ועדה לבחינת הליכי שמאות והשגה במקרקעי ישראל - קול קורא

23 פבר 2021
רשות מקרקעי ישראל רשות מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל החליטה ביום 15/12/2020 למנות וועדה (להלן: הוועדה) שתבחן את סוגיית השמאות במקרקעי ישראל ובכלל זאת את הליכי השומה במקרקעי ישראל, סוגיית מאגר השמאים והליכי הבקרה, הליכי ההשגה על שומה וכיוצא באלו.

הוועדה מזמינה גורמים מקרב הציבור להעביר אליה התייחסות בכתב לסוגיות אותן התבקשה לבחון, לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד ליום 7 במרס 2021 (ולוודא קבלת אישור במייל חוזר, או בטלפון 073-3426002)

הוועדה רשאית לזמן חלק מהפונים להצגה בעל פה , בכפוף לקבלת ההתייחסויות בכתב, ובכפוף לשיקול הוועדה.

מבלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, בכוונת הוועדה לפרסם לציבור- באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל -את כל ההתייחסויות שיתקבלו במענה לקול קורא זה, לאחר סיוםעבודתהוועדה.גורםהסבורכיאיןלפרסםהתייחסותובמלואה, יגישהתייחסותובשתיגרסאות: גרסה מלאה וגרסה הניתנת לדעתו לפרסום ויפרט בקצרה את הטעמים להתנגדות לפרסום העמדה,

גבי גולן, יו״ר הוועדה

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237