כתבות

" בית הדין הגבוה לצדק דחה עתירה של תושבי כפר אברהם להכרה בזכויותיהם בקרקע. בעתירה טענו העותרים כנגד סעיפים בחוזי החכירה כנגד החלטה 933 של מועצת מקרקעי ישראל וכן להפליה מול חוכרי מקרקעין בתחום העירוני (שכן, כפר אברהם נמצא בתחומי העיר פתח תקוה). בג""צ לא מצא מקום לדון בעניין חוזה החכירה (שכן אין הוא הערכאה המתאימה לכך) וציין כי  אין דין קרקעות שייעודן חקלאי לקרקעות שייעודן עירוני.
" ביהמ""ש העליון קיבל ערעור של מינהל מקרקעי ישראל על פסיקה של ביהמ""ש קמ""א לפיה יש חשיבות למספר החוכרים על היקף הפיצוי שיינתן לחקלאי מכוח החלטה 727. ביהמ""ש העליון קיבל את עמדת ממ""י כי את הפיצוי יש לגזור משטח החלקה בלבד יהיה מספר החוכרים אשר יהא. ביהמ""ש ציין כי ביטול החלטה 727 בבג""צ הקשת המזרחית משמעה גישה מצמצמת לעניין היקף הפיצוי המשתלם ע""י המערער מתוקף אותה החלטה והוסיף כי הפירוש לפיו הפיצוי יינתן בזיקה לגודל השטח בלבד מתיישב עם התכלית המרכזית שביסוד החלטה 727 וגם עם הרציונאלים העומדים ביסודו של מוסד השיתוף במקרקעין. 
" ביהמ""ש השלום בנצרת  קיבל את תביעתו של המינהל לפנוי מתיישב בקדיתא ולצו הריסה. ביהמ""ש קבע כי הנתבע  לא קיבל הבטחה שניתן להגדיה כהבטחה שלטונית להישאר בחלקת המקרקעין בה הוא מחזיק וכי תוכנית האב לקדיתא לא יכולה להיחשב כהבטחה שכזו, כי לא ניתנה רשות בלתי הדירה ו/או רישיון בתמורה לתובע להחזירק את המקרקעין
" בית המשפט המחוזי בת""א דחה תביעה של בעלי נחלה לחייב את ממ""י לחתום על בקשה לשימוש חורג במבנים שעל נחלתם. ביהמ""ש קיבל את טענת המינהל, לפיה תנאי לחתימתו הינה תשלום דמי שימוש בגין השימוש בעבר.  
" ביהמ""ש  השלום בחיפה קיבל תביעה של ממ""י למניעת שימוש חורג בקרקע חקלאית וכן לתשלום דמי שימוש. בפסיקתו ציין ביהמ""ש, כי נטל הראיה בדבר שימוש חורג, משך השימוש החורג והיקפו מוטל על כתפי המינהל מתחילתו ועד סופו של המשפט ולכן אי-בהירות או חסר בראיות יזקפו דווקא לרעתו. וכי, אין לראות בשימוש שלא לצרכי חקלאות בשטח קטן מדונם (975 מ""ר) המהווה פחות מ-4% מכלל שטח הנחלה כשימוש הנוגד את חוזה המשבצת (לאור האמור בחוזה כי ""ניצול השטח העליון של הקרקע בעיקר לצורכי חקלאות"").
ביהמ"ש המחוזי בת"א בשבתו ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה של המדינה כנגד החלטת ועדת התכנון והבניה במסגרתה בוצעו פעולות של איחוד וחלוקה של מקרקעין שהיה קודם לכן רשום ע"ש המדינה ולאחר פעולות אלו איבדה המדינה את זכויותיה במקרקעין האמורים. ביהמ"ש קיבל את העתירה וציין כי, סעיף 122 לחוק התכנון והבנייה מסמיך את הועדה המקומית ומתיר לה לבצע איחוד וחלוקה מחדש של "מגרשים" אף ללא הסכמת "כל הבעלים הנוגעים בדבר" ואולם במקרה כזה, כך הורה המחוקק, יש לשאוף כי המגרשים, שיוקצו לבעלים על פי החלוקה החדשה, יהיו קרובים, ככל האפשר, למיקומם ולשווים הקודם, תוך שמירה על אותה מידה של יחסיות בערכם בינם לבין בעלי המגרשים האחרים על פי החלוקה הקודמת ביניהם. במידה ולא ניתן יהיה לשמור על "מלוא היחסיות", יפוצה בעל המגרש החדש ע"י הועדה המקומית. אין להסיק מהסעיף הנ"ל אפשרות המסמיכה את הועדה "לשחזר זכויות" תוך כדי נטילתן מבעלי זכויות רשומות בפנקס רישום המקרקעין והעברתן לבעלים "הסטוריים" אחרים, ללא שיוקצו להם בתמורה זכויות קנייניות חלופיות במסגרת התכנית. עתמ (ת"א) 1767/05 מינהל מקרקעי ישראל מחוז ת"א נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ואח', פס"ד מיום 27/09/06
בית המשפט העליון קיבל חלקית ערעורה של ועדת ערר אשר כוון נגד אישור תכנית על ידי הועדה המקומית, בקבעו כי זו אושרה בהעדר סמכות משום שהיה בה שינוי אופי הסביבה. נקבע כי בבחירה שבין פרשנות המתירה קטגורית שינויי יעוד של מגרשים לבין פרשנות האוסרת זאת, יש להעדיף את האחרונה. זאת, מאחר וכל אפשרות אחרת תיצור חוסר ודאות, תסבך את ההליכים ותחטיא את המטרה שלשמה נועד תיקון 43 לחוק התכנון והבניה – לייעל ולקצר את הליכי התכנון והבניה. עע"ם 343/05 ועדת ערר מחוז מרכז נ' אילות השקעות בנכסים (רחובות מערב) 1992 בע"מ , פס"ד מיום 29/11/06
" ביהמ""ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בערעור על החלטת פסק משקם. וקבע כי בדומה לפסק בורר, שהוראות החוק בעניינו מוחלות גם על פסק משקם, התערבות בית המשפט בהחלטתו הינה מצומצמת למקרים חריגים ביותר.
" ביהמ""ש המחוזי בירושלים דחה המרצה כנגד סמכותו של ועד האגודה לגבות מיסים מתושב שאינו חבר אגודה. ביהמ""ש ציין כי תקנון המועצות האזוריות החל בשטחים ומקביל לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) שחל בתחומיה הריבוניים של המדינה מקנה לועד אגודה ביישוב שיתופי את הסמכות, במילוי התנאים שבתקנון (לגבי ייצוג הלא חברים בועד),  לכהן כועד מקומי של היישוב  ולגבות מיסים גם מלא חברים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237