מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון החליטה : מענקים כספיים יינתנו לישובים כפריים שישווקו 40 יח"ד לפחות

להלן תמצית מידע על עיקרי ההחלטות שהתקבלו:

 1. מועצת מקרקעי ישראל החליטה להגדיל את מכסת בני מקום במכרזי הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית ב' וביישובי המיעוטים.

  מועצת מקרקעי ישראל אישרה הוראת שעה להגדלת מכסת בני המקום במכרזי הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית ב' וביישובי מיעוטים בכל הארץ. על פי ההחלטה מכסת בני מקום תוגדל מ 40% עד ל 50% באזורי עדיפות לאומית ב'. ביישובי המיעוטים המונים בין 20,000 ל 30,000 תושבים הוגדלה מכסת בני המקום מ 30% ל 50%. בכך מסייעת מועצת מקרקעי ישראל לחיזוק היישובים המעוניינים לשמר את צביונם המקורי לצד הסכמתם לקלוט תושבים חדשים בהיקפים ניכרים. הוראת השעה תהיה בתוקף עד לסוף 2019

 2. מימון ביצוע מבני ציבור – הוצאות פיתוח נוספות (הוראת שעה).

  המועצה אישרה הארכת יישום מדיניות הסיוע לרשויות המקומיות באמצעות מתן תמריץ כלכלי למימון מבנה ציבור. מדיניות זאת נדרשה נוכח משבר הדיור כמו גם הסרת חסמים שונים שיאפשרו שיווק קרקעות לבניה למגורים לשם הגדלת היצע הדירות במדינת ישראל.

  המדיניות האמורה קבעה כי הוצאות הפיתוח הנוספות שיגבו בפרויקט מסויים ירוכזו בקופה נפרדת שתנוהל במשרד הבינוי והשיכון או ברמ"י, כאשר התקציב יועבר לרשות המקומית על פי עמידתה בתנאים ונהלים שנקבעו בהחלטה. בנוסף, רשויות מקומיות יוכלו לקבל קדם מימון על חשבון תקציב מבני ציבור בכפוף לאישור ועדה שתמונה בנושא. על פי ההחלטה תוארך המדיניות על לסוף 2019.

 3. מתן תמורות לתושבים מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב המסדירים התיישבותם

  מועצת מקרקעי ישראל בראשות יו"ר המועצה, שר האוצר, משה כחלון אישרה החלטה דרמטית שעניינה הסדרת ההתיישבות הבדואית.

  אוכלוסיית המגזר הבדואי בנגב, מונה כ-250,000 אזרחים בנגב, מחציתם מתגוררים במבנים שאינם מוסדרים. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב שואפת להסדיר אחת ולתמיד את מעמדם, על מנת שיוכלו להתגורר ביישובים מוסדרים ולזכות בשירותים המגיעים לכל אזרח. בנוסף, ועל מנת להימנע מפינויים, הרשות פועלת ככל הניתן להסדרת התושבים במקום, זאת הן מבחינת מעמד הקרקע משפטית והן מבחינת התכנון. ההערכה היא שכמחצית מהתושבים המתגוררים באופן שאינו מוסדר (כ -60,000) יוסדרו במקום, כאשר הנותרים יצטרכו להתפנות למקום חלופי מוסדר.

  לפי עיקרי ההחלטה עודכנו ההטבות כך שכל אזרח בדואי שיצטרף להסכם ההסדרה ייהנה מן הטבות כדלקמן:
  פיצוי בסך 250,000 ש"ח לכל אזרח בדואי מעל גיל 18 המתגורר ביישוב שאינו מוסדר ויצטרף להסכם ההסדרה, כאשר הפיצוי יוענק ללא קשר לשווי המבנים ברשותו.
  חיילים משוחררים יזכו למענק נוסף בגובה של 100,000 ש"ח.
  תושב אשר יסדיר את ביתו במקומו כחוק, יקבל מגרש בחינם, אך לא פיצוי כספי, ובנוסף יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות היתר בניה בסך 25,000 ש"ח. במידה ותידרש הריסת הבית ומעבר למגרש מוסדר יקבל פיצוי בגובה עד 125,000 ₪.
  במסגרת הסכם ההסדרה המדינה תעניק לכל תושב מגרש בגודל כ- 700 מ"ר בתמורה למגרש שיפונה. בנוסף למגרש יקבל כל תושב הטבת פיצוי מוגדלת של כ- 250,000 ₪ בין אם היה ברשותו מבנה מחובר או לא. (לשם השוואה כיום ניתן לפצות את התושבים רק עבור מבנים מחוברים ששוויים נאמד בכ- 100,000 שח, כך שבממוצע עד כה התושבים קבלו כ- 60,000 ש"ח עבור מבנה מחובר).

  מועד הזכאות לפיצוי על פי החלטת המועצה המועד הקובע בכל השכונות בהם יש תבע בתוקף, רק מי שהיה נשוי במועד זה או רווק מעל גיל 18 יהיה זכאי לקבלת הזכויות. ההסכם יחול רק מי שמלאו לו 18 ביום הקובע ולא יחול על מי שיגיע לגיל 18 לאחר היום הקובע.
  הטבות אלו מהוות שיפור ביחס לתנאי ההחלטה הקודמת ויאפשרו, במקביל, לקדם אכיפה אפקטיבית אשר תתמוך בהסדרה על פי התנאים הנ"ל

  מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון:
  רשות מקרקעי ישראל נחושה לנהל אכיפה אפקטיבית השומרת על האינטרס הציבורי ובה בעת מסייעת לכל אזרח באזר הוא להשיג קורת גג ראוייה. במקביל להחלטה החשובה ולפתרונות ההסדרה, מכוונים גם יעדי האכיפה, כאשר במצב דברים זה של אכיפה תומכת הסדרה, מושג פיתרון כולל בהתיישבות הבדואית.

