החלטות ועידת האיחוד החקלאי ה- 13

החלטות ועידת האיחוד החקלאי ה- 13 שהתקיימה בסמינר רמת אפעל בימים 19/05/2005 -18

 1. התיישבות:
  ועידת האיחוד החקלאי  רואה בחשיבות רבה את ההתיישבות הכפרית חקלאית על מגוון צורותיה ואת הצורך בהגדלת ההתיישבות ע"י הרחבת הישובים, חיזוק הפריפריה ע"י עיבוי ההתיישבות, דבר שיביא לחיזוק חיי הקהילה והחברה. ועידת האיחוד החקלאי מטילה על המזכירות להמשיך ולפעול להקמת ישובים חדשים בצד הטיפול למתן אמצעי ייצור ומקורות פרנסה למתיישבים בכלל ולפריפריה בפרט. ועידת האיחוד החקלאי פונה לשר החקלאות ,לחטיבה להתיישבות ולקק"ל להגדיל ולחזק את אמצעי הייצור וכן להכין תוכנית כוללת למרחב הכפרי.
 2. תנופה בהתיישבות חקלאית
  הועידה מברכת את כל צורות ההתיישבות המקדמות את מפעל ההתיישבות והיעדים הלאומיים של מדינת ישראל, פיזור אוכלוסין, שמירת הקרקע ועיבודה, אבטחת מזון וחיזוק גבולות הארץ. ועידת האיחוד החקלאי קובעת את דרכה של תנועת האיחוד החקלאי כתנועה התיישבותית עצמאית המבוססת על קואופרציה חופשית וולונטרית אשר חבריה כפרים שיתופיים  חקלאיים, תעשייתיים וקהילתיים, מושבים שיתופיים והתיישבויות בודדים, או כל התיישבות מוכרת ולהם שמורה הזכות והחופש, כל אחד לפי בחירתו בענייני מצפון, דת, השקפות עולם והזדהות פוליטית מפלגתית.
 3. התארגנות חופשית
  ועידת האיחוד החקלאי  רואה באגודה הראשונית בכל כפר את הגרעין הבסיסי להתאגדות חופשית ולו הזכות הבלעדית להכריע בעניין אגודה, וכתפקיד התנועה על כל שלוחותיה לשרת אותה, לייצג ולסייע לה במטרותיה.
 4. עיגון זכויות המתיישבים
  א)  ועידת האיחוד החקלאי רואה בעיגון ורישום זכויותיהם של המתיישבים בקרקע עקרון בסיסי, זאת כפי שהובטח בהחלטה  מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל ועוד לפני כן על פי חוזי קק"ל רסקו, יק"א ואחרים.
  ב)  ועידת האיחוד החקלאי פונה לממשלת ישראל ולחברי הכנסת לסייע בהסדרה ועיגון זכויות המתיישבים והחקלאיים בחקיקה ולהכיר בזכות     החקלאים גם בטרם הוקם ממ"י.
  ג)  1.  יש לראות את החקלאי בעל הנחלה המחזיק בקרקע  חקלאית כבעל זכויות חכירה לדורות.
  2.  ועידת האיחוד החקלאי תובעת לאפשר בחוק היוון דמי חכירה "במשק חקלאי" בהתאם לשימוש בקרקע.
  3.  להסדיר ולקבוע בחוק מנגנון התשלום לממ"י בדומה למגזר העירוני.
  4.  לבטל את הסעיף בחוזה המאפשר למנהל להביא לידי סיום מוקדם של תקופת החכירה והחזקה בו בעת שינוי יעוד.
  ד)  ועידת האיחוד החקלאי תובעת מממ"י לאפשר ובהקדם חתימת חוזי חכירה דו  צדדים לדורות במשק המשפחתי לכל חברי האגודות בישובים החקלאים.
