תזכיר חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התש"ף - 2020 להערות הציבור

22 יונ 2020

ענף הדבש הוא ענף חקלאי בעל תועלות סביבתיות ניכרות, ועיקר חשיבותו מתבטאת בהאבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר.

שירותי ההאבקה שמספקים הדבוראים לחקלאים הם מוצר חיוני והכרחי לקיום חקלאות הצומח בישראל. כדי להבטיח את קיומה של ההאבקה, יש צורך להבטיח קיום מספיק של דבורים שיוכלו למלא את צרכי ההאבקה הנדרשים.

נוכח מאפייניו הייחודיים של ענף הדבש, נדרש שהיתרי ההצבה של כוורות מאוכלסות וקצו לפי כללים ברורים, שוויוניים ושקופים. במסגרת כללים אלה יש לתת ביטוי לתכליתו המרכזית של החוק - אספקת שירותי האבקה, ולמצב הקיים, בו העוסקים בענף הסתמכו על הקצאת נקודות ההצבה בעבר.

הסדרת הצבת כוורות מאוכלסות מעוגנת כיום בחקיקה מיושנת שחלקה תלוי בקיומה של הכרזה על מצב חירום. החוק המוצע נדרש אם כן גם כדי ליצור חקיקה המסדירה את התחום בצורה עדכנית ובמנותק מהזיקה להכרזה על שעת חירום.

תזכיר החוק מבוסס על הצעת חוק ממשלתית (הצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשע"ד – 2014) שאושרה ביום 19.5.14 בקריאה ראשונה על ידי הכנסת ה- 19, והוחל עליה דין רציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993 בכנסת ה- 20.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ בתמוז, ה'תשפ 12-7-2020.

בכבוד רב,
אפרת אביאני
היועצת המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לעיון בפרסום והעברת הערות

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237