האם תביעת שיוך פרטית איננה מהווה עניין חוקתי? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בני זוג לשעבר, שהינם חברי הקיבוץ אפיקים (להלן: "הקיבוץ"), הגישו תביעה לביהמ"ש לסעד הצהרתי בדבר זכאותה של האישה לשיוך דירה עבורה בלבד. הקיבוץ מצדו הגיש תביעה לעיכוב הליכים על מנת לפנות ראשית לבוררות.

הרקע

בקיבוץ מתקיים הליך של שיוך קנייני של דירות לחברים. לטענת  בני הזוג לשעבר בתביעתם, כל אחד מהם זכאי לשיוך דירה נפרדת עבורו. הקיבוץ, מאידך, סבור כי זכאות השיוך היא לשני בני הזוג כאחד, קרי – שיוך של דירה אחת לשניהם יחד. לפיכך הגיש הקיבוץ בקשה לעיכוב ההליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות, בטענה שעל הסכסוך בין הצדדים חלה תניית בוררות מוסכמת. הקיבוץ מתבסס על סעיף 1(א) לפרק ו' לתקנון הקיבוץ ולהחלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ, המכפיפים סכסוכים בנוגע לשיוך דירות לבוררות. בנוסף לכך טען הקיבוץ כי הסכסוך מתאים להתברר בבוררות, גם בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה באשר לסוג העניינים שניתן למוסרם לבוררות לפי סעיף 52(1) לפקודת האגודות השיתופיות. לטענת הקיבוץ מחלוקת זו היא פרטנית-יישומית במהותה ואיננה מעלה כל שאלה חוקתית שאינה מתאימה להכרעה בבוררות, וזאת בהתאם לפרמטרים שנקבעו בפסיקה בהקשר זה.

לעומתו, טוענים בני הזוג לשעבר כי דין הבקשה להידחות. לטענתם לפי סעיף 52(1) לפקודת הבוררות ניתן לחייב חבר קיבוץ בבוררות רק בעניינים הנוגעים ל"עסקי האגודה". לדבריהם מחלוקת זו אינה מעסקי האגודה, בין היתר משום השאלה החוקתית או מעין חוקתית שהיא מעלה, נוכח הטענה להפליית האישה. הם מוסיפים וטוענים עוד כי הקיבוץ לא עשה כל הנדרש לקיום הבוררות, וזאת בין היתר משלא הבהיר איזה בוררות יש לקיים, האם זו הקבועה לפי הוראת התקנון או שמא הבוררות המוסדרת בהחלטת האסיפה הכללית, המוזכרת לעיל, אשר לטענתם לא אחד הן.

דיון והכרעה                                                                                                                            

תחילה מציין ביהמ"ש כי שתי ההוראות עליהן מתבסס הקיבוץ, שלא כפי שטענו הזוג, מתקשרות זו עם זו, שכן הוראת התקנון מפנה למנגנון בוררות שייקבע לפי החלטת האסיפה הכללית.

ס' 52(1) אכן מגביל את העניינים היכולים להיות מופנים למנגנון הבוררות לעסקי האגודה בלבד, וכי סכסוכים בעלי אופי חוקתי אינם באים בגדר זאת. אולם לצורך המונח "חוקתי" ננקטה לשון פרשנית מצומצמת, וזאת- מתוך הרציונל לכבד את רצון הצדדים לקיים מנגנון מהיר ויעיל של בירור סכסוכים במסגרת של בוררות, כמו-גם המאפיין המיוחד של אגודות שיתופיות על מנגנוני הבירור הפנימיים הייחודיים להן ולגורמים אחרים בעלי זיקה לרעיון השיתופיות. הפסיקה יצרה הבחנה בין שני סוגים של עניינים חוקתיים: האחד, עניינים שאינם יכולים להיות נושא להסכם בין הצדדים ועל כן לפי סעיף 3 לחוק הבוררות אין לגביהם תוקף להסכם בוררות. אמנם רק סוגיות בעלות אופי חוקתי מובהק ומרכזי נכנסות לתחום זה. השני, עניינים אשר הסכם הבוררות תקף לגביהם,  אך בשל אופיים מתקיים "טעם מיוחד" המצדיק שלא לעכב את ההליכים המשפטיים בעניינם, וזאת בגדר שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לפי סעיף 5(ג) לחוק הבוררות. מכאן, ס' 52(1) לפקודת האגודות השיתופיות מתייתר לאור החפיפה שנוצרה בין המונח "עסקי האגודה" לבין מתחם הבוררות הנוצר על ידי סעיפים 3 ו- 5(ג)  לחוק הבוררות.

