוך 30 יום ממועד דרישתו, נתונים ומסמכים בדבר התשתית המשמשת אותו להולכה והעלויות הכרוכות בביצועה, במתכונת עליה הורה מנהל הרשות.
  (ב) לא הגיש בעל הרישיון נתונים ומסמכים לפי סעיף קטן (א), יקבע מנהל הרשות את תעריף ההולכה לפי אומד דעתו, ובלבד שלא יעלה על 80% מהתעריף שחושב לפי סעיף 11.
  כאמור בשלב זה בתחשיב עלויות ההפקה וההולכה שביצעה רשות המים, דמי מים חושבו ללא מרכיב הוצאות ההולכה.

 2. מרכיב עלות ההון

  "עלות הון למ"ק" –כהגדרתו בסעיף 5 לכללי שירותי תשתית, אולם יראו כאילו במקום מקדם החיוב של שער הריבית בתוספת הראשונה לכללי שירותי תשתית נכתב 2.5%.
  בכללי שירותי תשתית שיעור הריבית נקבע ל - 7.6%, ובתיקון לכללים (טרם אושר) 5%!
  הפחתת שיעור הריבית מ 5% ל – 2.5% מפחיתה את דמי המים המתייחסים לכמות הבסיסית (1,000 שעות שנתיות מוכפל בספיקה שעתית של הקידוחים) ב - 0.4 ש"ח למ"ק.

 3. פרסום ויום תחולה

  מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה לעניין התעריפים שהתקבלו לפי הכללים, סכומים שעל בעל הרישיון להעביר לקרן השיקום לפי 12(2) ודמי מים שהתקבלו לפי סעיף 33 א(ב) לחוק.
  תחילתם של כללים אלה ביום ה' באייר תשע"ז (1 במאי 2017).

 4. הנחיות להגשת עמדות לשימוע

  השגות/עמדות לשימוע יש להגיש עד ליום 30 אפריל 2017 שעה 12:00, במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 03-6369750.

 5. מה נדרש לעשות כדי להגיש את הפניה למועצת הרשות המים לשימוע
  1. למלא את לוחות האקסל שנתקבלו בבקשות של הרשות מפברואר 2017, מצ"ב קישור         ( דיווח על תשתיות הפקה מקומיות ) כולל מפות לכל מפיק שקיימת אצלו תשתית הולכה- ברכות אגירה, בוסטרים , צנרת המחברת את הקידוחים לבריכת האגירה ועוד     ( כל תשתית נוספת על זו שהייתה לו באם היה מקבל המים ישירות מחברת מקורות)-. מודגש למלא רק את מרכיבי תשתית ההולכה!
  2. להשיג על שיעור הריבית הנמוך שנקבע בכללים בשונה מהריבית שקבועה בכללי התשתיות.
  3. להשיג על עומד במקרה ובו העומד עולה על 170 מ' ( ממוצע שנתי של מפלס מי התהום הדינמי בקידוח בתוספת גובה ההרמה הנדרש לשם הספקת מים תקינה)

על פי בקשה, נסייע לכם בהכנת ההשגה/פניה למועצת רשות המים.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.