בקשה למתן או לביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא-עדכון נוהל

10 מאי 2020

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל נוהל חדש שמספרו- B  90.02 שמרכז את ההנחיות בעניין בקשה למתן או ביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא.

משכנתא היא משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פירעון הלוואה הניתנת על ידי בנק, חברת ביטוח או גורם אחר (הגורם המלווה).

כאשר זכויות הנכס מנוהלות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), כלומר אינן מנוהלות בלשכת רישום מקרקעין או בחברה משכנת​​ או בחברה קבלנית, מנפיקה רמ"י  "כתב התחייבות לרישום משכנתא", שמשמעותו התחייבות שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר ​העברת זכויות​ בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה.

משמעות הדבר שנכסים כמו מגרשי הרחבה, משקי עזר ונחלות הרשומים בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), יעשו זאת כמובן באמצעות רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין.

כאשר נפרעת ההלוואה או בעל הזכויות מבקש גרירתה לנכס אחר, עליו לפנות לרמ"י בבקשה לבטל את כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא בצירוף אישור הגורם המלווה לביטול כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא. 

אלו התנאים למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא

 1. הנכס אינו רשום בלשכת רישום ​מקרקעין​ ואינו ניתן לרישום בלשכת רישום מ​קרקעין. (נכס הניתן לרישום בלשכת רישום מקרקעין הוא נכס שמתקיים בו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  1. בוצעה פרצלציה​, והנכס ניתן לרישום בשלמות.
  2. נרשם צו בית משותף.
 2. חוזה בתוקף (כולל משקי עזר), למעט נחלות ללא חוזה חכירה​.
 3. אי קיום עיקולים או קבלת הסכמה מאת הגורם שהוציא את צו העיקול (אין די בקבלת הסכמת הזוכה בלבד)/ משכון/ פסק משקם/מניעה משפטית/הערות.
 4. אי קיום משכנתאות נוספות; במידה וקיימת משכנתא נוספת לטובת גורם אחר, יש לקבל את הסכמתו בכתב למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא בדרגה שנייה או פרי-פסו (שווה זכויות).
 5. לא קיימים חובות לרמ"י.
 6. לא קיימות הערות לשימושים חורגים או חריגות בנייה.>

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה בעל זכויות בנכס. 
 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה למרחב העסקי, מרחב השירותאו אל ​מוקד שירות מהיר שבתחומו נמצא הנכס, אשר בגינו מוגשת הבקשה.

יש לשים לב ולצרף את הטופס המתאים מהשניים המצ"ב:

 1. טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא במשבצת ונחלה/ משק עזר באגודה חקלאית.
 2. טופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא בנכסים עירוניים, נחלה/ משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד.

ביטול התחייבות לרישום משכנתא מותנה בהמצאת הפניה חתומה על ידי הגורם המלווה:

 - עבור בנק או חברת ביטוח מסמך ביטול על גבי נייר בטחוני בלבד בציון שם פרטי ושם משפחה של החותמים,  הכולל את הפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ ושמות בעלי הזכויות; גוש וחלקה; כתובת; סכום ההתחייבות; דרגת המשכנתא; ציון תאריך מתן ההתחייבות ע"י הרשות ומס' תיק ברמ"י.

 -   עבו​ר גורם פרטי (שאינו בנק או חברת ביטוח)  מסמך ביטול מאומת על ידי עו"ד הכולל את הפרטים הבאים:  שם פרטי ושם משפחה/ שם חברה ות.ז/ ח.פ של המלווים; שמות ות.ז/ ח.פ של בעלי הזכויות; גוש וחלקה;  כתובת; סכום ההתחייבות; דרגת המשכנתא; ציון תאריך מתן ההתחייבות על ידי רמ"י ומס' התיק ברמ"י.

במידה והמסמכים מולאו כנדרש היא תועבר להמשך טיפול ביחידה המטפלת ברמ"י ובמידה ולא יושבו הטפסים חזרה לפונה בצירוף כל מה שנשלח, לצורך תיקון והגשה חוזרת. כמובן שאם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

ראוי להדגיש כי אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה וניתן לעשות זאת באמצעות דואר רשום! ​

פרטים לגבי כתובת המשלוח ניתן לברר באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

מספר הבהרות שמופיעות בנוהל:

 • אין במידע משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר לא יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי
 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 
 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 
 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 
 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 
 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

התנהלות האגודה:

פנייה של חבר אגודה לבקשה להתחייבות לרישום הנכס כמשכנתא לטובת בנק או גורם אחר בגין הלוואה, משמעותה שהמלווה יועדף על פני האגודה אם הלווה יסתבך.

יש חשיבות, אם כן שהאגודה תגביל את הסכמתה לסכום הנדרש לצורך הפעילות הקשורה לנכס, קרי לנחלה או למשק עזר, כך שבכל מקרה אם חלילה יסתבך המלווה ובעת הסתבכותו יהיה חייב כסף לאגודה שתוכל האגודה גם להיפרע מהחוב שכן בדרך כלל ההלוואה הניתנת ללווה מכוסה על ידי ערכו של חלק מהנכס ולא כולו!.

יש לוודא, אם כן מהו הסכום הנדרש על ידי המבקש ולהגבילו ובוודאי שלא לאפשר מתן הסכמה של האגודה ללא מגבלת סכום!

מצ"ב הטפסים הרלוונטיים והקישור אליהם:

עודכן לאחרונה ב ראשון, 10 מאי 2020 11:40

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.