הודעות

רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי החל מיום 10/4/18 תחל הפעלה מלאה של יישום החלטה 1523 (במשק המשפחתי) והחלטה 1528(במשק השיתופי) לבעלי זכויות בנחלה (חברים) המבקשים להוון ו/או לפצל את זכויות המגורים בנחלה וזאת בתנאי שהם עומדים בתנאי החלטה 1523. בעלי זכויות בנחלה (חבר) אשר ביצעו את אחת הפעולות הבאות: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתם על הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9/6/11 ועד למועד הפעלתה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין פעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מיום 9/4/19 יחד עם בקשת ההצטרפות למימוש החלטה 1523 או מחליפתה. (ראו סעיף  5.4 להחלטה 1523)
להלן קישור לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 1), התשע"ט-2019, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הערות ניתן להגיש  עד ליום ד' בניסן התשע"ט (09/04/2019),
לידיעתכם פורסמה באתר רמ"י מודעה בנוגע להגשת בקשות להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנת תש"פ. כבכל שנה, יש נקפיד על הגשת בקשות באופן מלא ובמועד.
מצ"ב הודעה לציבור החקלאים בדבר עדכון מסלולי האשראי לחקלאות. יש לשים לב כי נוסף מסלול אשראי חדש לחקלאים בלבד, המאפשר ההלוואות בסכום של עד 750 אלף ₪, לתקופה של עד 10 שנים וגרייס של עד 6 חודשים. ערבות המדינה היא בגובה 85% מסכום ההלוואה.
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות שפורסם ביום ה- 27/01/2019 מצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל - עדכון מספר 12. אודה לכם באם תעבירו את העדכון לחקלאים הרלוונטיים במחוז שלכם.
ביום 18 בספטמבר 2017, נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות (להלן: "ההסכם"). על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2017-2018 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד תקציב בסך 45 מלש"ח. לאור העובדה כי, נותרה יתרה תקציבית משנת 2018, אגף התקציבים במשרד האוצר אישר למשרד לנצל יתרה זו בשנת 2019 ומכאן פרסום נוהל זה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237