למעשה יש לבצע בחינה כפולה- הן במובן הרחב של המושג, ובהלימה להוראת סעיף 3 לחוק הבוררות, והן במובנו הצר לפי סעיף 52(1) לפקודה, ובהתאמה לשיקולים הנשקלים בהקשר של סעיף 5(ג) לחוק הבוררות. העניין יכול שייכנס לתחומם של שני המובנים, אך גם במידה שייכנס לתחומו של רק אחד מהם, ביהמ"ש יכול או חייב, לפי העניין, להימנע מלהעביר את הסכסוך ליישוב מחוץ לביהמ"ש.

המבחן ה"רחב" מכניס תחתיו עניינים בעלי חשיבות עקרונית-כללית, הנוגעים לליבת עקרונות המשטר והמשפט או הפוגעים ישירות בזכויות יסוד חוקתיות. ביחס אליהם, יש חשיבות לכך שההכרעה לא תינתן בבוררות - מסגרת "פרטית" אשר פעמים רבות איננה מחויבת לכללי המשפט המהותי והדיוני והנעדרת שקיפות ומערכת בקרה המאפיינת את ערכאות השיפוט הרגילות.

בענייננו, אין מדובר בעניין בעל "אופי חוקתי" מעין זה. הסכסוך בין הצדדים משקף מחלוקת פרטנית לגבי אופן היישום של החלטות בעניין שיוך דירות בקיבוץ. אין הוא מעורר שאלות בעלות אופי חוקתי כללי, שאלות היורדות לשורש חוקיות ההסדרים בהם מדובר או של פגיעה בזכויות יסוד. טענת הזוג לשעבר כי ישנה אפליה לעומת אחרים, תחומה לנסיבות ספציפיות ובחינתה אגבית לצורך ההכרעה.

אף אין מדובר בסכסוך בעניין חוקתי במובנו "הצר", בגדר זה נמנים, סכסוכים ביחס לעצם חוקיותם של גופים/אורגנים רלוונטיים למחלוקת, ביחס לליבת החוקיות של פעולתם והחלטותיהם או עניינים אחרים בעלי השלכה רוחבית והשפעה רחבה. בענייננו התביעה איננה תוקפת את עצם ההחלטה לשייך דירות לחברי הקיבוץ, את עקרונות השיוך או כל מישור אחר שניתן לסווגו כעקרוני. אף אין מדובר במחלוקת על עצם זכאות המשיבים לשיוך, אלא על אופן יישום הזכאות. לא ניתן לומר כי המחלוקת כרוכה בשאלות כלליות ורוחביות, אלא כאמור הסכסוך הוא בעל אופי יישומי-פרטני ומוגבל לסכסוך הפנימי בין הצדדים. סכסוך שאלה מאפייניו אין מניעה לברר בבוררות.

סיכום

הבקשה מתקבלת. ביהמ"ש מורה על עיכוב הליכים בתיק לצורך העברת הסכסוך לבוררות. בני הזוג לשעבר יישאו בהוצאות הקיבוץ בסך 4000 ₪.  

עת"מ(נצרת) 36044-10-19 – פלוני וא' נ' קיבוץ אפיקים, פס״ד מיום 03/08/2020

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.