אושר בטרומית: צמצום הפעולות המוגדרות כשימוש חורג בקרקע חקלאית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) (תיקון – צמצום הפעולות המוגדרות כשימוש חורג), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת יצחק וקנין וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לעדכן את רשימת הפעולות המוגדרות כשימוש חורג בקרקע, ובין היתר לקבוע כי יצירת שותפות בקרקע או ביבול לא תהיה שימוש חורג אם השותפות היא בין חוכרים או בעלי זכות חכירה של קרקע חקלאית, לרבות אגודה שיתופית חקלאית או חברה בשליטה מלאה של החוכרים, ובלבד שהשותפות עומדת בהגבלות המפורטות בהצעת החוק. כמו כן, מוצע לקבוע שבעת שמחזיק בקרקע עשה שימוש חורג בה, לוועדה הדנה בבקשות להפקיע זכויות במקרקעין יהיה שיקול דעת בהחלטה האם להפקיע זכויות כאמור, ולא תהיה חייבת להפקיע את אותן זכויות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מאז נחקק החוק חלפו קרוב ליובל שנים. במהלכה של תקופה זו עבר העולם החקלאי כולו שינויים דרמטיים, כנובע משיפורים טכנולוגיים, הגדלת המוביליות, הסכמי סחר והפחתות מכסים, שינוי בסדרי עדיפות והקטנת התמיכות הממשלתיות ועוד. תוצאת כל אלה היא הגדלה מתמדת של התחרות והקטנה עקבית של שולי הרווח ליחידות תוצר.

מציאות זו, הרווחת בעולם המערבי כולו, משפיעה השפעה מרחיקת לכת על מאפייני ההתארגנות של החקלאים ועל דפוסי הפעולה שלהם, ובחינה מעמיקה של אלה מלמדת שהמציאות הכלל-עולמית היא שהחקלאים נאלצים לבחור בין שתי חלופות: או לשלב כוחות עם חקלאים אחרים, בקונסולידציה כזו או אחרת, או לחדול מהפעילות החקלאית.

נדרש לאפשר לחקלאים את מרחב הפעולה הנדרש לתיאום שוטף של מהלכי קונסולידציה בין חקלאים, שתוצאתם תהא ביטוי ראוי להולם של היתרון לגודל, בלא שהזכויות המהותיות בקרקע מועברות לאחר."

ח"כ וקנין: מעל 75,000 חקלאים פרשו ונשארנו עם 6000. יש חקלאים שמבקשים לעבד את האדמות של חבריהם. הגענו למסקנה שיש צורך לשנות את החקיקה על מנת לאפשר לחקלאים הגדולים לעבד את הקרקע של החקלאים הקטנים מכיוון שכבר אין חקלאות קטנה.

51 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה: מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237