ניהול יתרות כספיות של האגודה- חישוב מסלול מחדש / דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

אגודה חקלאית, כמו כל תאגיד יכולה להימצא במצב שבו נמצאים בחשבונותיה כספים נזילים אשר היא אינה זקוקה להם לשימוש מידי.

לא זאת אף זאת, חשוב ואף רצוי שלרשות האגודה יעמוד הון כספי שיוכל לשמש אותה לצרכי פיתוח כלכלי של האגודה וחבריה וזאת על פי יוזמת ועד האגודה ואישורן באספה הכללית.

סעיף 39 לפקודה קובע כדלהלן:

(2) כל אגודה המשיגה או היכולה להשיג רווחים מעסקיה חייבת להפריש קרן שמורה.

בהתאם לצו שניתן ע"י שר העבודה שפורסם ביום 19.7.71 (י"פ תשל"א ע' 2327), פטר את האגודות השיתופיות, למעט אגודות לאשראי וחיסכון מהחובה להפריש לקרן שמורה, אלא אם האגודה קבעה בתקנונה ובכפוף להחלטת האסיפה הכללית על הפרשה לקרן שמורה, אולם העיקרון לפיה ראוי כי האגודה תשמור רזרבות תזרימיות ל"יום סגריר" מומלץ בכל אגודה שיתופית פעילה. 

סעיף 4(א) 10 בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 קובע כי האספה הכללית השנתית של האגודה תקבע את "הסכום המירבי של ההלוואות שועד ההנהלה רשאי לקבל", קרי הועד אינו מוסמך לקחת הלוואות ללא אישורן באספה הכללית כנדרש.

לעומת זאת סעיף 4(א) 2 קובע כי באספה הכללית השנתית ימסור הוועד "דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה" והוא אינו מגביל את וועד האגודה לכאורה בעסקיו אלא רק מה שהוגבל בחוק, בתקנון או בהחלטות האספה הכללית.

בתקנון כל אגודה קיימות במטרות האגודה ו/ או בסמכויותיה סעיפים המאפשרים לאגודה לנהל את עסקיה של האגודה.

האספה הכללית בכל אגודה, היא הגוף העליון המוסמך לקבוע את המדיניות הכללית של אותה אגודה בנושאים שונים שהם כמובן מעסקיה של האגודה ולהחליט על השקעות האגודה בכל שנה.

למרות שככל שאין כל חובה בתקנון האגודה לקבל את אישור האספה למדיניות ההשקעות של האגודה רצוי כי הנהלת האגודה תעדכן את חברי האגודה בדבר המדיניות שבו ההנהלה מתכוונת לנקוט ובמקרים מסוימים אף להביא את מדיניות ההשקעות לדיון ואישור האספה הכללית.

אין זה סוד שבשנים האחרונות, הבנקים שבהם בדרך כלל מופקדים כספי האגודה מציעים תשואות מינימליות עד אפסיות בגין כספים שהאגודה מפקידה בחשבונה בבנק, וזאת גם אם מדובר בפיקדון לתקופה קצובה.

בשונה ממצב שבו כל אחד מחברי האגודה שיש בידיו כסף נזיל יכול לשקול על דרכי ההשקעה של כספים אלה במסלולים שונים ובהם קרנות נאמנות, מניות וכיו"ב ואף ליטול סיכון שכן מדובר בכספיו האישיים, הרי שבאגודה על הנהלת האגודה לפעול במדיניות שמרנית בכל הנוגע להשקעות כספים ולהימנע מהשקעות ספקולטיביות אשר עלולות לגרום להפסדים וזאת במיוחד לנוכח העובדה כי מרבית חברי הנהלות האגודות אינם מומחים להשקעות ולאפיקי השקעה, ואין להם את הזמן והיכולת לעקוב אחרי תנודות השוק.

על כן מצופה מהנהלת האגודה כי תשקול בזהירות המתבקשת את מדיניות ההשקעה של עודפים שהצטברו בקופת האגודה ואף תפנה ליועצי השקעות בלתי תלויים כדי לבחון אפשרות להפקדה של כספים אלה במסלולים השונים מפיקדון בסניף הבנק שבו מתנהל חשבון האגודה.

הנהלת האגודה יכולה להחליט על הקמת "ועדת השקעות" מבין חברי האגודה שיביאו להנהלת האגודה המלצות על מדיניות השקעות עדכנית.

הרינו להפנות את תשומת ליבכם למסלול חדש שנפתח לאחרונה להשקעה באגודת האשראי אופק ("בנק חברתי") . אופק הוקמה כבנק קואופרטיבי  בשנת 2012 וקיבלה בחודש מרץ 2021 רישיון להפעלת אגודת אשראי.

אופק מציעה לחבריה מסלול השקעה עם תשואה של  בין 4% ל-5% לשנה, ללא תקופת מינימום, ללא קנסות יציאה, עם שליטה במידת הסיכון. החברות בבנק הקואופרטיבי אופק היא תמורת רכישת מניה בסך של 1,000 ₪ והמניה יכולה להירכש על ידי אדם בודד, אך גם על ידי אגודה[1].

לפרטים ומידע  https://ofek.coop/join

קיימים גופים נוספים שניתן באמצעותם לקבל תשואה שונה מזו הניתנת היום בבנק לכספים הנזילים של האגודה המופקדים בחשבון שבסניף הבנק ועל האגודה לבחון את המסלולים השונים.

למרות שנוהלי משרד הפנים אינם חלים על אגודות שיתופיות ראוי לבחון בעניין זה את חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/20220 שסעיף 1 בנוהל העוסק  ב "כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים".    ניתן ללמוד מסעיף ד' בנוהל זה שכותרתו "מדיניות ההשקעות- קווים מנחים" על כיווני השקעה שרצוי לשקול אותם.  (להלן הקישור)

https://www.j-v.org.il/uploads/n/1597934720.2231.pdf

מומלץ לסיום, כי הנהלת האגודה תבחן את מצבה הפיננסי ותזרים המזומנים שעומדים לרשותה וככל שעומד לרשות האגודה סכום כסף נזיל שאינו נהנה מתשואה סבירה בבנק, ראוי לבחון אפשרויות אחרות, בין באופק ובין בגופי השקעות אחרים, על מנת להשיג תשואות מיטביות לאגודה וזאת במינימום סיכון.

אין במסמך הזה משום המלצה לבחור במסלול כלשהו, אלא כדי לעורר חשיבה מחודשת של מדיניות שימוש נכון בכספים הנזילים של האגודה.

בכל מקרה, ראוי ורצוי להיעזר ביועץ פיננסי עצמאי המתמחה בתחומים אלה לגיבוש החלטה מושכלת וכמובן להיעזר בליווי משפטי.

*. כותב המאמר הינו עו"ד המתמחה באגודות שיתופיות ומשמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי.

 

[1] לצורך השקיפות כותב המאמר מציין שרכש מניה בבנק אופק בסמוך להקמתו של הבנק מתוך רצון לעודד קיומו של בנק קואופרטיבי בישראל.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.