המרת הסכם פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות / בועז מקלר, רו"ח

טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.

קבלת החלטות נכונות יש להמתין לפרסום הנוהלים ולשינויים אפשריים בנוסח החלטה 1481.

המרת הסכם פיתוח בחוזה חכירה לדורות

להלן נוסח סעיף 2.5 בהחלטה 1481 המתייחס להסכמי פיתוח ל תעסוקה שמקורם במשבצות נחלות חקלאיות:

" 2.5. הקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1285:

  1. בהקצאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 533, 611, 640, 666, 717, 727, 949, 1226, 1222 ו- 1286, הרשות תחתום על חוזה חכירה ללא תלות במצב הבינוי במקרקעין ובהתאם למפורט להלן:
    1. ההמרה לחוזה חכירה תותנה בתשלום 91% מההפרש בין ערך הקרקע בעסקה המקורית, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ליום מתן הארכה, לבין ערך הקרקע במועד מתן הארכה בהתייחס לזכויות שהוקנו בהסכם הפיתוח המקורי.
    2. על התשלום הנ"ל לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית וקו עימות. "

הארכת הסכמי פיתוח במקרים חריגים

סעיף 2.7 להחלטה 1481 מאפשר מתן ארכה להסכמי פיתוח במקרים חריגים וזו לשונו:
" 2.7. במקרים חריגים או בהקצאות למטרות שלא מפורטות בהחלטה זו,
הנהלת הרשות תהא רשאית לשקול באופן פרטני מתן ארכה ותנאים לאישורה
בהתאם לנסיבות ההקצאה. "

התחשבנות כספית עם ביטול עסקה

עם ביטול הסכם הפיתוח יוחזרו התשלומים ששולמו בגינו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בקיזוז התשלומים כאמור בסעיף 1.2 להחלטה 1481 כדלקמן:

" 1.2. בוטל ההסכם, תקזז הרשות מהתמורה, כהגדרתה בהסכם, אשר שולמה לרשות במועד עריכת ההסכם וכן מתשלומים נוספים ששולמו בגין הקרקע, כשהם משוערכים על פי חוק פסיקת ריבית ובצמדה התשכ"א-1961 ממועד אישור העסקה (להלן: "התמורה") את כל הסיכומים כדלקמן:
1.2.1. דמי שימוש בשיעור של 0.5% לחודש מתמורה. לתקופה שממועד אישור העסקה ועד למועד פינוי המקרקעין בפועל.
1.2.2. מסים ותשלומי חובה המפורטים בהסכם והחלים בתקופת הסכם.
1.2.3. פיצויים מוסכמים בשיעור של 5% מהתמורה.
1.2.4. עלויות דמי פינוי המקרקעין במידת הצורך. "

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237