הודעות

בית המשפט העליון קבע, כי הוצאות שהוגדרו, בדוח הכספי, כ"הוצאות הקמה" (הוצאות פתיחת עסק) - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות" כנגד הכנסות, ולעיתים לא יותרו לעולם בניכוי בדוח המס. חוזר מס׳ 66/16 של ברית פיקוח
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, סיכמו כי החל מיום 7.07.2016 חקלאים יכולים להגיש בקשות להלוואות במסלול הייעודי לחקלאות, במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. שימו לב : הקרן במתכונתה החדשה תהיה פתוחה לכלל ענפי החקלאות הצמחיים בשונה מהמצב הקודם בה הזכאים היו חקלאים העוסקים בגידול מוטה ייצוא. מסלולי ההלוואה והערבויות נשארו ללא שינוי. פעילות הקרן תסתיים ביום 31.12.2016,  אלא אם כן המדינה תעמיד תקציב נוסף ותחליט על המשך פעילותה. מכתבו של צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לחקלאים
אנו מצרפים בזאת את  תקנון איכות חלב בקר ובקבלתו במחלבה - מהדורה 2016 מטרת התקנון לקבוע כללים שיבטיחו קליטת חלב בקר באיכות נאותה במחלבה. לקריאת התקנון פרסום של מועצת החלב
פורסם נוהל העסקת עובדים עונתיים בחקלאות מסרילנקה, הנוהל נמצא באתר המשרד  בכתובת https://goo.gl/OAbIvF. הגשת הבקשה נעשית ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה כמפורט בנוהל

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237