הדפס עמוד זה

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת- סולארי / חגי שבתאי, עו״ד

חגי שבתאי, עו״ד חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה הקובעת הסדר נוסף בקשר להקצאת קרקעות לצורכי הקמת מתקן לייצור חשמל בהמרת אנרגית שמש לרשת החשמל (מתקנים פוטו וולטאים, פרויקט סולארי).

ההסדר קובע, בסעיף 5 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1584 הוראת שעה המאפשרת הקמת פרויקט סולארי המשותף למספר ישובים ("פרויקט משותף").

הפרויקט המשותף  נמצא בקרקעות המוחכרות לישוב אחד ("הישוב המוביל"). מספר הדונמים עליו מוקם הפרויקט המשותף חורג ממכסת הקרקע המאופשרת על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להקמת פרויקט על ידי ישוב אחד.  החריגה יכולה להיות מהמכסות על פי ההחלטה המאפשרת הקמת פרויקט סולארי (כיום גודל הפרויקט לישוב בודד הינו עד 250 דונם), ו/או החלטה 1560 (מכסת התעסוקה הכוללת לישוב, המתייחסת בין היתר לפרויקט הסולארי, ראו בין היתר חוזר משרד 1/19) במידה והישוב היה רוצה להקים את הפרויקט לבדו.

עיקרי הוראת השעה:

רשות החשמל, משרד האנרגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמ"י יקבעו מכסה של דונמים בהם יותרו פרויקטים משותפים.

תוכנית המתאר להקמת הפרויקט המשותף תופקד עד ליום 30.6.20.

שטח הפרויקט לא יעלה על 1050 דונם.

ניתן לבצע את הפרויקט רק אם כל הישובים סמוכים גאוגרפית ובאזורי עדיפות לאומית.

לישוב אשר בשטחו יוקם הפרויקט (ל"ישוב המוביל") ניתן יהיה ליחס עד 250 דונם. יתרת השטח תיוחס לישובים אחרים, כאשר בין הישובים לבין הישוב המוביל יבוצעו "חילופי שטחים" בהמלצת משרד החקלאות. במידה ויש לישוב המוביל עודפי קרקע (קרקע זמנית או עודפת למשבצת), קרקע זו תצומצם בהיקף זהה לגודל חלקו בפרויקט.

אנו סבורים כי החלטה זו נותנת מענה לניצול יעיל יותר של קרקעות המדינה, מקום בו מגבלות הפיתוח של הישובים שנקבעו בהחלטות המועצה הקודמות, מנעו פיתוח של קרקעות מיטביות לניצול אנרגיית השמש.

 

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג. 

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

עודכן לאחרונה על ידי חגי שבתאי, עו״ד

פריטים קשורים