הודעות

​האגף לשימור קרקע וניקוז אמון על שימור משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי. על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, האגף מציע מספר מסלולים של תמיכה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנוהל, אשר יבצעו  פעולות אשר ייטיבו עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים. הבקשות תתקבלנה עד לתאריך 28.02.19 בתאי שימור הקרקע במחוז הרלוונטי למגיש הבקשה,
נוהל התמיכה בנושא מתנדבים בחקלאות לשנת 2019 עלה לאתר האינטרנט של המשרד. מועד אחרון להגשה הינו ה 30/1/2019.
ברצוננו לבשר כי שר האוצר, משה כחלון נענה לבקשתנו וביקש משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ ושר הפנים, אריה דרעי, מתוקף סמכותו, לדחות את הפיקדון לעובדים הזרים לחקלאות. המשמעות של התקנות זה תשלום 516 ש״ח לעובד זר לחודש, וכ- 150 מיליון שקל בשנה מס מיותר על חשבון ציבור החקלאים. מכתב לחקלאים של יו״ר התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור.
לפני מספר שבועות הודענו כי אגף חוכרים לדורות ברשות מקרקעי ישראל החליטה לתקן באופן מהותי את כללי ההורשה שהיו נהוגים עד כה בכל הקשור לנחלות מהות השינוי : בוטלה העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה. מעתה ואילך תתבצע העברת הזכויות במקרה פטירה עפ"י צוואה או עפ"י דיני הירושה בכפוף למגבלות המפורטות בחוזה החכירה.
רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי החל מיום 10/4/18 תחל הפעלה מלאה של יישום החלטה 1523 (במשק המשפחתי) והחלטה 1528(במשק השיתופי) לבעלי זכויות בנחלה (חברים) המבקשים להוון ו/או לפצל את זכויות המגורים בנחלה וזאת בתנאי שהם עומדים בתנאי החלטה 1523.
מצ"ב קובץ הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019 כפי שהתקבל ממשרד החקלאות ואושר על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. הקובץ אינו כולל הקצאה לחקלאי עוטף עזה+ ישובי הספר וכן חקלאים שהגישו הצהרה באיחור וחקלאים שנמצאים עדין בבדיק

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237