  ה)  ועידת האיחוד החקלאי פונה לאגודות בישובים לקבל ולמלא את חלקן, לגרום ולפעול בהקדם לחתימת חוזה חכירה לדורות עם ממ"י לחברים, חברי האגודות של בעלי הנחלות.
  ו)  ועידת האיחוד החקלאי מטילה על התנועה להקים מנגנון לקידום הסדרי החכירה בישובים ובאגודות שטרם עשו זאת.
 1. כפר אלפיים
  המרחב הכפרי בעולם בכלל ובארץ בפרט נמצא בשינויים רבים ולהם השלכות על המתיישבים במרחב הכפרי ועל מקורות הפרנסה מהקרקע בנוסף על החקלאות.  
  ועידת האיחוד החקלאי מברכת על  "עבודת הכפר בשנות האלפיים".  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול ליישום המלצות הועדה שעסקה בכפר אלפיים תוך שיתוף פעולה עם נציגי התנועות והגופים היציגים של החקלאים והמתיישבים. אי יישום הדו"ח פוגע במעמד החקלאים וההתיישבות.
 2.  הקרקע והנחלה
   ועידת האיחוד החקלאי  קוראת למנהל מקרקעי ישראל לזרז פעולת המרכז לרישום משבצות   ולאפשר רישום כל הנחלה כפי שקיים לגבי חלקות א' וזאת על פי החלטה 823. ועידת האיחוד החקלאי מחזקת החלטותיה והחלטות המזכירות בעניין רישום הנחלה ע"ש  המתיישב. ועידת האיחוד החקלאי רואה בנחלה אמצעי ייצור שניתן לחקלאי וייעודו חקלאות   או אחר, עפ"י מדיניות והחלטות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת  מקרקעי ישראל. ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר החקלאות ופיתוח הכפר וליו"ר מועצת  מקרקעי ישראל, לפעול ליישום ההחלטות הבאות: יש להסדיר את זכויותיהם של המתיישבים
  א)  לאפשר רישום כל הנחלה ע"ש המתיישב כולה או חלקה, זאת על פי האסיפה, תוך זירוז פעולת מרכז המשבצות.
  ב)  ועידת האיחוד החקלאי קוראת למנהל מקרקעי ישראל לדבוק בהסכמים ובהבנות לגבי  משבצת הקרקע  הציבורית ורישומה על שם האגודה.
  ג)  לאפשר שינוי יעוד קרקע לפרנסה חלופית כחלק מאמצעי הייצור של המתיישב.
 3.  אגודה ראשונית
   ועידת האיחוד החקלאי קוראת לחבריה באגודות היישובים לשמור על מסגרת האגודה הראשונית ולחזקה. בעידן השינויים המבניים והרחבות היישובים, קיימת חשיבות עליונה לקיומה של האגודה ופעילותה בתחומים של הקרקע, המים והענפים והגידולים החקלאיים לשמירת המסגרת הייצוגית שיתופית בנושאים אלה.
 4. מים
  ועידת האיחוד החקלאי ממליצה לשר התשתיות ולשר החקלאות להכין תוכנית הערכות שלמשק המים לקראת העשור הבא. התוכנית אמורה להבטיח כמות מים מספקת הן לייצור החקלאי והן לצרכים הלאומיים של המדינה ע"י העמדת משאבים כספיים לטובת יישום פרויקטים בתחומים של: קבלת מי קולחין מטוהרים ברמה גבוהה המתאימה לחקלאות, שימוש במים מליחים, הגדלת נפח תפיסת מי השיטפונות, התפלת מי-ים לשימוש ביתי, התאמת מחיר המים לשימושים השונים וקביעת מחיר מדורג לשימוש חקלאי, עיגון זכויות המים לאגודות ולחקלאי המשק המשפחתי.
