האיחוד החקלאי: הצעות החלטה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל המהוות חלק מהקודקס מוגשות באופן הסותר את הדין ואת החלטות מועצת מקרקעי ישראל ויש להסירן מסדר היום

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח מכתב לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, השר משה כחלון, בשם הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, משקי חירות-בית"ר, איגוד המושבים, ישובי פא"י, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי בו הוא מתריע כי מרבית הצעות ההחלטה הכלולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה להיום, 10/10/2018, לרבות הצעות 747 עד 759, כורכות שינוים שיחלו בקודקס כמעשה של הצבת העגלה לפני הסוסים.

למעשה, הצעות אלו עושות מחטף - "קיצור דרך" - אשר יש בו על פניו נסיון פסול להשפיע על הקודקס לכשיפורסם. הצעות אלו למחיקת החלטות, "איחוד נוסחים" וכיוצ"ב, מתיימרות להיות החלטות טכניות בלבד, אולם הן כוללות בתוכן גם שינויים מהותיים רבים.

פרסום ו/או קבלת החלטות כאלו במקוטע, ללא ראיית ההקשר הכולל של הקודקס והיחס בין סעיפיו השונים והנושאים השונים, אינו מאפשר הבנה אמיתית ובודאי שאינו מאפשר החלטה מושכלת לגבי סעיפים אלו, המוצגים באופן מקוטע ומנותק מהקשרו ומהייחס לסעיפים אחרים שיהיו (או לא יהיו) חלק מהקודקס השלם.

בנוסף, מוחה עו״ד קוכמן על עצם העובדה כי החומר המופץ לציבור מגיע פחות משבעה ימי עבודה. לוח זמנים זה לא רק שאינו מאפשר התייחסות מפורטת של גורמים מעוניינים, אלא שגם אינו מאפשר לימוד ושיקול דעת ראויים לחברי מועצת מקרקעי ישראל עצמם. ומציין כי מצופה מגוף ציבורי בכלל ובפרט מגוף ציבורי שלו סמכות לקבוע ו/או לשנות מדיניות בתחום המקרקעין שיפיץ את הצעות ההחלטה מספיק זמן לפני הישיבה על מנת שכל בעל עניין – וכן חברי אותו הגוף עצמם, חברי מועצת מקרקעי ישראל - יוכל ללמוד את ההצעות, להבין את משמעותם ולהתייחס אליהם ברצינות הראויה.

לגופן של הצעות ההחלטה מעיר מזכ״ל האיחוד החקלאי את ההערות הבעות:

 1. הצעה 747 – ביטול החלטות מועצה:
  מדובר על כ-160 החלטות מועצה שיש לעיין בהם ולהבין את ההשלכות על ההצעה לבטלן, דבר שאינו ניתן לביצוע בתקופה כל כך קצרה (5 ימי עבודה) וללא בחינת הקודקס המלא.

 2. הצעת החלטה 748 הגדרות כלליות:
  היה נכון להביאן עם פרסום טיוטת הקודקס להערות הציבור כדי שכל מי שמבקש לעיין בטיוטה יוכל להבין את הקונטקסט של ההגדרות ביחס להחלטות.

 3. הצעת החלטה 750 תיקון החלטה 1455-החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים:
  בוטלה הגדרת "מרחב התפר" המתייחסת לעשרות קיבוצים, מושבים וכפרים שיתופיים. זה אינו סביר שהחלטות בנושאי מקרקעין ישונו חדשות לבקרים בעוד בעלי הזכויות תלויים ברגולציה בתהליכי קבלת ההחלטות שלעיתים נמשכים שנים. לפיכך יש להשאיר ההתייחסות למרחב התפר.
  אזורי עדיפות נקבעו בהחלטת 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע חקלאית", ויש להשאירם כך. למעשה הסעיף המוצע מקעקע את החלטת הממשלה לעודד מיזמי תיירות ברחבי המדינה.

 4. הצעת החלטה 751- בניה למגורים במושב ובקיבוץ:
  ככלל, אין לקבל החלקים בהצעה זו העוסקים במגבלות ותשלומים בקיבוצים שלא ביצעו שיוך דירות, כי דרישות אלו מנוגדות לתנאי החכירה של הקיבוצים ולחוזה החכירה לקיבוץ, אשר אינו קובע תנאים לגודל יחידות הדיור, מספרן ו/או תשלום עבורן. כמו כן, אין לקבל שינויים "עקיפים" ונסתרים בהחלטות העוסקות בשיוך דירות.

 5. הצעת החלטה 752 תעריפים לתשלום במגזר החקלאי:
  מאחר ומדובר בשילוב של החלטות מועצה ראוי היה לכלול בה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל 236 ולהתאימה למציאות בת זמננו שבה חקלאי נאלץ להחליף גידולים בשל קיצוצי מים, חוסר רווחיות, עודף תוצרת וסיבות אחרות ולכן כל חוזה ארוך טווח לגידולים חקלאים צריך ליהנות מהחלטה זו.

 6. הצעת החלטה 753- החכרת משבצת קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופים:
  הצעת ההחלטה מתעלמת מסעיף ג.2 להחלטה 361 הקובע כי: " אם עלה גודלו של שטח המחנה של הקיבוץ על שני דונם לכל נחלה, ואם שטח המחנה או חלקו מהווים קרקע שבמקורה לא היתה ראויה לעיבוד חקלאי, יהא המינהל רשאי להחכיר לאותו קיבוץ שטח זה בנוסף על מכסת הקרקע שתוחכר כאמור בסעיף ג1. לעיל."
  יש להשאיר הוראה זו על כנה.
  וכן, יש להשוות את סעיפים 1.1.1 ו – 1.1.2 לסעיפים המקבילים להחלטה לגבי מושבי העובדים והכפרים השיתופיים, דהיינו, קביעת גודל הקרקע הנוספת לשלושה דונם לנחלה, וקביעה שאם ישנו שטח הגדול מהקרקע הנוספת, תוחכר לקיבוץ הקרקע הנוספת בכל זאת, ולא כפי שכתוב.

 7. הצעת החלטה 754 החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים:
  נבקש לכלול בהצעת ההחלטה את ההתחשבות במקום שבו יקבע כי בתוך המשבצת קיימת קרקע שאינה ראויה לעיבוד חקלאי בגודל שיוגבל לעד 2 דונם במכפלת מספר הנחלות שבתקן.

לסיכום, מבקש מזכ״ל האיחוד כי לאור הנושאים המהותיים והעקרוניים הטמונים בחובן השלכות מרחיקות לכת לגבי ההתיישבות כולה:

 1. יידחה הדיון בנושאים אלה עד לאחר אישורו של הקודקס.
 2. יפורסם סדר היום של המועצה לפחות 12 ימים לפני מועד הישיבה.
 3. יאומצו ההמלצות לעיל או יידונו המלצות אלו וכן הפערים שביננו או שיועברו לדיון בוועדת המשנה של המועצה.

מצ״ב מכתבו של מזכ״ל האיחוד החקלאי לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל.

ומכתבו ש ל עו״ד קוכמן למשכנה ליועץ המשפטי לממשלטה בנוגע ;הצעות החלטה המהוות חלק מהקודקס המוגשות באופן הסותר את הדין ואת החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.