טיוטת תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), (תיקון...), תשפ"ג-2023

05 מרס 2023

תקנה 11(א)(1) לתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה – 2005 (להלן: "התקנה" או "התקנות" בהתאמה) קובעת בהתאמה כדלקמן:

"על המבקש רישיון מותנה להוכיח זיקה למקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זיקה למקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה..."

זיקה למקרקעין מוגדרת בתקנות "זכויות במקרקעין או זכות לקבלת זכויות במקרקעין"

זכויות במקרקעין מוגדרות בתקנות "בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969".

כלומר, תנאי לקבלת רישיון מותנה, הוא שמבקש הרישיון הוכיח שיש לו זכויות של שכירות או בעלות בקרקע או אופציה לקבלת זכויות אלו.

מטרת תיקון זה היא להוספת דרישה מיוחדת להוכחת זכויות במקרקעין שתחול על מבקש רשיון מותנה מכוח זכייה במכרז מדינה ביחס למיתקן על מקרקעין שהם מקרקעי ישראל, באופן שתהיה תואמת לפרקטיקה הנוהגת במסגרת מכרזי מדינה.

 

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ"ט באדר, התשפ"ג 22/3/2023 בשעה 23:59.

להגשת הערות

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.