האם סעיף הבוררות בפקודת האגודות השיתופיות מונע זכויות חוקתיות מבעלי הדין? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עתירה שהוגשה על ידי תושב בהרחבה קהילתית במושב אמנון, בה ביקש מביהמ"ש לחייב את שרת המשפטים, שר הכלכלה ורשם האגודות השיתופיות להסביר מדוע לא יבוטל או יתוקן ס' 52 (5) לפקודת האגודות השיתופיות, הקובע כי פסק בוררות שניתן מכוח הפקודה לא ניתן לערעור.

הרקע

העותר הינו תושב ההרחבה במושב אמנון, וחבר באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי ההרחבה.

בהמשך לסכסוך שנתגלע בין העותר לבין האגודה הקהילתית, הגישה האגודה כנגד העותר בהתאם לסעיף יישוב הסכסוכים המצוי בתקנונה, תביעה בבוררות, כאשר בהתאם לס' 52 לפקודת האגודות השיתופיות, מינה רשם האגודות השיתופיות בורר לתיק זה.

סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות קובע את הדרך ליישב סכסוכים בין האגודה לבין חבריה ובין חברי האגודה לבין עצמם.

בסעיף 52 (1) נאמר, כי האגודה רשאית לקבוע בתקנותיה הוראות בנוגע ליישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודה, בין ע"י הרשם או באופן אחר, ובסעיף 52 (2) נאמר, כי אם קבעו תקנות האגודה שיש להביא בפני הרשם לשם הכרעה כל סכסוך או סוג או סוגים של סכסוכים בנוגע לעסקי האגודה, הרשם רשאי ליישב הסכסוך בעצמו, או להעבירו לבורר.

למעשה, בידי האגודה להכריע בתקנון שלה, האם כל הסכסוכים הנובעים מעסקי האגודה יימסרו לרשם האגודות, או שמא רק חלק מהסכסוכים יימסרו אליו, ואפילו לקבוע כי הדבר ייקבע לפי דרישת התובע. אך אין באפשרותה להרחיב את היקף הבוררות שיכלול גם עניינים שהם מחוץ לעסקי האגודה.

הקושי במקרה דנן התעורר בעקבות הוראות ס' 52 (5) לפקודת האגודות השיתופיות, אשר קובע כי פסק בורר שניתן בבוררות אשר התקיימה מכוח פקודת האגודות השיתופיות, יהיה בעל תוקף של פסק דין חלוט אשר לא ניתן לערער עליו.

על סעיף זה הגיש העותר את העתירה דנן כנגד שרת המשפטים, שר הכלכלה ורשם האגודות השיתופיות. במסגרת העתירה ביקש העותר מביהמ"ש לחייב את המשיבים ליתן הסבר מדוע לא יבוטל או יתוקן הסעיף האמור, אשר לטענתו שולל באופן מוחלט את זכות הערעור על פסקי הבוררות שניתנו מכוח פקודת האגודות, תוך שהוא נוגד את כללי הצדק הטבעיים ואת זכויות היסוד המוקנות לכל בעל דין.

מנגד טענו המשיבים, כי לאחר עבודת מטה רחבה, ביום 13.03.18, פורסם תזכיר הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות במסגרתו ניתן מענה לבעיה שהעלה העותר תוך שהוצע לתקן את החוק כך שיאפשר הגשת ערעור על פסק בוררות בפני ביהמ"ש המחוזי בתנאים מסוימים. על כן טענו המשיבים כי העתירה מיותרת וכי יש לדחותה בשל כך.

העותר הגיב על עמדתם של המשיבים, תוך שציין כי גם ההצעה לתיקון החוק אינה פותרת את הבעיה, זאת מכיוון ואומנם נוסח ההצעה קובע כי יתאפשר ערעור בזכות על החלטות רשם האגודות השיתופיות בדבר אישור או תיקון פסק בורר, ואולם, הזכות תינתן רק לפי רשימה מצומצמת של שלוש עילות: תוכנו של פסק הבוררות נוגד את תקנת הציבור, קיימת עילה לפיה ביהמ"ש היה מבטל פסק דין חלוט, או שנפלה בפסק הבוררות טעות הגלויה על פניה. העותר הוסיף כי מדובר בהצעת חוק שאינה חוקתית מכיוון ועל החוק להיות שוויוני ולאפשר הליך של ערעור בזכות על החלטות הבורר ככל הליך דיוני אחר, וכן כי בכל מקרה הצעת החוק צפויה לעבור מסלול ארוך בטרם תאושר בקריאה שניה ושלישית ועל כן קיים חשש שהמצב ייוותר על כנו עוד זמן רב.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון בחן את טענות הצדדים ומצא כי יש לדחות את העתירה. ביהמ"ש התייחס לכך שמהותה של העתירה היא לחייב את המשיבים להסביר מדוע לא יתוקן או יבוטל הסעיף בפקודת האגודות השיתופיות, ועל כך המשיבים הגיבו כי כבר פורסם תזכיר הצעת חוק המתייחס בדיוק לאותו סעיף ומציע לתקנו ועל כן העתירה התייתרה עם הגשתו. מה גם, שהתזכיר עודנו פתוח להצעות הציבור ולאחר מכן, באם יאושר, עתיד לעבור מסלול בוועדות הכנסת כך שנוסחו יכול להשתנות וסביר כי לא יתקבל בדיוק בנוסח הנוכחי.

כמו כן, ציין ביהמ"ש כי לפי הפסיקה ביהמ"ש נמנע מלהתערב בהליכי חקיקה של הכנסת כאשר הם בעיצומם, לא כל שכן כאשר מדובר בראשיתו של ההליך אשר כפי שהוזכר לעיל עתיד לעבור מסלול במסגרתו הנוסח המוצע ייבחן ויתוקן לפי הצורך עד להשלמת ההליך הפרלמנטרי.

סיכום

לאור האמור, ובהתאם לעיקרון הכיבוד ההדדי בין הרשויות דחה ביהמ"ש העליון את העתירה.

לאור נסיבות העניין לא עשה ביהמ"ש צו להוצאות.

 

בג"ץ 491/18 עפגין נ' שרת המשפטים, פס״ד מיום 08/04/2018

 

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.