החלטה 1582, "הסדר הביניים", חתימה על היתרי בניה למגורים בקיבוצים- הנחיות פנימיות / חגי שבתאי, עו״ד

חגי שבתאי, עו״ד חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה הוציאה הנהלת רמ"י הנחיות פנימיות מעודכנות (להלן: "ההנחיות") הנוגעות לחתימת רמ"י על היתרי בניה לחברים בקיבוצים (ומושבים שיתופיים) וזאת בעקבות אישורה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1582 בעניין "בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים- הסדר הביניים" (להלן: "ההחלטה").

ההנחיות עוסקות הן בקיבוצים אשר החליטו על שיוך דירות, והן בקיבוצים שלא החליטו על שיוך ואינם נכללים בהסדר הביניים, כפי שיפורט בהמשך.

כמו כן, ההנחיות כוללות גם תצהירים מעודכנים עבור המקרים הרלבנטיים.

תמונת המצב המעודכנת לגבי הוצאת היתרי בניה למגורים בקיבוצים הינה כדלקמן:

"קיבוצים שיתופיים" וכן "קיבוצים מתחדשים" שעוד לא קיבלו החלטה על שיוך (קיבוץ שלא קיבל החלטה על שינוי אורחות החיים בהיבט של שיוך הדירות)

קיבוצים אלו נדרשים להגיש היתרי בניה על שם הקיבוץ בלבד ולחתום על תצהיר לפיו, בין היתר, כל בניה של יחידת מגורים, לרבות הרחבה או שינוי מבנה קיים, תעשה במימונו המלא והבלעדי של הקיבוץ, כי הובהר לחברים כי לא תהיינה לחברים כל זכויות ביחידות המגורים נשוא הבקשה ו/או במי מיחידות המגורים בקיבוץ וכי הקיבוץ בלבד יהיה רשאי להחליט באיזו יחידת מגורים יתגוררו החברים, לרבות אפשרות העברת החברים מיחידת מגורים אחת לשנייה, בהתאם לצרכי הקיבוץ.

 בבניה מעבר ל 160 מ"ר, ישולמו דמי חכירה מלאים, בכפוף להנחת איזור עדיפות, שובר התשלום יוצא לקיבוץ.

"קיבוצים מתחדשים" המבקשים לבנות במסגרת הסדר הביניים

בגדר קיבוצים אלו נכללים הקיבוצים אשר:

קיבלו החלטה על שיוך, אך טרם החליטו לפי איזה ממסלולי השיוך האפשריים לפעול, או

כבר בחרו על אחד ממסלולי השיוך אך טרם הגישו לרמ"י בקשה מלאה, או

קיבוצים שבחרו והגישו לרמ"י בקשה מלאה אך טרם סיימו את הליך השיוך.

הסדר הביניים לא יחול במקרה בו הקיבוץ סיים את הליך השיוך ומבוקשת תוספת יח"ד, אלא אם כן הקיבוץ הגיש בקשה מלאה ונמצא בתהליך שיוך לפי מסלול אחר מהשיוך שהושלם (למשל קיבוץ שביצע שיוך בפועל לפי החלטה 751 והחליט לעבור לשיוך לפי החלטה 1592).

 

הסדר הביניים חל על בקשות של חברים חדשים בלבד (חבר חדש בקיבוץ שקיבל החלטה על 751 - התקבל לחברות לאחר קבלת ההחלטה לשייך לפי 751, אחרת, חבר שהתקבל לחברות לאחר יום 27.3.07).

על הקיבוץ להמציא רשימת משפחות חברים חתומה ומאומתת הכוללת את מועד הקבלה לחברות בחלוקה לחברים ותיקים ולחברים חדשים וכן רשימה של מספר יחידות המגורים הקיימות.

לגבי שימושים חורגים נקבע כי ככל וידוע לרמ"י על שימושים חורגים, לא יונפקו היתרי בניה קודם להפקדת ערבות על סך 1 מיליון ₪ או פחות, על פי קביעת מנהל המרחב בהיוועצות עם שמאי המרחב.

היתר הבניה יוגש על שם הקיבוץ (ניתן לרשום בסוגריים את שם החבר).

בבניה מעבר ל 160 מ"ר, על החבר החדש להפקיד ערבות בנקאית בגובה דמי חכירה מהוונים מלאים (91%) בכפוף להנחת איזור עדיפות לאומית, כקבוע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1561 עבור הבניה הנוספת מעל 160 מ"ר, חלף תשלום דמי חכירה.

להנחיות מצורפים גם תצהירי אגודה וחבר מעודכנים.

 

חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא מס׳ 11/09

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.