לא תתאפשר למושב חריגה מכמות המגרשים המותרת בפטור ממרכז בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל / איתן מימוני, עו״ד

31 מרס 2019 המחברת/ת:
איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

ערעור שהגישו מושב עזריקם וכונס הנכסים, המופקד על מתחם ההרחבה במושב, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בגדרו נדחתה תביעתם נגד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

עניינו של ההליך המשפטי בהקמת הרחבה במושב מכוח החלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל.  לטענת המערערים רמ"י יצרה בפניהם מצג לפיו יהיו זכאים לפטור ממכרז להקמת 135 בתי מגורים, וזאת למרות חריגה מההטבות שניתנו במסגרת החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

הרקע:

המערערת 1 הינה אגודה שיתופית הידועה כמושב עזריקם. במהלך המשבר הכלכלי שפקד את הקיבוצים והמושבים בארץ בשנות השמונים, היה המושב נתון בקשיים פיננסים וניהל מלחמת קיום כלכלית. במסגרת הסדר הבראה כלכלי שהונהג במהלך שנות ה-90, ובדומה למושבים וקיבוצים רבים, מונה למושב משקם שלימים הוחלף על ידי כונס נכסים, המערער 2.

בשנת 1995 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 737, שעניינה הרחבת יחידות מגורים במושבים. ההחלטה קבעה, בין היתר, כי מספר המגרשים למגורים בכל יישוב במסגרת ההרחבה, יהיה עד למספר הנחלות המאושר על פי התכנון לישוב, בתוספת של עד 15%. מאוחר יותר, בהחלטה 1110, קבעה המועצה כי שיווק מגרשי בניה למגורים בפטור ממכרז על פי המלצת האגודה יעשה לגבי מס' מגרשים השווה ל115% מתקן הנחלות, וכי יתרת המגרשים תשווק במכרז פומבי.

במהלך שנות ה-90, ובמטרה לסייע למושב לשקם את מצבו הכלכלי, גיבש הכונס יחד עם המושב שני פרויקטים של מכירת נדל"ן, אשר כללו הקמה של 101 בתי מגורים במסגרת הרחבה למושב. בכך, למעשה, מילא הקיבוץ 100% מתקן הנחלות ללא ה-15% הנוספים המותרים לו בפטור ממכרז. בתחילת המאה הנוכחית, ביקש המושב את אישור רמ"י להקמת 34 בתי מגורים נוספים, ללא מכרז.

כתוצאה מכך, חרג המושב ממס' הנחלות הפטורות ממכרז ב-18 נחלות מעבר למס' שהותר בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. בד בבד הוכנו ונכנסו לתוקף תוכניות בניה שאפשרו הקמת בתים אלו, תוך העלמת עין מצד רמ"י בשעה שהמושב מעולם לא קיבל אישור פוזיטיבי מרמ"י לביצוע הפרויקט. כמו כן, הפרויקט עבר את אישורה של ועדת הפרוגרמות ושל רשויות התכנון, תוך שהכספים שהושקעו בפרויקט יצאו מכיסם של המושב וחבריו.  

בעקבות האמור, החליטה רמ"י לעכב את השלמת העסקאות לשיווק הנחלות, זאת מכיוון והדבר חורג ממסגרת הנחלות המותרת בפטור ממכרז בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.


עקב עמדת רמ"י, הגיש המושב בשנת 2014 הגיש המושב תובענה לבית המשפט המחוזי, במסגרתה ביקש מבית המשפט להצהיר כי ההחלטות לפיהן תעוכב השלמת עסקאות לשיווק מגרשי ההרחבה במושב עזריקם הן בטלות ומבוטלות, שכן הן נגועות בחוסר סבירות קיצוני.

כן ביקש המושב מבית המשפט, להורות לרמ"י לסיים את הליכי האישור והרישום הנוגעים למגרשים בהרחבת עזריקם, עד לתקן ההרחבה שאושר ע"י מוסדות התכנון והבנייה, ועדת הפרוגרמות והמשקם, העומד על 135 מגרשים.

לחלופין, ביקש המושב מבית המשפט להצהיר כי הליכי האישור והרישום הנוגעים למגרשי בהרחבת מושב עזריקם, ישווקו בפטור ממכרז נוכח עקרון השוויון והצדק.

המושב וכונס הנכסים טענו, כי ניתן להם אישור להקמת כל 135 הבתים על ידי ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, וכן שהדבר אושר באמצעות מצגים שונים, מפורשים ומכללא שהוצגו להם לטענתם ע"י רמ"י ורשויות התכנון.

לטענתם, האישורים הנ"ל פוטרים את המושב מעול המכרז ביחס ל-18 הבתים שהיוו חריגה מהעיקרון של 115% אשר נקבע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. בנוסף, האישור שניתן מהווה הבטחה מנהלית בהתאם להלכה הפסוקה, ובכך מחייב הלכה למעשה את רמ"י להסיר את העיכוב שהטילה ולאשר את תכניות הבנייה.

מנגד, הכחישה רמ"י את קיום המצגים וההבטחות. לטענתה המושב כבר נהנה מכך שהיא ויתרה לו על 75% מחובותיו במסגרת הסדר הכללי של חובות המושבים שנעשה בשנות ה-90, ועל כן אין זה נכון לחייב את המדינה להעביר לו מגרשים שחורגים ממכסת ההטבה הקבועה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.  


בית המשפט המחוזי דחה את התובענה כיוון שלא שוכנע בהתקיימותו של מצג מצד רמ"י כלפי המושב שבו הובטח למושב שיוכל לשווק את יתרת המגרשים החורגת בפטור ממכרז.

על כן, הגיש המושב ערעור לבית המשפט העליון.  

דיון והכרעה:

ביהמ"ש העליון בחן את טענות הצדדים וקבע שדין הערעור להידחות.

ביהמ"ש ביסס את קביעתו בכך שלא מצא שום ראיה שעליה ניתן לבסס התחייבות מצד רמ"י כלפי המושב ביחס לאישור המגרשים החורגים בפטור ממכרז.

עוד קבע ביהמ"ש, כי המלצה של ועדת הפרוגרומות, שהינה גוף המשתייך למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בוודאי שאינה יכולה לחייב את רמ"י, גם אילו הייתה בגדר הבטחה שלטונית. זאת מכיוון שבהתאם להלכה הפסוקה, אכיפתה של הבטחה שלטונית מצריכה שנותן ההבטחה יהיה בעל סמכות חוקית למתן ההבטחה, ובמקרה דנן לוועדת הפרוגרומות אין סמכות להבטיח למושב אישורו של פרויקט העומד בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ועל כן אין להבטחה זו כל תוקף משפטי מחייב.

באשר לשתיקת רמ"י בנוגע לתוכניות שקודמו על ידי המושב קבע ביהמ"ש העליון, כי אין בהיעדר התגובה מצדה לעלות לכדי התחייבות פוזיטיבית. אשר על כן, ובהיעדר הסכם מפורש שאיננו משתמע לשני פנים ושתואם את האינטרס הציבורי, לא ניתן לחייב את רמ"י לאפשר למושב חריגה מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל כאמור.

סיכום:
מכל האמור לעיל, דחה ביהמ"ש העליון את הערעור וקבע, כי המושב לא יהיה זכאי לחריגה מכמות המגרשים המותרת בפטור ממכרז בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

לפנים משורת הדין, לא ניתן צו להוצאות.

ע"א 4707/17 וע"א 4715, עזריקם מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 07/03/2019

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.