⁨שר החקלאות ופיתוח הכפר הפיץ תזכיר חוק הקובע כי החל מהשנה, מכסות הביצים החדשות אינן ניתנות להעברה ואינן מזכות בפיצוי⁩

בנוסף, ועדת המכסות תהיה מורכבת מנציגי השר ולא מנציגי המגדלים, וכהונת מנכ"ל מועצת הלול תהיה קצובה מעתה ואילך.

שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר: "הגיע הזמן שענף ההטלה יתאים את עצמו למדינת ישראל של שנת 2022. במסגרת זאת, אמשיך לפעול לפתיחת הענף לתחרות ולשקיפות. הצעת החוק שהופצה להערות הציבור משחררת את הענף מאחיזת המגדלים שקובעים מי יגדל, איפה ואיך, והופכת את ניהול הענף לשקוף, על פי פרמטרים של מינהל ציבורי תקין ומהווה חלק מהתהליך של פתיחת הענף והפיכתו לשוק חופשי".

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 213, במסגרתה הוחלט לפעול לביטול התכנון בענף ההטלה, ובהמשך לתקנות המועצה לענף הלול שהתקין שר החקלאות ופיתוח הכפר אשר משקפות את מדיניותו בעניין מעבר לגידול בלולים ללא כלובים, הפחתת מגבלות על יצור במסגרת גידול משותף וצמצום חלק מהתנאים שעוגנו בעבר בתקנות להקצאת מכסות חדשות,

ובנוסף להגדלת היקף המכסה הארצית על רקע עמדת השירותים הווטרינריים בעניין המחסור הצפוי בביצים-

מובא בזאת תיקון לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), במסגרתו מוצע לקבוע כי מכסה חדשה לפי תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), התשפ"ב–2021, תוספת מכסה למגדלים קיימים לפי תקנה 7(ה) לתקנות האמורות וכן כל מכסה חדשה או תוספת מכסה למגדלים קיימים החל משנת 2023 ואילך אינה ניתנת להעברה ולא תזכה בפיצוי מהמדינה.

בנוסף, מוצע לשנות את הרכב ועדת המכסות והרכב ועדת הערר ולקבוע כי על החלטת ועדת הערר ניתן יהיה לערר לבית משפט לעניינים מינהליים בדומה להסדר הקיים בחוק תכנון משק החלב.

עוד מוצע לקצוב את תקופת כהונתו של המנהל הכללי למועצה ולקבוע הוראות בעניין אופן בחירתו.

כן מוצע לתקן את החוק באופן שלא תידרש הסמכת קבלנים מורשים לשיווק חומר בשר עוף וחומר רביה שכן תחומים אלה מוסדרים בדברי חקיקה אחרים באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.