הודעות

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 - 2024, אושרה תוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות. התוכנית אושרה במסגרת תיקון לחוק מע"מ וכהוראת שעה לשנים 2024 -2028. במסגרת התוכנית, תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס, במועד הוצאתן. 
מצ"ב טיוטת נוהל התמיכה בהקמת מתחמים להטלה להערות הציבור. במסגרת נוהל זה מקדם המשרד פיתוח מתחמי לולים ביישובים המוכנים לכך לקראת ההסדרה ושדרוג ענף ההטלה. ככל שתושלם התארגנות מגדלים למעבר למתחם חדש, שאושר על פי תכניות מאושרות שמכוחן ניתן לפתח ולהקים לולי הטלה, יתמוך המשרד בעבודות הפיתוח והתשתיות, בהתאם לתקציב המאושר. יובהר כי פיתוח המתחמים והקמת התשתיות יוגבלו אך ורק למתחמי לולים על פי תכניות מאושרות. במסגרת נוהל זה לא תינתן תמיכה למתחמים שתמך בהם המשרד בעבר.
בחוזר תזכורת כי בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), מעסיק שהפסיק להפקיד בקופת גמל או בביטוח פנסיוני תשלומים עבור עובד וזאת בשל סיום העסקתו, צריך להעביר לגוף הפנסיוני או לקופת הגמל שאצלם מופקדים כספי פיצויי הפיטורים של אותו עובד הודעה על מעמדם של כספים אלה.
בחוזר פרטים לגבי:- נוהל תמיכה במסגרת הסכם המים- תמיכה בבניית מאגרים בחוק ההסדרים 2023- תאגידים אזוריים לאספקת מים לבית - דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.