 5. מחקר פיתוח והדרכה
  ועידת האיחוד החקלאי רואה במו"פ את אחד מאבני היסוד לקיומה של חקלאות מודרנית ומתפתחת וקוראת לשר החקלאות ולממשלת ישראל, להקצות משאבים הדרושים לשימור וקידום המופ"ים ומציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. כמו כן לדאוג לרמה טובה של הדרכה חקלאית שתאפשר יישום בלתי אמצעי בין המו"פ לחקלאים. במסגרת המו"פ יש לשים דגש על גידולים חדשים כאלטרנטיבות לעשור הבא. ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר החקלאות להגדיל את הקצאת המשאבים והמענקים לצורך מציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים למרבית הענפים החקלאיים.
 6. מועצות הייצור:
  ועידת האיחוד החקלאי  קוראת לבחינה מחודשת של הארגונים והגופים החקלאיים לשם התייעלותם, ובכלל זה מועצות הייצור והתאמתן לצרכים ולמציאות לטובת החקלאים והמתיישבים. ועידת האיחוד החקלאי רואה בחומרה את המתרחש  במועצות הייצור אשר הביא לנטרולם    של נציגי החקלאיים וקוראת לשר החקלאות לפעול לשילובם מחדש. יש למקד את תפקידן של מועצות הייצור:
  א.  ויסות הייצור והשווקים מפני עודפים  והסדרת השיווק.
  ב.  ריכוז מידע ליצרנים.
 7. יצוא חקלאי:
  ועידת האיחוד החקלאי רואה ביצוא תוצרת חקלאית יעד חיוני ביותר לקידום החקלאות להרחבת אפשרות היצרנים החקלאים במשק המשפחתי ולביסוס פרנסתם. על הממשלה, המוסדות והגורמים האחרים לחזק את מערכת היצוא, להגדיל את התמיכה ע"י השקעת הון, מחקר ופיתוח וע"י מתן הקלות נוספות שיספקו אלטרנטיבה לייצור לשוק המקומי.
 8. פיתוח והמרחב הכפרי:
  ועידת האיחוד החקלאי  קוראת לשר החקלאות ופיתוח הכפר להמשיך ולפעול לשמירת האופי הכפרי והגיוון החקלאי של הישובים בכל הארץ ובכלל זה אזור המרכז, לתת אמצעים לשילוב דור ההמשך, לפיתוח אמצעי הייצור, החקלאות ושילוב של פרנסה חילופית.
  ועידת האיחוד החקלאי  קוראת לממשלה להנחות את מוסדות התכנון לתקן את תמ"א 35 ולהוציא מתוכה את הישובים הנמצאים במרקם העירוני. ועידת האיחוד החקלאי קוראת למוסדות התכנון להיות שותפים לכפר המשתנה ולסייע להתפתחותו הטבעית תוך מתן מענה להתפתחות דמוגרפית והיכולת הכלכלית של ישוב לשאת את עצמו כקהילה.
  ועידת האיחוד החקלאי מתנגדת להעברת יישובים כפריים, כפרים ומושבים מהמועצות האזוריות לרשויות מקומיות, או עירוניות. לדעת ועידת האיחוד החקלאי פעולה זו גורמת לנזק בלתי הפיך בחיי הקהילה ופגיעה במרקם הכפרי ההתיישבותי.    ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר הפנים ולשר החקלאות ופיתוח הכפר למנוע איחודי רשויות מעין אלו ולשמור על שיוכם של היישובים הכפריים רק במסגרת המועצות האזוריות.
 9. ההרחבות והאגודה
  ועידת האיחוד החקלאי רואה בהרחבת הישובים אמצעי לחיזוק חוסנו הקהילתי והחברתי של הישוב. ועידת האיחוד החקלאי ממליצה לאגודות ולחבריהן להבטיח בהסכמים את המשך הפעילות החקלאית והתעסוקות החילופיות תוך שימורו של המרחב הכפרי כאזור משפר איכות חיים מצד אחד ומפרנס את יושביו מצד שני.
