הסכם בין יורשי נחלה - האם מחייב היטל השבחה? / מיכל בוסל, עו״ד

 מיכל בוסל, עו״ד מיכל בוסל, עו״ד

האם הסכם שנעשה בין יורשי נחלה במושב לאחר מתן צו ירושה עלול להביא לחובת תשלום היטל השבחה?

היטל השבחה הוא היטל מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, המוטל כאשר חלה השבחה במקרקעין.

מועד תשלום ההיטל הינו, בין היתר, בעת העברת הזכויות במקרקעין. לאחרונה דנה ועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה פיצויים והיטלי השבחה - מחוז מרכז ("וועדת הערר"), בשאלה האם הסכם בין יורשים, במסגרתו יש העברת זכויות בנחלה ואשר נכרת לאחר מתן צו הירושה, הינו העברה המחייבת תשלום היטל השבחה, או שאין חובת תשלום, שכן ההסכם מהווה חלק מהליך ההורשה וההעברה הינה 'העברה מכח דין' ועל כן אינה נחשבת כמימוש זכויות, המחייבת תשלום של ההיטל.

נסקור תחילה את נסיבות המקרה נשוא הערר:

הוריהם המנוחים של העוררים היו בעלים של מקרקעין בכפר חיים. המנוחים לא ערכו צוואה ולאחר פטירתם ניתן צו ירושה על פיו, הועבר רכוש המנוחים וחולק שווה בשווה בין היורשים, הם שלושת העוררים.

לטענת העוררים, על מנת לעמוד בדרישות רמ"י ולהעביר את הזכויות במקרקעין על שם הבן הממשיך, הם חתמו על הסכם לפיו הזכויות במקרקעין יועברו בשלמותם אל העורר מס' 1 ואילו העוררים 2 ו-3 יקבלו את הכספים שנשארו בחשבון הבנק של המנוחים. עוד נקבע בהסכם, כי אם יינתן מגרש במסגרת פרויקט הרחבת המושב, תועבר הזכות לקבלת המגרש/ים בנוסף גם לעוררים 2 ו-3.  

העוררים פנו עם הצו וההסכם לרשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") כדי להביא לרישום המקרקעין על שם העורר 1.  

העוררים טענו כי העברת זכויות נחלה בירושה היא מקרה קלאסי של העברה מכח דין ועל כן אין מדובר במימוש זכויות. עוד טענו כי יורש זכאי לוותר על זכותו לרשת וחלקו בעיזבון עובר לשאר היורשים או לאחד מהם כפי שאירע במקרה דנן ועל כן, אין לראות בכך מימוש זכויות. עוד נטען, כי הסכם לחלוקת נכסי העיזבון הוא חלק מתהליך ההורשה ועל כן, אינו מהווה פעולה של מימוש זכויות המקימה לוועדה המקומית זכות לדרוש תשלום היטל ההשבחה.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר ("הוועדה המקומית") טענה מנגד, כי עזבון המנוחים חולק במסגרת צו הירושה שווה בשווה בין העוררים וזאת על פי רצונם, יוזמתם והסכמתם ורק כעבור חודשיים העוררים החליטו לחלק את העיזבון ביניהם פעם נוספת כאשר במסגרת חלוקה זו, ניתנה תמורה כספית בגין העברת הזכויות במקרקעין.

לטענת הוועדה המקומית, חלוקת העיזבון אינה העברה מכח דין אלא הליך משפטי רצוני משלים לתהליך הירושה וככזה אינו חוסה תחת החריג של העברה מכח דין ומהווה מימוש זכויות המקים חבות בתשלום היטל השבחה.

לאור נסיבות המקרה שתוארו לעיל, פסקה ועדת הערר כדלקמן:

 

ועדת הערר סברה כי אין חולק שהעברת מקרקעין בדרך של ירושה מהווה 'העברה מכח דין', אשר על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה אינה נחשבת 'מימוש זכויות' ועל כן, אינה מקימה חבות בתשלום היטל השבחה.

בנסיבות המקרה, מדובר בנחלה חקלאית, שבהתאם להנחיות רמ"י, חוזה החכירה וחוק הירושה, הזכויות בה יכולות להיות מועברות ליורש יחיד בלבד.

הוראת סעיף 114(א) לחוק הירושה קובעות: "משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית - יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העיזבון."

העברת זכויות בנחלה חקלאית כפופה למדיניותה רבת השנים של רמ"י שלא לפצל את הנחלה החקלאית בין מספר גורמים, אלא להותירה כיחידה שלמה בידי גורם אחד בלבד, וזאת על מנת לאפשר את מימוש הפוטנציאל המשקי שלה ולמנוע פגיעה אפשרית בתועלת הכלכלית העשויה לצמוח ממנה.

ועדת הערר הסתמכה על פסיקות בתי המשפט אשר החילו את הוראת סעיף 114 לחוק הירושה גם על קרקעות רמ"י ולא מצאו להחריג אותו לקרקעות פרטיות בלבד וקבעה כי דין הערר להתקבל.

וועדת הערר הוסיפה כי בניגוד לטענת הוועדה המקומית, אפשרות פיצול הנחלה לא היתה חלופה ממשית שעמדה בפני העוררים ואלמלא ההסכם אליו הגיעו, לא היתה רמ"י מאשרת את העברת הזכויות במקרקעין.

העברת הזכויות במקרה הנדון, הגם שהיא כוללת רכיבים רצוניים מסוימים (כמו למשל, זהות היורש אליו יועברו הזכויות בנחלה ושיעור הפיצוי ליתר היורשים), חוסה תחת העברה מכוח הדין, שכן הורתה בפעולה שנקבע בדין (הוראות חוק הירושה) ועיקר יסודותיה נכפים מכוח הדין (עצם העובדה שיש להעביר את הזכויות במקרקעין ליורש אחד בלבד).

נפסק כי העברת הזכויות על שם העורר 1 אינה נחשבת כפעולת מימוש ומכאן, שטרם קמה החבות בתשלום היטל השבחה מכח התכניות המשביחות שאושרו במקרקעין.

וועדת הערר קיבלה את הערר והורתה על ביטול שומת ההשבחה שהוציאה הוועדה המקומית לעוררים.

ערר מס' 8027-02-18 פרוכטר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר (ניתן ביום 11.12.2018)

 

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.    

מיכל בוסל, עו״ד

משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא עוסק בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.