  מנהל רשות פיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יאיר מעיין :
  ההחלטה החדשה תחולל מפנה משמעותי במאמצי ההסדרה של יישובי הפזורה. הגדלת הפיצוי התחום בזמן תקל עלינו להשיג את הסכמת התושבים להסדרה. אנו מעדיפים לנקוט בהסדרה במקום ולהימנע ככל האפשר מפינויים, ככל שהמצב המשפטי ומגבלות התכנון מאפשרים זאת.

 4. המועצה אישרה עקרונות להקצאת שטחים לצורכי ציבור.

  מועצת מקרקעי ישראל, אימצה את העקרונות המפורטים בעדכון "מדריך הקצאת שטחים לצרכי ציבור" כפי שאושר בהחלטת ממשלה משנת 2016, בכל הנוגע להפרשות לצרכי ציבור בתוכניות החלות על מקרקעי ישראל. התדריך נועד להביא לניצול מיטבי של הקרקע בצפיפויות בנייה הולכות וגוברות.

  משאומץ מדריך התכנון החדש (2016) המפרט את מכסות השטח בקרקע או בשטח מבונה, לכל שירות ציבורי הנדרש לפי הפרוגרמה ומספק כללי הקצאת שטחים בתרחישי תכנון שונים בהחלטת הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל, התייתר הצורך המודל שנכלל בהחלטת מועצה מס' 1069 אשר התיישן עם הזמן ולא ענה עוד על הצרכים התכנוניים.

  החלטה זו, שכאמור מאמצת את מדריך הקצאת השטחים לצרכי ציבור, תייעל את אופן השימוש בקרקע ותקצר את הליכי התכנון, כל זאת ללא צורך בהליכי אישור מורכבים ומסורבלים.

 5. תנאי הקצאת קרקע למקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל.

  מועצת מקרקעי ישראל הסדירה את הקמתם של מקומות הסגר, בהם מתקיים פיקוח וטרינרי, עבור יבוא בקר וצאן, בישובים החקלאיים.

  יבוא בקר וצאן מחייב קיומם של מקומות הסגר בהם מתקיים פיקוח וטרינרי שלטוני ע"י רופאים וטרינריים ממשלתיים.כיום המדינה אינה מקימה תחנות הסגר ממשלתיות למטרה זו אלא מאשרת מקומות הסגר פרטיים.

  מאחר ומדובר בפעילות עסקית שהינה חלק מהליך היבוא מחד אך מקומה תכנונית הוא במרחב הכפרי, ועל רקע נחיצותה לבריאות הציבור מאידך, קובעת ההחלטה אפשרות לעריכת עסקה זמנית למטרה זו אך בתנאים מקלים, שעיקרם כי עיסקה מעין זו לא תספר באופן מלא במסגרת מכסת התעסוקה הלא חקלאית המותרת לישוב.

 6. יוקם כפר דייגים ונופש ב ג'סר א-זרקא.

  מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הקצאת כפר הדייגים והמעגנה" בג'סר א-זרקא (מגרש 1006 בתוכנית ש/782א') לרשות הטבע והגנים, וזאת ללא תמורה. ההקצאה נועדה להקים במקום כפר דייגים ונופש. ג'יסר א זרקא הוא אחד המקומות הבודדים בהם עוד מתקיים כפר דייגים בישראל. החלטה זו קובעת כי כפר הדייגים ההסטורי במקום ישומר ואף ישודרג לצרכי תיירות ומסחר.

  התוכנית החדשה, אותה אמצה מועצת מקרקעי ישראל, הינה פרי יוזמה משותפת של רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים, משרד התיירות, משרד החקלאות והמועצה המקומית ג'יסר א זרקא. אגף התקציבים באוצר הקצה 18.5 מלש"ח למימון תוכנית השימור.

  הקצאת קרקע זו, יש בה כדי להוות מנוע צמיחה כלכלי ותיירותי אדיר ליישוב ג'סר א-זרקא ומועצת מקרקעי ישראל רואה חשיבות רבה לקדם יישוב זה.

 7. מנחתי מטוסים יוקצו בהנחה משמעותית לרשויות מקומיות באזורי עדיפות לאומית וקו עימות.

  במטרה לעודד פעילויות כלכליות ותיירותיות באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות אישרה מועצת מקרקעי ישראל הפחתת תשלום ניכרת להקצאת מקרקעין לרשויות מקומיות באזורי עדיפות לאומית וקו עימות שייעודם מנחת מטוסים..

  הרשויות בתחומן יוקצו מנחתי מטוסים ישלמו מראש למדינה כ 11% בלבד מערך הקרקע ובשונה מהמצב היום, לפיו הקצאת המקרקעין בתשלום מהוון מראש של 91% מערך הקרקע לפני הנחת אזור.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237