 10. דור ההמשך ודור המייסדים
  א)  ועידת האיחוד החקלאי רואה בחיוב תהליך הקלטות דור ההמשך, אשר מצעיר את הכפר ותורם לחיזוקה הכלכלי והחברתי של האגודה. ועידת האיחוד החקלאי מטילה על המזכירות לבחון את סוגיית דור ההמשך בהקשר לנחלה ולחוזה כפר שיתופי וקוראת לחבריה להסדיר סוגיית דור ההמשך כאשר ההורים בחיים, תוך שמירת זכויותיהם וקיומם הכלכלי של ההורים עד סוף חייהם.
  ב)  ועידת האיחוד החקלאי מטילה על המזכירות לקיים פורום התייעצות קבוע לעניין העברה בין דורית ולעניין זה לפעול למודעות דור ההורים ודור ההמשך לזכויותיהם וחובותיהם.
 11.   ועד מקומי אגודה
  א)  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר הפנים לעדכן את צו המועצות האזוריות – ועדים מקומיים ולתת ביטוי ומעמד לישוב וחבריו.
  ב)  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לאגודות להסדיר את מערכת היחסים עם הועד המקומי  ו/או האגודה להתיישבות קהילתית בדבר השימוש בנכסים וחלוקת העבודה.
 12. שיתוף פעולה אזורי
  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשיתוף פעולה בין יישובי התנועה במישור המקומי, האזורי, לרווחת ולמימוש מטרותיהם של הישובים. ועידת האיחוד החקלאי מציעה לישובים באותו אזור לבחון שיתוף פעולה במתן שירותים מוניציפאליים ושירותי אגודה חקלאיים לכלל תושבי האזור.
 13. מועצה אזורית ישוב
  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לחבריה להגביר את שיתוף הפעולה הדו רובדי בין הישוב למועצה, להכין תוכניות מתאר עדכניות לישוב ולהתאים את צורכי הישוב וקהילתו לשנים הבאות.
 14. ועדות חקלאיות
  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לחבריה ולמועצות האזוריות להפעיל את הועדות החקלאיות ולהגביר את סמכויותיהן ופעולותיהן ולחזק את מעמדן החוקי.
 15. פרנסות חילופיות ועיסוקים לא חקלאיים
  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לשר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לביצוע החלטת הממשלה ומוסדות התכנון ולסייע בפיתוחן של פרנסות חילופיות לחקלאות ולמתיישבים. הריכוזיות בהיקפי הייצור, הקטנת הרווחיות, הקושי להתפרנס מיחידה חקלאית אחת בחקלאות וצמצום מספר העוסקים בחקלאות מחייב מציאת פרנסות חילופיות לחקלאים ולמתיישבים. במשוואה של מרחב כפרי פתוח שמאפשר פרנסה ושמירה על המרחב:
  על הממשלה
  א.  לעודד את העוסקים בחקלאות על גווניה ולהכיר בערך המוסף של   החקלאות כתורמת לאיכות הסביבה, לתיירות ולאקולוגיה.
  ב.  ועידת האיחוד החקלאי קוראת ליישומה של החלטת הממשלה בעניין התעסוקות החילופיות  (דו"ח קדמון) ומימושה ע"י כל זרועות השלטון , מוסדות התכנון ובמיוחד מנהל מקרקעי ישראל.
  ג.  לדעת ועידת האיחוד החקלאי הדרישות הכספיות של  ממ"י בגין התעסוקות החילופיות הפכו להיות הגורם העיקרי המעכב את הסדרת השימושים הלא חקלאיים.  ועידת האיחוד החקלאי קוראת למועצת מקרקעי ישראל להביא לפתרון הבעיה.
 16. הבטחת הכנסות החקלאי
  יש לראות בהמשך  קיומה של החקלאות במדינת ישראל אינטרס עליון של המדינה והחברה. תמיכת הממשלה והסיוע לחקלאים קטנו בשנים האחרונות בצד ירידת הרווחיות בחקלאות. ועידת האיחוד החקלאי קוראת לממשלת ישראל לפעול להבטחת הכנסתו של החקלאי בכלל  וכן ע"י ביטוח אבטלה והשלמת הכנסה.
