מאמרים

מחיר התמורה לדונם אינו השיקול היחידי במבחן כדאיות ההתקשרות עם יזם להקמת מתקן להפקת אנרגיה סולארית היות והתקשרות כזו טומנת בחובה השלכות רבות ומרחיקות לכת על הישוב החקלאי בהיבטים שונים.
 
בחוזרנו מס' 124/09 מיום 20 בדצמבר 2009 "שיקולי התקשרות עם יזם להפקת חשמל מאנרגיה סולארית", התייחסנו לשיקולי ההתקשרות עם יזמים בין השאר תוך כדי בחינת אירועי המס העלולים לחול בעקבות ההתקשרות וכללי הרגולציה שפורסמו באותו מועד.
 
חוזר מס' 21/10 של משרד רו"ח בועז מקלר ושות'
להחלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.09 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים בעלי עדיפות לאומית" חשיבות לעניין שיעורי דמי החכירה המופחתים בהקצאת קרקעות למגורים בישובים חקלאיים.
 
ההחלטה 817 של מועצת מקרעי ישראל "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". קובעת כדלקמן:
 
"בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית, לענין ההטבות הניתנות על ידי משרדי הממשלה (כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מס' 721 מיום 24.1.93, וכפי שתתוקן מעת לעת בהחלטות ממשלה) כדלקמן :
ישובי קו עימות בגזרת לבנון - פטור מלא מתשלום דמי חכירה
איזור עדיפות א' - 31% מערך הקרקע.
איזור עדיפות ב' - 51% מערך הקרקע."
 
מועצת מקרקעי ישראל, בהרכבה החדש המונה 7 נציגי ממשלה ו- 2 נציגי הקרן הקיימת לישראל ויו"ר המועצה - שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס אישרה, ביום 28 בדצמבר 2009, שורה של החלטות, לרבות הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל אשר היא החלטת מדיניות מקרקעין מובהקת רבת השלכות.
 
בין היתר, אישרה המועצה את הצעה מס' 272, המתקנת את החלטת מועצה מס' 1184 (מיום 29.3.2009) "תוספת בניה, שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר".
ביום 9 בדצמבר 2009, אושרה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק שמטרתה להסדיר בחקיקה ראשית את תהליכי ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים הקטנים בפריפריה: 'הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בגליל ובנגב), התש"ע – 2009'.
 
פתרון חקיקתי זה הינו בכוונה לתת מענה לביקורת שהועלתה כנגד ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים, בין היתר גם ע"י המערכת המשפטית. עיגון ההליך בחקיקה יצור מנגנון אובייקטיבי של ביקורת ויעניק משקל לסוגיית זכויות אדם, במקביל לכך שיבהיר באופן נחרץ את זכויות היישובים הקהילתיים לשמור על אופיים וייחודם.
 
(חוזר משרד רו"ח בועז מקלר ושות')
הממשלה בישיבתה, שהתקיימה ביום 13 בדצמבר 2009, החליטה לעדכן את מפת אזורי עדיפות הלאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן – חוק ההתייעלות).

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 (דלעיל) על פיה מחויב מינהל מקרקעי ישראל/רשות מקרקעי ישראל לפעול קובעת מפורשות כי יערך חוזה חכירה לדורות וכי 10% משטחי הקרקע לאנרגיה סולארית יגרעו ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי אך לא יותר מ – 10% מהשטח המותר קרי 6 דונם באזור מרכז, 8 דונם באזור עדיפות לאומית ב', 12 דונם באזור עדיפות א'.

מאחר וההוראה דלעיל פוגעת במטרה הראויה ליצירת מקורות אנרגיה חלופית פנינו להנהלת ממ"י לקבל הבהרות בנושא והאם בכוונתם ליזום תיקון בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל כפי שמתבקש.
 
 
בהמשך לישיבות שאנו מקיימים עם רשות המיסים להלן סיכומים נוספים והבהרות אשר קיבלנו מרשות המיסים בעניין דיווח מקוון באיחוד עוסקים (דו"ח לתשלום):
 
 
עוסקים המדווחים במשותף ואף לא אחד מהחברים בו מחויב בהגשת הדו"ח: עוסקים אלה יהיו פטורים מהגשת הדו"ח המקוון, ראו "טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ 2010"  באתר רשות המיסים WWW.MOF.GOV.IL/TAXES.

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים:

  • מינהל מקרקעי ישראל - עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י;
  • שווי;
  • זכות חוזית לשינוי יעוד לתעסוקה;
  • זכות האגודה לאיוש נחלות ללא תשלום נוסף;
  • זכות קניינית;
  • תקופת התיישנות;
  • מיסוי;
  • היטל השבחה;
לפיכך יש חשיבות מכרעת לביצוע כל השינויים התכנוניים הצפויים בחלקת המגורים בטרם חתימה על חוזה החכירה לדורות.

 

לחתימה על חוזה חכירה לדורות ולרישום בטאבו בעקבותיו יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים.

עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל (להלן – ממ"י), כפי שהובהרה בהזדמנויות שונות, היא כי זכויות בני רשות בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של חוכרים לדורות בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.