העברת הרשות לתכנון ולפיתוח החקלאות למשרד הנגב והגליל / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

לישיבת הממשלה ביום 8.2.2023 הוגשה הצעה בנושא "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" והעברת שטחי פעולה".

בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר בין השאר כי  "הממשלה החליטה על שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", על העברת שטחי פעולה למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועל העברת סמכויות הנתונות על פי חוק, לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי"

בין שאר הנושאים הועברו לתחומי פעילות המשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי תחומי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר כמפורט בסעיף 6 להצעת ההחלטה:

"6. העברת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 1. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, את שטחי הפעולה הבאים:
  1. הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר על שטחי פעילותה.
  2. טיפול במפונים בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות.
 2. בהתאם לסעיף 9(א) (11) ו (ב) לחוק הממשלה, התשס״א־2001 תימסר הודעה בדבר העברת שטח הפעולה ליו" ר הכנסת על־מנת שיביאה לידיעת הכנסת.
 3. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר משר החקלאות ופיתוח הכפר לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי את כלל סמכויות הנתונות לו לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס״ה - 2005 ולפי חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס׳ 4) (תיקון) התשע״ח – 2017.
 4. החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד המעלה.
 5. לקבוע כי בכל מקום שבו ניתנו בהחלטת ממשלה סמכויות או תפקידים ל״שר החקלאות ופיתוח הכפר" או ל״משרד החקלאות ופיתוח הכפר", מכוח היות שר החקלאות ופיתוח הכפר אחראי על שטח הפעולה של רשות התכנון, יבוא במקומם "שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" או "משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", לפי העניין.
 6. לתקן את החלטת הממשלה מס׳ 481 מיום 25.2.1979 על תיקוניה, כך שבמקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי".
 7. לרשום את הודעת מנכ״ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי בכוונתו להקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר אגף לתכנון מדיניות בתחום החקלאי באמצעותו יפעל שר החקלאות ופיתוח הכפר ליישום מדיניותו.
 8. להנחות את יו״ר מועצת מקרקעי ישראל להביא בפני המועצה הצעת החלטה לפיה יתוקן קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן הדרוש ליישום השינויים האמורים לעיל, ובכלל זה כמפורט להלן:
  1. במקום "הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר " יבוא "הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי".
  2. במקום "ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות ופיתוח הכפר במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" אשר תוקם ותמונה על ידי שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
  3. לתקן את קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל כך שסמכויות שר החקלאות ופיתוח הכפר לעניין נחלות יועברו לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
 9. להקים צוות ליווי בראשות נציגי שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, ובהשתתפות נציגי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר, אגף תקציבים, אגף החשב הכללי במשרד האוצר, ונציבות שירות המדינה. הצוות יגיש את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע העברת שטחי הפעולה כאמור בסעיף זה, לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בתוך 21 יום ממועד הקמתו את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע העברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור בסעיף זה, לרבות העברת כוח־אדם, נלוות, תקציבים, אמצעים, הסכמים וכל נושא נוסף שימצא לנכון, וכן המלצות בדבר תיקוני חקיקה ותיקון החלטות ממשלה, ככל שיידרשו.
 10. למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יועברו רכיבי התקציב מתוך תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר יוחדו בתקציבם או שמשו אותו לשטחי הפעולה המועברים, וכן ההתקשרויות וכוח-האדם המשמשים לכך, והכל בהתאם לשטח הפעולה שיעבור בהתאם להחלטה זו ובהמשך להחלטת השרים לאחר קבלת המלצות הצוות כאמור בפסקה ט.
 11. עד להסדרת המנהלת לתכנון מדיניות בתחום החקלאי תמשיך רשות לתכנון החקלאות, ההתיישבות והכפר, תחת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי לתת מענה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתחומי הוראות חוק ההתיישבות החקלאית  (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) התשכ״ז־1967.
 12. להקים במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי אגף להתיישבות צעירה תחת הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר על בסיס התקינה הקיימת. האגף יפעל לקידום, תכנון, חיבור, חידוש ושדרוג תשתיות, מרכיבי בטחון, מבני ציבור הכרחיים ותשתיות חיוניות אחרות ומרכיבים אחרים ככל שיידרשו בהתיישבות הצעירה.  זאת בתיאום עם הגופים המוסמכים בכפוף לדין החל באזור ומבלי לגרוע מסמכויותיהם."

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.