 17. התיישבות בפריפריה
  1.  ועידת האיחוד החקלאי רואה בחשיבות את עיבוי מספר המשפחות והקהילות ביישובי הפריפריה נגב, גליל, ערבה כיכר סדום, בקעת הירדן, רמת נגב  והגולן, בכדי לאפשר חיי קהילה תקינים ועלויות שירותים מוניציפאליים ואגודה סבירים.
  2.  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לחיזוק היישובים בצד דאגה וטיפול באמצעות המוסדות למתן אמצעי ייצור ומקורות פרנסה למתיישבים.  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לשקול מחדש את החלטתו להפסיק את תמיכתו בהקמת ישובים כפריים ופיתוחם.
  3. ועידת האיחוד החקלאי קוראת למשרד החקלאות לפעול לפיתוח ישובים חדשים על בסיס תיירותי  יזמי רב תכליתי ולא רק חקלאי וכן לעדכן תוכניות בישובים קיימים.
  4. ועידת האיחוד החקלאי קוראת לכל משרדי הממשלה לפעול לחיזוק הפריפריה בכלל והמרחב הכפרי בפרט וזאת באמצעות תוכניות ותמריצים.
 18. התיישבות בודדים
  ועידת האיחוד החקלאי מברכת את הקמתם של התיישבויות הבודדים בנגב ובגליל. ועידת האיחוד החקלאי מחליטה לקבל לשורותיה גם מתיישבים בודדים שאינם מיישובי התנועה. ועידת האיחוד החקלאי מטילה על המזכירות לקבוע קריטריונים לקבלתם של מתיישבים אלה ולהביאן לאישור "מועצת הכפרים".
 19. נוער קהילה וחברה
  ועידת האיחוד החקלאי מברכת את תנועת הנוער שלה ומחזקת את ידי ראשי התנועה ותנועת הנוער על פעילותם לחיזוק תנועת הנוער. ועידת האיחוד החקלאי רואה בפעילות תנועת הנוער פעולה חיובית אשר תורמת לחיי החברה והקניית ערכי התנועה לחבריה ומטילה על המזכירות להמשיך ולסייע לתנועת הנוער ולחזק את הקשרים עם שאר יישובי התנועה.   הוועידה קוראת לתנועת הנוער לחזק את החינוך לסובלנות והעמקת ערכי הדמוקרטיה.
  ועידת האיחוד החקלאי מברכת את תנועת הנוער על פעילותה  ברוח התנועה המיישבת כתנועה בלתי מפלגתית ומברכת אותה על הפעילות החינוכית החברתית של החניכים המדריכים ומתנדבי שנת השרות. ועידת האיחוד החקלאי מברכת את  תנועת הנוער על חיזוק מעורבות בני הנוער שלה בחברה הישראלית וזאת באמצעות פעילותם המבורכת של חברי גרעין "אחים" ומועצת הנוער. ועידת האיחוד החקלאי קוראת לאיחוד החקלאי לעודד פעילות קהילתית חברתית ולסייע לקליטתם החברתית של המתיישבים בהרחבות ושילובם בקהילה.
 20. תקנון:
  ועידת האיחוד החקלאי קוראת לאגודות לעדכן את תקנון האגודה ולהתאימו למאפייניה של האגודה בעידן הנוכחי. תקנון האגודה הוא החוזה המסדיר את יחסי הגומלין בין החבר לאגודה ובין החברים ובינם ובין עצמם.
 1.  ועידת האיחוד החקלאי מברכת את נשיא המדינה, מר משה קצב, את ראש הממשלה , ואת ממשלת ישראל ואת כנסת ישראל

מידע נוסף

 • קרדיט תמונה: מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237