הגדרת שטח משבצת (החלטה 4134), א' / חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) את החלטה (4134) בנוגע ליישום הגדרת השטחים שיכללו בחוזה השכירות הזמני ובעתיד בחוזה החכירה לדורות של מושבים וקיבוצים ("המשבצת").

בשנים האחרונות פועלת רשות מקרקעי ישראל להסדרת שטחי המשבצת של הישובים החקלאיים באופן שיקבע לכל הישובים המחזיקים מכסה הגדולה יותר מהמכסה המגיעה להם בחוזה המשבצת, מה הם השטחים המיועדים לשטחים במעמד קבע (לכשייחתם חוזה משבצת לדורות), ומה הם השטחים המיועדים להפוך לשטחים במעמד זמני.

ההחלטה החדשה קובעת כי "לא יחודש חוזה אלא לאחר קביעת משבצת הקבע".

כמו כן קבע כי יישום של החלטות מועצה מטיבות יותנה בהגדרת משבצת הקבע, לרבות עסקאות תעסוקה, אנרגיה סולארית ואיוש חלות, שיוך וחתימה על חוזה לדורות (לא חל על עסקאות "מתקדמות").(התניה זו מופיעה גם במספר החלטות מועצה העוסקות בעסקאות תעסוקה למי יהן).

המשמעות היא כי אגודה בעלת עודפי קרקעות לא תוכל לחתום על חוזה משבצת "מתחדש" ובוודאי לא תוכל לחתום על חוזה חכירה לדורות או ליישם החלטות מיטיבות רבות בלא הסדרת המשבצת וגריעת שטחים למעמד זמני, במידת הצורך.

בקרב ישובים רבים ישנו חשש מהליך הסדרת שטחי הקבע, וזאת בשל החשש כי הגדרת השטחים תביא לפגיעה קשה בשטחים אשר יוגדרו כזמניים, וזאת מכיוון ששטחים אלו אמורים להיות מושכרים בחוזה לשלוש שנים ולאחריהן "החוזים העונתיים יטופלו בהליכים המקובלים ובהתאם לסדרי עדיפויות ונהלים בבחירת שוכר לקרקע לטווח קצר". המשמעות ברורה: ישנו סיכוי לאובדן העיבוד החקלאי בקרקע.

יצוין שישובים רבים ערכו בש ים האחרו ות לפעולות אלה של רמ"י, בין היתר בפעולה להגדלת תקן ה חלות או גודל ה חלה תוך שי וי פרוגרמת הישוב ו/או הסדרים מיוחדים לחכירת שטחים חקלאיים בחכירה לדורות ו/או בחי ה פרט ית של השטחים המחוזקים ואיתור שטחים שלא אמורים להיחשב כחלק מהמשבצת.

ישובים אחרים, שלא ערכו או שפעלו אך לא הצליחו להגדיל את מכסת השטחים בחכירה לדורות עלולים למצוא את עצמם מהר מאוד עומדים בפ י מצב של לחץ כבד מצד רמ"י להחליט ולהגדיר את משבצת הקבע ואת השטחים הזמ יים. א ו ממליצים לכל ישוב להיערך ולהחליט על דרך הפעולה שלו, כל ישוב בהתאם ל סיבותיו הוא.

ציין, כי אחד החידושים של ההחלטה וגעת להוספת שטח לשטח המשבצת, גם בעת חידוש חוזה משבצת המתחדש מעת לעת, המוגדרת כ"קרקע וספת", על כך פרט בחוזר הבא.

חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא מס׳ 14/17

האמור אינו מהווה חוות דעת משפטית.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237