תזכיר חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5) התשפג-2023

24 ינו 2023

סעיף 13(א) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011 (להלן - החוק) קובע כי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 (להלן - חוק הפיקוח), יחול על חלב בקר במכסה, על חומרי גלם חלביים ועל שירותי ייבוש וחיבוץ, בשינויים הקבועים בסעיף האמור.

כך, לפי סעיף 13(א)(1) ו- 13(ב)(1) לחוק, על אף האמור בסעיף 9 לחוק הפיקוח, על שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – השרים) לקבוע, בצו לפי פרק ה' לחוק הפיקוח, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עקרונות שלפיהם ייקבעו המחירים המזעריים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור חלב בקר במכסה (להלן – מחיר המטרה).

בסעיף 44(א) לחוק נקבעה הוראת מעבר לפיה, עד ליום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), מחיר המטרה לא ייקבע ולא יעודכן בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 13 לחוק אלא בהתאם למנגנון אחר שקבעו השרים בתקנות. בסעיף 44(ב)(1) לחוק נקבע כי המנגנון לעדכון מחירי המטרה יקבע לפי נוהל ההתחשבנות של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין זה לפני יום תחילתו של החוק. עוד נקבע בסעיף 44(ב)(3) לחוק, כי בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) ניתן לקבוע בתקנות הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות, באופן שחישוב עלות ייצור חלב ייעשה לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר.

ביום כ"ט בסיון התשפ"ב (28 ביוני, 2022) נחתם סיכום בין-משרדי בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד האוצר, אשר גובש לאחר הידברות עם נציגי ענף החלב, לפיו חישוב עלות ייצור חלב יעשה לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם בהיקף של 800 אלף ליטר ומעלה ובנוסף, למשך 4 רבעונים, יופחת מחיר המטרה ב- 2.15 אג'. כן סוכם כי תוקפה של הוראת המעבר יוארך עד ליום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).

התיקון המוצע מטרתו ליישם את הסיכום הבין- משרדי האמור, לאפשר הוזלה של מחיר המטרה ובכך לתרום להורדת יוקר המחיה.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ד בשבט, התשפ"ג 5/2/2023 בשעה 23:59.
לתשומת לב: הזמן לקבלת הערות הציבור קוצר ל-14 ימים ו-9 שעות

לעיון בפרסום והעברת הערות

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.