יום עיון בנושא ועדות ביקורת בהתיישבות

10 ספט 2017

״הביקורת הינה תחום חשוב בשמירה על נוהלי עבודה, שמירה על החוק, מניעת ניגוד עניינים ועוד. ביקורת אינה בהכרח דבר שלילי״

ביום ג׳ 05/09/17 התקיים יום עיון בנושא ועדות ביקורת בהתיישבות. יום העיון התקיים ביוזמת תנועת האיחוד החקלאי ובשיתוף עם משרד רשם האגודות ובריתות הפיקוח והחטיבה להתיישבות.

זרח יהבלאחר דברי פתיחה  של  עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי, נשאה דברים מטעם רשם האגודות השיתופיות עו"ד רותי לירז-שפירא, בנושא השינויים מוצעים לועדת ביקורת.

השינויים על פי עו״ד לירז שפירט הם חלק ממגמה של שיפור הממשל התאגידי באגודות שיתופיות. במסגרת התהליך נעשה לימוד של הדין בתאגידים שונים בישראל ובעולםֿ ביצוע Regulatory Impact Assessment) RIA) - תהליך הכולל היוועצות ציבור והכנת נוהל.

למצגת הרצאתה של עו״ד רותי לירז-שפירא.

לאחריה הרצתה רו"ח יהודית קריסטל מברית פיקוח/מבט MBT,  על ״ממצאי הביקורת ככלי לועדת הביקורת״.

תוצרי הביקורת הינם דוחות כספיים מבוקרים, דוח המס ומכתב ממצאי הביקורת. בתוצרים אלו, ע״פ רו״ח קריסטל אמורים לקבל ביטוי נושאים שונים ומגוונים כגון ניהול פרוטוקולים, פרויקט הרחבה, פעילות ברשת המים, העסקת נותני שירותים בהסכם עבודה קבלני ועוד.

למצגת הרצאתה של רו״ח יהודית קריסטל.

עו"ד איתן מימוני נשא דברים בנושא ועדת ביקורת בועד המקומי.

עו״ד מימוני הסביר כי בניגוד לעיריות ומועצות מקומיות המהוות את גורם השלטון המקומי היחיד והישיר מול התושבים, מבנה השלטון המקומי במועצות אזוריות מורכב יותר, דו רבדי, שכן מועצה אזורית היא צורת שלטון המאגדת מספר יישובים באזור גיאוגרפי מסוים.

על כך יש להוסיף את העובדה, שהועד המקומי מקיים "מערכת יחסים" לא רק עם המועצה האזורית, אלא גם עם האגודות השיתופיות שביישוב.

למצגת הרצאתו של עו״ד איתן מימוני

זרח יהב, מנהל מח' פיקוח, משרד רשם האגודות הסביר בהרצאתו על דו"חות כספיים באגודה שיתופית כי דוחות כספיים נועדו לשקף את המצב העסקי של התאגיד מבחינת רכוש והתחייבויות (מאזן) וכן את התוצאות העסקיות לתקופת הדוח (רווח והפסד).

הדוחות הכספיים נועדו לשימושם של בעלי המניות בחברות )חברי האגודה( רשויות המס, בנקים , מנהלי כספים והרגולטור.

למצגת הרצאתו של מר זרח יהב

לאחר הרצאה זו נשא דברים מנחה הכנס, עו״ד דודו קוכמן, על אתיקה של נבחרי ציבור.

לדברי עו״ד קוכמן לחבר מועצה אזורית הוענקו סמכויות מיוחדות בדין.  מתוקף תפקידו אמון ומופקד חבר המועצה האזורית על  שמירת האינטרסים של כלל ציבור תושבי הישובים במועצה האזורית. סמכות זו אינה אמורה לשמש את ענייניו של נבחר הציבור, כי אם רק את האינטרסים הציבוריים שהכוח והסמכות באו להגשימם, ועל חבר המועצה האזורית/ ועד מקומי,כנבחר הציבור, לשים עיקרון חשוב זה נר לרגליו.

למצגת הרצאתו של עו״ד דודו קוכמן

עופר נועםרו"ח קובי אברהם מברית פיקוח/מבט MBT הרצה על מערך הבקרה הפנימית. במסגרת הרצאתו הסביר רו״ח אברהם מדוע יש צורך בבקרה פנימית בארגון, מה קורה בפועל על מודל מסגרת מערך הבקרה בארגון ועל מסגרת בקרה פנימית בהתאם למודל coso.

למצגת הרצאתו של רו״ח קובי אברהם.

סיים את יום העיון עו״ד עופר נועם בסקירה אודות פסיקה והלכות עדכניות באגודות שיתופיות.

בסקירתו סקר עו״ד נועם, בין היתר,  את פסק דין הדן בסוגיית הרחבת אגודה שיתופית, שינוי ייעודן של קרקעות וגריעת חלק מהקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל והשאלה המשפטית שהתעוררה בן: האם קמה בגין "הפקעה" מעין זו זכות פיצויים לאגודה השיתופית? סקר פסק דין בו בית המשפט מעצב מבחן פסיקתי לצורך הבחנה בין סוגים שונים של סכסוכים בין האגודה לחבריה. הבחנה המתבקשת לצורך קביעת מנגנון יישוב הסכסוך הראוי. והסביר על פסק דין הדן בשאלה האם קמה לבית המשפט הסמכות להתערב בהוראות תקנון אגודה שיתופית כאשר ישנה פגיעה בעקרונות ו/או זכויות יסוד של חברי האגודה.

למצגת הרצאתו של עו״ד עופר נועם.

תודה למרצים ולכל המשתתפים.

להתראות ביום העיון הבא.

יום עיון בנושא ועדות ביקורת

יום עיון בנושא ועדות ביקורת

יום עיון בנושא ועדות ביקורת

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237