הדפס עמוד זה

התרי עבודה לעובדים מהשטחים / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

לאחרונה נמסרה מטעם בנק ישראל הודעה לעיתונות העוסקת ב"סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל".

הניתוח שנערך ע"י חטיבת המחקר בבנק ישראל בשיתוף עם שלוחת אוניברסיטת ניו יורק באבו דאבי מציג נתונים מדהימים.

מתברר לפי המחקר כי כ- 20,000 היתרים לעובדים פלסטינים, שהם 30% מהפועלים הפלסטינים המועסקים בישראל בהיתר, נרכשו באופן לא חוקי תמורת תשלום חודשי ממוצע של כ-2,000 ₪ לחודש.
ההכנסות מאותו סחר בהיתרים נאמדים בכחצי מיליארד ₪ בשנה.

הח"מ כמו קאטו הזקן בעניין קרתגו חוזר וטוען מעל כל במה ובכל הזדמנות כי מצב אבסורדי זה הוא תוצאה של התנהלות הרשויות העוסקות בהקצאה וטיפול בכל הקשור להעסקת עובדים מהשטחים. עם זאת ההיקף שנחשף הוא הפתעה רבתי.

הצורך בהיתר העסקה למעסיק והכבילה של העובד למעסיק מסויים הם הם היוצרים את המצע המזמין סחר בהיתרים! מקום בו יש רגולציה מוקפדת, רגולציה מכבידה, שם יש מקום ל"שוק שחור" ולעבריינות שרווח בצידה!

יובהר, רשות האוכלוסין שבמשרד הפנים באמצעות מדור התשלומים (מת"ש) מנהל את הקצאת העובדים ומאשר את ההיתרים לעובדים ולמעסיקים. אישור ההיתרים כרוך בנוהל מורכב ומכביד. ראשית נדרשת המלצה של מועצת הצמחים, זו מקבלת מכסות לכל ענף ולכל תת ענף בחקלאות ממשרד החקלאות . המלצת מועצת הצמחים מועברת למת"ש. זה האחרון כפי שעולה הרצון מלפניו מעמיד דרישות מדרישות שונות בהן: מאזנים כספיים, רשימות פנימיות - לעיתים כאלה שיש בהם סודות מסחריים, ערבות בנקאית ועוד כהנה וכהנה.

למת"ש סניפים במרכזי ערים, בכל סניף מועסקים 4-6 פקידים, איש אבטחה, ניקיון וכיו"ב בנוסף מתקיימת הנהלה מרכזית על מנגנונה המעסיקה רואה חשבון, ייעוץ משפטי וכיו"ב.

מת"ש בנוסף להיותו "שסתום", הוא זה שמנפיק את תלושי השכר בשם המעסיקים לאותם עובדי השטחים.
הדוחות החודשיים אותם על המעסיק להעביר למת"ש לצורך הנפקת התלושים הינם ברבים מהמקרים "ימי קרב". מת"ש כמדיניות, דורש מהמעסיקים "העסקה מלאה". דרישה שבמקרים רבים מחייבת דיווחים פיקטיביים, היינו דיווח על ימי עבודה שלא בוצעו בפועל. לעניין זה השלכות בעייתיות הן מצד ההוצאה הכספית בפועל הכרוכה בדיווחי יתר והן מצד רשויות המס.

כל הפניות להעברת הטיפול בהנפקת תלושי השכר למעסיקים עצמם כפי שהדבר מתנהל עם כל עובד אחר לרבות עם העובדים הזרים, לא נענו.

אגב, מת"ש מתרץ את דרישתו ל"העסקה מלאה" בצורך למצות את מכסות העובדים לענפים השונים עליהן מחליטה הממשלה מעת לעת. דא עקא שלאורך שנים בכל נקודת זמן בכל ענף בחקלאות ובכל תת ענף, אין מיצוי מלא של המכסה המאושרת!
זאת ועוד, רשויות הבטחון מעוניינות בהגדלת המכסות מטעמי "שחרור לחצים" בשטחים. בנוסף, לא אחת הוצהר, בין היתר ע"י שר החקלאות, כי כל דרישה להגדלת מכסה לעובדים בחקלאות - תענה.

בהקשר לזכויות העובדים יאמר כי מת"ש בעניין זה אינו תורם דבר, עובדה שנחשפה בדוח מבקר המדינה שבדק התנהלות מת"ש בענף הבניין. עוד יאמר כי בפועל העובדים יודעים לעמוד על זכויותיהם. עובדה היא כי בתי הדין לעבודה מוצפים בתביעות של עובדי שטחים כנגד מעסיקיהם.

במחקר שברישא מוזכרת החלטת ממשלה (שלא בוצעה לעת עתה) מסוף 2016 לפיה אושרה רפורמה בתחום. על פי הרפורמה המוצעת, במטרה לייעל את הקצאת העובדים הפלסטיניים ולהגן על זכויותיהם יאופשר לאחרונים לעבור בקלות ממעסיק למעסיק. הרפורמה אמורה לבטל את ההקצאה של מכסות ולהחליפה ב"מנגנון שוק".

הח"מ סבור שיש ברפורמה המוצעת צעד נכון וחשוב אבל לא מספיק. הפתרון לחיסול הסחר הלא חוקי בהיתרים יתממש עם ביטול המכסות לענפים השונים ולמעסיקים המעוניינים בכך. השלמת הרפורמה תתקיים עם סילוקו של מת"ש מכל הקשור להנפקת תלושי השכר של העובדים מהשטחים. יש לנהוג עם עובדי השטחים כמו עם שאר העובדים בחקלאות (ישראלים וזרים),  היינו שהמעסיק הוא שמנפיק את תלושי שכר העובדים על כל המשתמע מכך. כך גם יחסכו סכומי עתק הכרוכים בתפעול מת"ש – עלויות הנופלות בחלקם הגדול על המעסיקים ובין היתר הינם גורם ביוקר המחייה.

שליטה על מספר העובדים שיותר להם לעבוד בישראל יש להותיר בלעדית בידי רשויות הבטחון, אלה מתנהלים כיום ביעילות ראויה לשבח. דיי בשליטה של רשויות הבטחון על מקבלי היתרי הכניסה לישראל! אין כל צורך במנגנונים של משרד החקלאות, מועצת הצמחים! משרד הפנים!
ויתור עליהם יהווה הקלה גדולה למעסיקים ויחסוך סכומי עתק המוצאים כיום ללא תכלית וללא שהם משיגים את המטרה והרישא של המאמר מוכיח!

שמואל גלנץ, עו״ד

עודכן לאחרונה על ידי שמואל גלנץ, עו״ד

פריטים קשורים